ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΑΓΑΝΙΣΤΩΝ

 (Α.Σ.Ε.Π. ή P.F.A.Q.)

 Η σελίδα κάτωθι, απαντά βιαστικά στις πιο συχνές ερωτήσεις των νεοπαγανιστών, όπως αυτές μας στάλθηκαν κατά καιρούς. Υβριστικές επιστολές και φανατικά ξεσπάσματα φανατικών ειδωλολατρών δεν θα παρουσιαστούν, καθότι άνευ ουσίας, εκτός και αν είναι επώνυμοι. Καλό θα είναι λοιπόν, πριν αποταθούν δια μέσου του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ξανά εις τον Ανώνυμο Απολογητή και εις την Ομάδα των Απολογητών οι νεοπαγανιστές, και πριν φουντώσουν από άλογη εμπάθεια, να την λάβουν υπ’ όψιν τους μελετώντας την...

 

 

 

 

 

 Ο ΕΘΝΙΚΙΣΤΙΚΟΣ ΛΑΒΥΡΙΝΘΟΣ & Ο ΜΙΝΩΤΑΥΡΟΣ ΤΟΥ ΝΕΟΠΑΓΑΝΙΣΜΟΥ ΕΜΠΟΔΙΑ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΥΤΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΨΥΧΗΣ

 

Αριστερά: Αργυρός στατήρ Κνωσσού, περίπου 425 - 2ο τέταρτο 4ου αιώνα π.Χ., εμπροσθότυπος: Μινώταυρος, οπισθότυπος: Λαβύρινθος, το έμβλημα της πόλης, Παρίσι, Bibliotheque Nationale - Cabinet des Medailles

Δεξιά: Αργυρός στατήρ Κνωσσού, περ. μετά το 425 - 2ο τέταρτο 4ου αιώνα π.Χ., εμπροσθότυπος: Μινώταυρος, οπισθότυπος: Λαβύρινθος, το έμβλημα της πόλης.

 

 Κατά Ματθαίον, Κεφ. Ι΄ «38 καὶ ὃς οὐ λαμβάνει τὸν σταυρὸν αὐτοῦ καὶ ἀκολουθεῖ ὀπίσω μου, οὐκ ἔστι μου ἄξιος. 39 ὁ εὑρὼν τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἀπολέσει αὐτήν, καὶ ὁ ἀπολέσας τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἕνεκεν ἐμοῦ εὑρήσει αὐτήν.40 Ὁ δεχόμενος ὑμᾶς ἐμὲ δέχεται, καὶ ὁ ἐμὲ δεχόμενος δέχεται τὸν ἀποστείλαντά με.»

 

Κατά Ματθαίον, Κεφ. Ιστ΄ «26 τί γὰρ ὠφελεῖται ἄνθρωπος, ἐὰν τὸν κόσμον ὅλον κερδήσῃ, τὴν δὲ ψυχὴν αὐτοῦ ζημιωθῇ; ἢ τί δώσει ἄνθρωπος ἀντάλλαγμα τῆς ψυχῆς αὐτοῦ; »

 

Κατά Ματθαίον, Κεφ. Κβ ΄ «36 Διδάσκαλε, ποία ἐντολὴ μεγάλη ἐν τῷ νόμῳ; 37 ὁ δὲ Ἰησοῦς ἔφη αὐτῷ· Ἀγαπήσεις Κύριον τὸν Θεόν σου ἐν ὅλῃ τῇ καρδίᾳ σου καὶ ἐν ὅλῃ τῇ ψυχῇ σου καὶ ἐν ὅλῃ τῇ διανοίᾳ σου· 38 αὕτη ἐστὶ πρώτη καὶ μεγάλη ἐντολή. 39 δευτέρα δὲ ὁμοία αὐτῇ· ἀγαπήσεις τὸν πλησίον σου ὡς σεαυτόν.»

 

 

 

 

1.

 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ σε ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΝΕΟΠΑΓΑΝΙΣΤΩΝ

 

α. Γιατί είσαι ανώνυμος και όχι επώνυμος; Φοβάσαι;

β. Γιατί μισείτε την αρχαία Ελλάδα;

γ. Πώς είναι δυνατόν ο μεγάλος Ελληνικός πολιτισμός, να κάνει λάθος στην Θεολογία;

δ. Είστε ανθέλληνες ή σιωνιστές γι’ αυτό τα βάζετε με την Ελλάδα και την ιστορία της!

ε. Γνωρίζετε ποιοι κυβερνούν τον πλανήτη; για ψάξτε! γιατί τους βοηθάτε;

στ. Είσαστε κλεισμένοι στα μοναστήρια & ολημερίς πολεμάτε παγανιστές!

ζ΄. Γνωρίζετε το αιώνιο μίσος των Εβραίων ενάντια στους Έλληνες;

η΄. Γνωρίζετε πως ο Μέγας & Άγιος Θεοδόσιος ήταν ΙσπανοΕβραίος;

θ΄. Διαβάστε να δείτε τι λένε οι Χριστιανοί Πατέρες για τον Αριστοτέλη και τον Πλάτωνα.

 

2.

 

ΕΝΑΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΟΤΕ ΦΑΝΑΤΙΚΟΣ

 

 

 

ΜΕΡΙΚΟΙ ΠΑΓΑΝΙΣΤΕΣ ΔΕΝ ΑΝΤΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΚΡΙΤΙΚΗ

 

Κάποιοι νομίζουν πως μπορούν να μιλούν διαρκώς κατά του Χριστιανισμού, χωρίς να υπόκεινται εις κριτική τα λεγόμενα τους, γι’ αυτό και όταν κάτι τέτοιο συμβεί, μαρτυρούν τον πόνο τους.

 

 

3.

 

 

ΞΕΣΠΑΣΜΑ ΙΩΝ ΔΗΜΟΦΙΛΟΥ, ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΔΑΥΛΟΣ

(μετά την δημοσίευση κριτικής εναντίων άρθρου του στον Δαυλό)

 

4.

 

ΞΕΣΠΑΣΜΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΣΑΓΚΡΙΝΟΥ, ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΙΧΩΡ

(μετά την δημοσίευση κριτικής εναντίων άρθρου του στο Ιχώρ)

 

5.

 

ΝΕΟΠΑΓΑΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΤΕΣ

 

 

ΝΕΟΠΑΓΑΝΙΣΤΕΣ ΚΑΤΑ ΝΑΖΙ

(Γεώργιος Τσαγκρινός, Τηλεοπτικός Σταθμός Alter, Τρίτη 19 Οκτωβρίου 2004)

(Άγγελος Γιαννακουρέας, Υ.Σ.Ε.Ε. Αυστραλίας, http://www.ethnikoi.org)

 

Ο ΑΠΟΛΟΓΗΤΗΣ ΕΙΝΑΙ ΚΟΤΑ & ΥΠΟΚΡΙΤΗΣ

(Γεώργιος Τσαγκρινός, περιοδικό Ιχώρ, τεύχος 53, σσ. 6 - 7)

 

 

6.

 

 

ΠΗΓΕΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

 

 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ σε ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΝΕΟΠΑΓΑΝΙΣΤΩΝ

 

 

1.     Γιατί είσαι ανώνυμος και ανώνυμοι απολογητές και όχι επώνυμοι; Φοβάστε; Αυτή εξάλλου η ανωνυμία, δεν είναι άρνηση της Χριστιανικής πίστης; Τόσοι μάρτυρες μαρτύρησαν, εσείς γιατί δεν λέτε ποιοι είστε;

 

Η ανωνυμία δεν είναι ένδειξη φόβου (Κατά Ματθαίον, Κεφ. Ιστ΄ «24 Τότε ὁ Ἰησοῦς εἶπεν τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ· Εἴ τις θέλει ὀπίσω μου ἐλθεῖν, ἀπαρνησάσθω ἑαυτὸν καὶ ἀράτω τὸν σταυρὸν αὐτοῦ καὶ ἀκολουθείτω μοι»), αλλά ένδειξη ταπείνωσης (Προς Ρωμαίους, Κεφ. Α΄ «26 Βλέπετε γὰρ τὴν κλῆσιν ὑμῶν, ἀδελφοί, ὅτι οὐ πολλοὶ σοφοὶ κατὰ σάρκα, οὐ πολλοὶ δυνατοί, οὐ πολλοὶ εὐγενεῖς, 27 ἀλλὰ τὰ μωρὰ τοῦ κόσμου ἐξελέξατο ὁ Θεὸς, ἵνα τοὺς σοφούς καταισχύνῃ, καὶ τὰ ἀσθενῆ τοῦ κόσμου ἐξελέξατο ὁ Θεὸς, ἵνα καταισχύνῃ τὰ ἰσχυρά, 28 καὶ τὰ ἀγενῆ τοῦ κόσμου καὶ τὰ ἐξουθενημένα ἐξελέξατο ὁ Θεός, καὶ τὰ μὴ ὄντα, ἵνα τὰ ὄντα καταργήσῃ, 29 ὅπως μὴ καυχήσηται πᾶσα σὰρξ ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ.30 ἐξ αὐτοῦ δὲ ὑμεῖς ἐστε ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ, ὃς ἐγενήθη ἡμῖν σοφία ἀπὸ Θεοῦ, δικαιοσύνη τε καὶ ἁγιασμὸς καὶ ἀπολύτρωσις, 31 ἵνα, καθὼς γέγραπται, ὁ καυχώμενος ἐν Κυρίῳ καυχάσθω.».). Άλλωστε και συ που διαβάζεις αυτές τις γραμμές το κάνεις ανώνυμα. Κανείς δεν σου ζήτησε προσωπικά στοιχεία πριν έρθεις σε αυτή την σελίδα.

Η ανωνυμία δεν είναι άρνηση πίστης αλλά άρνηση εαυτού. Οι μάρτυρες θυσίαζαν εαυτούς για τον Χριστό και όχι για τα ονόματά τους.

Επίσης οι κατήγοροι νεοπαγανιστές, αν και κατηγορούν τον Ανώνυμο Απολογητή και τους Απολογητές για ανωνυμία, εντούτοις, υποκρινόμενοι ως πάντοτε, δεν διστάζουν να χρησιμοποιήσουν κείμενα ανωνύμων (βλέπε π.χ. Ελληνική Νομαρχία) για να χτυπήσουν τον Χριστιανισμό και την Ορθοδοξία.Υπάρχουν χιλιάδες ανώνυμοι που πέρασαν από την λογοτεχνία, ακόμη και αρχαίοι. Αν είναι να κατηγορηθούμε εμείς για ανωνυμία ας κατηγορηθούν και εκείνοι από τους νεοπαγανιστές.  Σε άλλη περίπτωση ας σωπάσουν.

Τέλος, το ζήτημα μας είναι η θεολογία και η επιχειρηματολογία και όχι το ποιοί είμαστε. Προσωπικά στοιχεία ψάχνουν μόνοι οι ανήμποροι να απαντήσουν στα ζητήματα που θέτονται, με σκοπό να αρχίσουν ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ συκοφαντία προς συμφέρον των θεωριών τους, πράγμα που έγινε και κάποιες ελάχιστες ευτυχώς φορές για το πρόσωπο του Ανώνυμου Απολογητή τα τελευταία 2 χρόνια από ανώνυμους παγανιστές σε φόρουμ, μη αναπτύσσοντας επιχειρηματολογία αλλά εμπαθή λασπολογία, με σκοπό την πλάγια μείωση των θέσεών του, πρακτική γνωστή στα ανώτερα μέχρι κατώτερα κλιμάκια της πολιτικής ζωής του κόσμου. Σαφώς ο Απολογητής Τατιανός δεν είχε άδικο όταν κατηγόρησε τους Έλληνες για την κακή χρήση της ρητορίας:

«Ρητορικὴν μὲν γὰρ ἐπ’ ἀδικίᾳ καὶ συκοφαντίᾳ συνεστήσασθε, μισθοῦ πιπράσκοντες τῶν λόγων ὑμῶν τὸ αὐτεξούσιον καὶ πολλάκις τὸ νῦν δίκαιο αὗθις οὐκ ἀγαθὸν παριστῶντες· ποιητικὴν δὲ. μάχας ἵνα συντάσσητε θεῶν καὶ ἔρωτας καὶ ψυχῆς διαφορὰν.»

(Μτφρ: Πράγματι την μεν ρητορική συνεστήσατε δι’ αδικίαν και συκοφαντίαν, πωλούντες με χρήματα το αυτεξούσιον των λόγων σας και πολλάκις παριστώντες το εκάστοτε δίκαιον ως μη αγαθόν· την δεν ποιητικήν, δια να περιγράφετε μάχες και έρωτες θεών και διαφθοράν ψυχής) (Πηγή: Τατιανού Προς Έλληνας, Έλληνες Πατέρες της Εκκλησίας, Απολογητές 2, Τατιανός και Αθηναγόρας, Πατερικές εκδόσεις Γρηγόριος ο Παλαμάς, Πρόλογος: Ελληνικά και βαρβαρικά επιτεύγματα 1β, Θεσσαλονίκη 1986,  σσ. 30 - 31)

 

Το παρελθόν της επωνυμίας (εις την δημοσιογραφία)

 

Με το πρόβλημα της ανωνυμίας στη δημοσιογραφική εργασία έχουν ασχοληθεί όλοι οι μελετητές της ιστορίας του Τύπου. Ο σημαντικότερος Έλληνας ιστορικός του Τύπου Γ.Δ. Ζιούτος (Γεώργιος Ζωιτόπουλος, δημοσιογράφος ο ίδιος) αναφέρει ότι η ανωνυμία του συντάκτη «είναι μία κατάκτηση του Τύπου, είναι η άλλη μορφή του "μυστικού της σύνταξης", είναι η κατοχύρωση του συντάκτη στις αυθαιρεσίες της εξουσίας» («Ο Τύπος στη Λαϊκή Δημοκρατία», Νέα Βιβλία, Αθήνα 1945). Αναφέρεται στον Μαρξ και στη θέση του ότι «η ανωνυμία κάνει αμερόληπτο και ελεύθερο κι αυτόν που γράφει και το κοινό, που έτσι προσέχει στα γραφόμενα, στα πράγματα, στις ιδέες και όχι στο πρόσωπο του γράφοντος». Όμως αυτή η ειδυλλιακή μορφή των σχέσεων εφημερίδας-αναγνωστών δεν άντεξε όσο ο Τύπος άρχισε να παίρνει τη γνωστή μορφή της τέταρτης (και καθόλου έσχατης) εξουσίας.

Είναι ο ίδιος ο Μαρξ που περιγράφει στο έργο του για τους «Ταξικούς Αγώνες στη Γαλλία 1848-1850» τη θέσπιση ενός καινούργιου νόμου για τον Τύπο, ο οποίος επέβαλε από τη μια μεριά υψηλές χρηματικές εγγυήσεις για τον εκδότη και από την άλλη την επωνυμία στους συντάκτες:

«Όσο ο καθημερινός Τύπος ήταν ανώνυμος, παρουσιαζόταν σαν το όργανο της αναρίθμητης, ανώνυμης κοινής γνώμης. Ήταν η τρίτη δύναμη στο κράτος. Η υπογραφή κάθε άρθρου έκανε την εφημερίδα μια απλή συλλογή φιλολογικών διατριβών από περισσότερο ή λιγότερο γνωστά άτομα. Κάθε άρθρο ξέπεσε στο επίπεδο αγγελίας. Ίσαμε τότε οι εφημερίδες κυκλοφορούσαν σαν χαρτονόμισμα της κοινής γνώμης. Τώρα μετατρέπονταν σε συναλλαγματικές που η αξία και η κυκλοφορία εξαρτιόταν από την πίστη όχι μόνο του εκδότη, αλλά και του οπισθογράφου» (MEW, τ. 7, σελ. 100).

Όμως η πραγματική υπονόμευση του παλιού είδους της ανώνυμης εφημερίδας ήταν έμμεση. Όπως εξηγεί ο Ζιούτος:

«Ο καπιταλισμός υπονόμευσε την ανωνυμία με δύο τρόπους:

α) Χρησιμοποιώντας την για λόγους κερδοσκοπικούς (ανώνυμες πληρωμένες διατριβές κ.λπ.).

β) Δημιουργώντας «δημοσιογραφικές βεντέτες" (όπως στον κινηματογράφο), δηλ. "ηχηρά ονόματα" δημοσιογράφων, συγγραφέων κ.λπ., χωρίς αρχές, που τα χρησιμοποιεί για ν' αυξάνει την κυκλοφορία και να συγκεντρώνει αγγελίες (σ.σ. διαφημίσεις)».

Αυτά τα δύο χαρακτηριστικά του σύγχρονου Τύπου που περιγράφει ο Ζιούτος πριν από 60 χρόνια ισχύουν σήμερα στο πολλαπλάσιο. Οι εφημερίδες με τα ανυπόγραφα κείμενα έχουν πλήρως εξαφανιστεί ή βρίσκονται στο εκδοτικό περιθώριο.

Οι πληρωμένες καταχωρίσεις έχουν αναχθεί σε επιστήμη. Και βέβαια η ηλεκτρονική δημοσιογραφία και η γιγάντωση των επιχειρήσεων ΜΜΕ ενίσχυσε τους δημοσιογράφους-βεντέτες και τους μετέτρεψε σε εργοδότες άλλων δημοσιογράφων. Απ’ αυτή την άποψη η διεκδίκηση της ανωνυμίας στο δημοσιογραφικό επάγγελμα ισοδυναμεί με την αποδοχή της υπάρχουσας διάκρισης πατρικίων και πληβείων και οδηγεί στο συμβιβασμό με την ιδέα ότι «επώνυμοι» (δηλαδή ικανοί να έχουν προσωπική άποψη) είναι μόνο οι «σταρ», ενώ οι υπόλοιποι πρέπει να αρκεστούν στην τυφλή υπηρεσία του (δημόσιου ή ιδιωτικού) εργοδότη τους. (Πηγή: http://www.enet.gr/online/online_fpage_text?dt=05/02/2005&id=49834608,55636976,63658352)

 

 

 

 

2.     Γιατί τόσο μίσος κατά της Αρχαίας Ελλάδας;

 

Αυτό το λες εσύ! Κανείς δεν μπορεί να κρίνει τα αισθήματα του άλλου για οτιδήποτε, πόσο μάλλον αν τα αισθήματα αυτά πηγάζουν από την ψυχή ενός Χριστιανού Ορθόδοξου που αγωνίζεται να φέρει την ψυχή του σε ένα σωστό νέο δρόμο απορρίπτοντας το δέρμα της απάτης. (Προς Εφεσίους, Κεφ. Δ΄ «22 ἀποθέσθαι ὑμᾶς κατὰ τὴν προτέραν ἀναστροφὴν τὸν παλαιὸν ἄνθρωπον τὸν φθειρόμενον κατὰ τὰς ἐπιθυμίας τῆς ἀπάτης, 23 ἀνανεοῦσθαι δὲ τῷ πνεύματι τοῦ νοὸς ὑμῶν 24 καὶ ἐνδύσασθαι τὸν καινὸν ἄνθρωπον τὸν κατὰ Θεὸν κτισθέντα ἐν δικαιοσύνῃ καὶ ὁσιότητι τῆς ἀληθείας. 25 Διὸ ἀποθέμενοι τὸ ψεῦδος λαλεῖτε ἀλήθειαν ἕκαστος μετὰ τοῦ πλησίον αὐτοῦ· ὅτι ἐσμὲν ἀλλήλων μέλη. 26 ὀργίζεσθε καὶ μὴ ἁμαρτάνετε· ὁ ἥλιος μὴ ἐπιδυέτω ἐπὶ τῷ παροργισμῷ ὑμῶν, 27 μηδὲ δίδοτε τόπον τῷ διαβόλῳ. 28 ὁ κλέπτων μηκέτι κλεπτέτω, μᾶλλον δὲ κοπιάτω ἐργαζόμενος τὸ ἀγαθὸν ταῖς χερσίν, ἵνα ἔχῃ μεταδιδόναι τῷ χρείαν ἔχοντι. 29 πᾶς λόγος σαπρὸς ἐκ τοῦ στόματος ὑμῶν μὴ ἐκπορευέσθω, ἀλλ' εἴ τις ἀγαθὸς πρὸς οἰκοδομὴν τῆς χρείας, ἵνα δῷ χάριν τοῖς ἀκούουσι.30 καὶ μὴ λυπεῖτε τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον τοῦ Θεοῦ, ἐν ᾧ ἐσφραγίσθητε εἰς ἡμέραν ἀπολυτρώσεως. 31 πᾶσα πικρία καὶ θυμὸς καὶ ὀργὴ καὶ κραυγὴ καὶ βλασφημία ἀρθήτω ἀφ' ὑμῶν σὺν πάσῃ κακίᾳ. 32 γίνεσθε δὲ εἰς ἀλλήλους χρηστοί, εὔσπλαγχνοι, χαριζόμενοι ἑαυτοῖς καθὼς καὶ ὁ Θεὸς ἐν Χριστῷ ἐχαρίσατο ὑμῖν.»). Αν πιστεύεις πως εμείς μισούμε την Ελλάδα χωρίς αποδείξεις συναισθηματικές τότε και μεις μπορούμε να σου πούμε ότι μισείς τον Χριστιανισμό ή τον υπόλοιπο κόσμο και όλους τους ανθρώπους χωρίς αποδείξεις, πράγμα όμως που δεν θέλουμε να κάνουμε.

Στις σελίδες που θα μελετήσεις πουθενά δεν μισείται ή βρίζεται η Αρχαία Ελλάδα ως ολοκληρωμένο σύστημα. Αν κατηγορήσει κανείς τους Απολογητές για κάτι τέτοιο, τότε ασφαλώς με αυτή την κατηγορία πρέπει να κατηγορηθούν όλα τα περιοδικά ιστορίας, αρχαιολογίας, τα βιβλία, οι εγκυκλοπαίδειες, ακόμη και οι αρχαίοι συγγραφείς, που αναφέρουν, όσα παρουσιάζονται μέσα από άρθρα τους σε αυτές τις σελίδες.

Έπειτα, ακόμη και αν αντιπαθούσε κανείς την αρχαία Ελλάδα, θα ήταν άξιο σημασίας λόγου; Δεν είναι πιο σημαντικό να υπάρχει αγάπη για τους νεοέλληνες οι οποίοι ζουν και είναι παρόντες ως πρόσωπα και ψυχές, παρά να υπάρχει αγάπη για μια ιδέα που πλέον δεν αποτελείται από ζώντα πρόσωπα; Οι παγανιστές τι αγαπούν περισσότερο; την αρχαία Ελλάδα και τον Σοφοκλή που έχει πεθάνει, ή την μάνα τους, την γυναίκα και τα παιδιά τους που ζουν πλάι τους και ακόμη δεν έχουν αποδημήσει εις Κύριον; Εμείς ενδιαφερόμαστε για τους υπαρκτούς εν ζωή Έλληνες και την ζωή τους γι’ αυτό είμαστε φιλέλληνες και όχι ασφαλώς ανθέλληνες (Κατά Λουκά, Κεφ. Ιε΄ «8 Ἢ τίς γυνὴ δραχμὰς ἔχουσα δέκα, ἐὰν ἀπολέσῃ δραχμὴν μίαν, οὐχὶ ἅπτει λύχνον καὶ σαροῖ τὴν οἰκίαν καὶ ζητεῖ ἐπιμελῶς ἕως ὅτου εὕρῃ; 9 καὶ εὑροῦσα συγκαλεῖ τὰς φίλας καὶ τὰς γείτονας λέγουσα· συγχάρητέ μοι, ὅτι εὗρον τὴν δραχμὴν ἣν ἀπώλεσα.10 οὕτω, λέγω ὑμῖν, γίνεται χαρὰ ἐνώπιον τῶν ἀγγέλων τοῦ Θεοῦ ἐπὶ ἑνὶ ἁμαρτωλῷ μετανοοῦντι.»)

 Το σημαντικό πρόβλημα λοιπόν δεν είναι η αρχαία Ελλάδα αλλά η αρχαία θρησκεία. Τα ιστορικά σημεία και τα άσχημα της αρχαιότητας που παρουσιάζονται και που δεν έχουν άμεση σχέση με την θρησκεία, έχουν αποκλειστικά ρόλο εκπαιδευτικής ισορροπίας, διότι οι νεοπαγανιστές παρουσιάζουν το Βυζάντιο ως κάτι το απολίτιστο και το βάρβαρο, με σκοπό να αποτινάξουν τον Χριστό πλαγίως από την καρδιά των Ελλήνων. Όμως ξεχνούν πως για όσα μπορεί να κατηγορηθεί το Βυζάντιο, αλλά και κάθε σύγχρονος πολιτισμός και κοινωνία, για άλλα τόσα και χειρότερα μπορεί να κατηγορηθεί και η αρχαία Ελλάδα. Μακράν απέχει από του τέλειου συστήματος η αρχαία Ελλάδα. Η εξιδανίκευσή τους οφείλεται ασφαλώς εις την δημιουργία του νεότευκτου κράτους και της επανάστασης του 1821, όταν έγινε αντιληπτό πως με μια ιδέα περί ενός αρχαίου ολόλαμπρου παλαιού έθνους, ο λαός θα μπορούσε να μάχεται αξιόπιστα για κάποια ιδανικά. Μετά, σε όλο αυτό το σύστημα αρχαίας εξιδανίκευσης, προσήλθε και το Βυζάντιο, με αποτέλεσμα τους εθνικιστικούς πολέμους του Βενιζέλου και την καταστροφή του Ελληνισμού εις την Μικρά Ασία. Το ελληνικό στοιχείο ξεριζώθηκε μια για πάντα από κει. Ασφαλώς δεν είναι κατακριτέα όλα όσα έγιναν από την πλευρά της Ελλάδας αλλά απλώς καταδείχνεται το πως ξεκίνησε η ιδέα κατασκευής του αρχαίου κλέους. Μάλιστα η όλη κατασκευή του αρχαίου κλέους έγινε από ανθρώπους που αν και είχαν εθνικά αισθήματα, εντούτοις δεν είχαν την παραμικρή ιδέα για την αρχαία θρησκεία. Ποιός άλλωστε είχε καιρό για διάβασμα τον καιρό του 1821;

Το κράτος μας, όμως και κάθε κράτος προσπάθησε  να εξωραΐσει την αρχαιότητα, ώστε να μπορεί να δώσει ένα πάτημα ιστορικής ανάμνησης εις το εθνικό φρόνημα, που να έχει βάθος. Αυτό κάνουν και οι σκοπιανοί. Κάθε καλό σημερινό εθνικό κράτος έχει ανάγκη από κάτι αρχαίο για θεμέλιο πάνω εις τον οποίο μπορεί να κτίσει το μέλλον. Σε αυτό δεν υπάρχει αντίρρηση, όμως δεν είναι δυνατό αυτή την μεθοδολογία στήριξης ενός εθνικού κράτους να την καπηλεύονται κάποιοι σημερινοί φανατικοί παγανιστές για να ρίξουν τρικλοποδιά εις την ψυχή των πολιτών του.

Έτσι λοιπόν, αν μαστιγώνεται κάτι αυτό είναι η προπαγάνδα των νεοΕθνικών γύρω από την αρχαία θρησκεία, τα ευτράπελα της οποίας ξεχνούν να παρουσιάσουν κάθε φορά που θεολογούν ή εθνικολογούν ασύστολα, και όχι η αρχαία Ελλάδα. Οι νεοΕθνικοίι δια μέσω μια φοβερής και θρασύτατης χαλκεύσεως της αρχαίας ιστορίας και ιδιαίτερα εκείνης της αρχαίας θρησκείας, πουλώντας και διαδίδοντας ψέματα και ανακρίβειες θρησκευτικές, τραγουδώντας διαρκώς ένα ατέρμονο και μονότονο κελαΐδισμα των παραγώγων της λέξης «Ελλάδα»,  προσπαθούν να επισυνάψουν μια επίπλαστη υπερηφάνεια στους Έλληνες συμπολίτες με απώτερο σκοπό την αποβολή της αλήθειας του ενσαρκωμένου Θεού Ιησού Χριστού, αντικαθιστώντας την με μια δήθεν τέλεια αρχαία θρησκεία που ποτέ δεν υπήρξε. Οι νεοπαγανιστές δεν είναι τίποτα άλλο παρά κόλακες ωτίων (Β΄ Προς Τιμόθεον, Κεφ Δ΄ «3 ἔσται γὰρ καιρὸς ὅτε τῆς ὑγιαινούσης διδασκαλίας οὐκ ἀνέξονται, ἀλλὰ κατὰ τὰς ἐπιθυμίας τὰς ἰδίας ἑαυτοῖς ἐπισωρεύσουσι διδασκάλους κνηθόμενοι τὴν ἀκοήν, 4 καὶ ἀπὸ μὲν τῆς ἀληθείας τὴν ἀκοὴν ἀποστρέψουσιν, ἐπὶ δὲ τοὺς μύθους ἐκτραπήσονται.»)

Τέλος αν κάποιος έχει κάτι στραβό να διδάξει, έχουμε το δικαίωμα να το εντοπίσουμε, πέρα από το συμπλεγματικό εθνικιστικό φραγμό που σου επέβαλλαν οι νεοπαγανιστές, διότι όπως γνωρίζεις πολύ καλά, το εθνικό μας κράτος φυλακίζει δολοφόνους, έμπορους ναρκωτικών κ.α. και δεν περιορίζεται από την εθνικότητά τους για να τους αθωώσει. Αν κάθε Έλληνας δηλαδή, είναι αθώος επειδή απλά είναι ή τον βαπτίζουν κάποιοι Έλληνα, τότε οι νεοπαγανιστές της Ελλάδας δεν μπορούν να σου εξηγήσουν γιατί οι φυλακές της Ελλάδας έχουν και Έλληνες εις τα κελιά τους.

 

 

3. Πώς είναι δυνατόν τόσο μεγάλος πολιτισμός, ως ο Ελληνικός, να κάνει λάθος Θεολογία; Δεν είναι χαζό αυτό;

 

Οι Έλληνες φιλόσοφοι έλιωσαν την αρχαία Θεολογία ενώ μεταξύ τους διαφώνησαν. Συνεπώς είναι πιο χαζό να διαλέγεις την αρχαία θρησκεία παρά να μην την διαλέγεις. Διότι αν διαλέξεις θα αρκεστείς σε κάποιο επί μέρους πετώντας στο κάλαθο των αχρήστων όλα τα άλλα, κάνοντας δηλαδή εκείνο για το οποίο μας κατηγορείς. Γι’ αυτό και οι νεοΕθνικοί έχουν κυριολεκτικά μανιάσει να αποδείξουν πως τάχα όλα στην αρχαία Ελλάδα ήταν ένα σύστημα ενιαίο. Μα πώς; αφού από τις πόλεις βλέπεις πως η κάθε μια πολεμούσε την άλλη, πώς λοιπόν εσύ επιθυμείς νεοΕθνικέ να αποδείξεις ότι το αρχαίο σύστημα είναι ενιαίο; και τι είναι αυτό το σύστημα; ο παγανισμός;

Εξάλλου η θεολογία δεν ήταν Ελληνική αλλά αμάλγαμα θρησκειών αρχαιότερων και γειτονικών λαών των Ελλήνων, όπως άλλωστε περιγράφει και ο Ηρόδοτος, με συνέπεια τα σφάλματα να μην είναι των προγόνων μας αλλά των άλλων λαών, γι’ αυτό και οι φιλόσοφοι ανέδειξαν πολλά από αυτά τα λάθη ανεκβίαστα και δεν φοβήθηκαν μην τους πουν χαζούς ή ανθέλληνες, εφόσον δεν είχαν συμπλέγματα εθνικιστικής φύσης σαν τους νεοπαγανιστές.  

Η Χριστιανική Θεολογία αποκαλύφθηκε σε όλο τον κόσμο από τον ίδιο τον Θεό (Προς Εβραίους Κεφ. Δ΄ «14 Ἔχοντες οὖν ἀρχιερέα μέγαν διεληλυθότα τοὺς οὐρανούς, Ἰησοῦν τὸν υἱὸν τοῦ Θεοῦ, κρατῶμεν τῆς ὁμολογίας. 15 οὐ γὰρ ἔχομεν ἀρχιερέα μὴ δυνάμενον συμπαθῆσαι ταῖς ἀσθενείαις ἡμῶν, πεπειρασμένον δὲ κατὰ πάντα καθ' ὁμοιότητα χωρὶς ἁμαρτίας.»), διότι προσπαθώντας ο άνθρωπος να βρει τον Θεό δημιούργησε ανά την υφήλιο τις θρησκείες. Η Ορθοδοξία δεν είναι θρησκεία αλλά η θεραπεία της θρησκείας και δηλαδή της πλάνης του ανθρώπου εις την προσπάθεια του ανθρώπου να αναζητήσει τον Θεό, την κοινωνία του οποίου έχασε μετά την πτώση του Παραδείσου.

 

 

4. Είστε ανθέλληνες και τα βάζετε με την Ελλάδα;

 

Το περί ανθελληνισμού επιχείρημα είναι το πιο γελοίο που έχουμε ακούσει. Συμπλεγματικοί άνθρωποι, ακολουθώντας την πολιτική καναλαρχών και φτηνών εθνικιστών ή φασιστών, θαρρούν πως όταν κάτι στραβό λάβει χώρα στην Ελλάδα και κάποιο εξωτερικό δημοσιογραφικό δίκτυο το αναφέρει, και μάλιστα στην πρώτη του σελίδα, υπάρχει κάποιος μπαμπούλας συνομωσίας που δρα δήθεν ανθελληνικά. Είναι η πιο δοκιμασμένη καραμέλα στην Ελλάδα αυτό το επιχείρημα και ακόμη μοσχοπουλάει. Κάτω από τον εθνικιστικό φραγμό ο κόσμος κοιμάται.

Όταν δεν έχει κανείς εθνικιστής υπερασπιστής τι να αντιπροτείνει σε μια λόγια κατηγορία, είτε αυτή είναι ιστορική, είτε φιλοσοφική, είτε μαθηματική, είτε οτιδήποτε άλλο, τότε λόγω της ανικανότητάς του να ανταπεξέλθει, εκφέρει κάποιο σύνθημα περί προδοσίας ή αντεθνικότητας, ώστε να δημιουργήσει στα όμματα των ακροατών μια αντιπάθεια προς τον κατήγορο, η οποία θα επιφέρει και την αποστροφή του ακροατή από τα επιχειρήματα του τελευταίου, εκβιάζοντας την λογική του κοινού, καταρρακώνοντας την με τα αισθήματα της εμπάθειας. Τότε πλέον ο λογικός άνθρωπος δεν σκέφτεται. Αισθάνεται μόνο σαν αγρίμι, και έχει γίνει υποχείριο των εθνικιστών υπερασπιστών μεταβαλλόμενος από άτομο σε μια μάζα όχλου που εκλαμβάνει τα υποβαλλόμενα συνθήματα ως διαταγές ανώτερου προς τον κατώτερο τις οποίες και πρέπει να εκτελέσει. Βεβαίως αυτή η μέθοδο ρητορικής εφαρμόζεται από πολλούς παράγοντες, ιδίως όταν μπροστά τους υπάρχει κοινό που δεν έχει μόρφωση, ή που βαριέται να μελετήσει ή όταν ο χρόνος πιέζει και δεν αφήνει την ανάπτυξη ιδεών βλέπε π.χ. κομματικές συγκεντρώσεις, εθνικιστικές συγκεντρώσεις, συγκεντρώσεις φιλάθλων που διαλύονται εις το ξύλο με τους αντίπαλους. Υποχείρια όλοι του ίδιου μηχανισμού φραστικών επιθέσεων διαταγών των ανώτερων προς τους κατώτερους. Δυστυχώς αυτός ο μηχανισμός μερικές φορές χρησιμοποιήθηκε και από Εκκλησιαστικούς βλέπε περίπτωση Ιεχωβάδων.

Οι ίδιοι λοιπόν καναλάρχες, δημοσιογράφοι, παγανιστές, εθνικιστές και φασίστες, αν και δεν επιθυμούν κανείς να κρίνει το έθνος τους, δεν παραιτούνται από το δικαίωμα να κάνουν κριτική και μάλιστα πολλές φορές χυδαία προς όλα τα υπόλοιπα κράτη του κόσμου υποβιβάζοντας τα. Βεβαίως τότε, κανείς από αυτούς δεν δέχεται ούτε κατά διάνοια πως ανήκει εις τους συνωμότες αντιγερμανούς, αντιισπανούς, αντισημίτες, αντιτούρκους κ.ο.κ., όπως αντίστοιχα όποιος κρίνει το ελληνικό είναι ανθέλληνας. Νομίζουν μέσα στην αφέλειά τους, πως μόνο αυτοί έχουν το δικαίωμα να κρίνουν αλλά σε καμιά περίπτωση το κράτος τους ή το έθνος τους δεν πρέπει να κρίνεται. Ενέχει ανθελληνισμό και προδοσία αυτό! Το έθνος τους πρέπει να μένει στο απυρόβλητο.

Τα στραβά λοιπόν γεγονότα της αρχαίας Ελλάδας που αναφέρονται είναι αντλημένα από εγκυρότατη βιβλιογραφία. Είναι και αυτή ανθελληνική; οι αρθογράφοι που συγγράφουν και παρουσιάζουν αυτά τα άρθρα μισούν την Ελλάδα; Μάλλον αγαπούν την αλήθεια, την παιδεία και την μόρφωση. Όταν λοιπόν οι νεοπαγανιστές εμφανίστηκαν πριν την δική μας εμφάνιση, άρχισαν να κτυπούν το Βυζάντιο και να «γλύφουν» την αρχαία ιστορία λες και η δεύτερη είναι πιο άξια από το εκείνη του πρώτου. Είναι; Εμείς έχουμε αποδείξεις πως όλα τα ίδια είναι εκτός της θρησκείας.

Έπειτα γιατί η αρχαία Ελλάδα να είναι στο απυρόβλητο; επειδή είναι αρχαία ή επειδή είναι Ελλάδα; Δηλαδή σήμερα η δημοσιογραφία δεν μαστιγώνει την πολιτική της Ελλάδας αλλά και κάθε άλλου κράτους αλλά και τον κοινωνικό βίο όπως την ιστορία, το θέατρο, τον αθλητισμό, τις πολιτιστικές εκδηλώσεις; Γιατί λοιπόν όχι και την αρχαία; Ποιος φοβάται και τι; Μήπως τα φαντάσματα του παρελθόντος;  Η αλήθεια μας βοηθά να κατανοήσουμε τα λάθη των παλαιών καιρών και να βαδίσουμε πιο γερά στο μέλλον. Αν αντίθετα «γλύψουμε» και κομπλάρουμε έναντι του παρελθόντος θα υποπέσουμε στα ίδια σφάλματα με αυτό.  

Τέλος αν η παρουσίαση των γεγονότων της αρχαίας Ελλάδας και ιδίως της θρησκείας, ενέχει τέτοια γεγονότα τα οποία μπορούν να χαρακτηρίσουν κάποιους ως ανθέλληνες, τότε τα πεπραγμένα των αρχαίων είναι ανθελληνικά και αυτοί οι ίδιοι οι αρχαίοι είναι ανθέλληνες, κατά την άποψη των νεοπαγανιστών, εφόσον οι παρουσιαστές απλώς τα εμφανίζουν και δεν τα διαπράττουν ως οι αρχαίοι.

 

 

5. Γνωρίζετε ποιοι κυβερνούν τον πλανήτη; για ψάξτε! γιατί τους βοηθάτε;

 

Δεν μας ενδιαφέρει ποιος κυβερνά. Μια φορά δεν κυβερνά  ο Θεός Τον οποίο προσδοκάει το σύμπαν. Εμάς Αυτός μας ενδιαφέρει να κυβερνήσει. ΚΑΙ ΘΑ ΚΥΝΕΡΝΗΣΕΙ με ΑΓΑΠΗ για τα Δημιουργήματά Του, παρά τις μάταιες και φρούδες προσπάθειες - ελπίδες περί ανυπαρξίας των αρνητών Του που βρίθουν μίσους. (Β΄ Πέτρου, Κεφ. Γ΄ «12 προσδοκῶντας καὶ σπεύδοντας τὴν παρουσίαν τῆς τοῦ Θεοῦ ἡμέρας, δι' ἣν οὐρανοὶ πυρούμενοι λυθήσονται καὶ στοιχεῖα καυσούμενα τήκεται! 13 καινοὺς δὲ οὐρανοὺς καὶ γῆν καινὴν κατὰ τὸ ἐπάγγελμα αὐτοῦ προσδοκῶμεν, ἐν οἷς δικαιοσύνη κατοικεῖ. »)

Καλά θα κάνουν οι αντίχριστοι ή οι μισόχριστοι να το χωνέψουν αυτό και να φροντίσουν να έχουν τις ψυχές τους έτοιμες πριν εκπνεύσουν άλλοι σε τροχαίο, άλλοι σε πόλεμο, άλλοι σε ναρκωτικά, άλλοι σε πυρκαγιά, άλλοι σε κάποιο ανόητο γλέντι μεθυσιού του θεού Διονύσου. Όταν χαθεί η σάρκα δεν υπάρχει άλλη ευκαιρία για έργα μετάνοιας. Ας μετανοήσουν τώρα, διότι όταν πεθάνουν και η ψυχή τους αντικρίσει την αλήθεια, θα είναι ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ ΑΡΓΑ για να λάβουν μέρος εις την ευτυχία του παραδείσου της κοινωνίας με τον Θεό, την οποία με τις βλασφημίες τους απέκοψαν.

 

 

6. Είσαστε κλεισμένοι στα μοναστήρια & ολημερίς πολεμάτε παγανιστές!

 

Το που είμαστε και τι κάνουμε θα πρέπει λίγο να σε ενδιαφέρει. Εκείνο που πρέπει να σε ενδιαφέρει είναι  αυτά που γράφουν οι παγανιστές αρχηγοί σου, αυτά που γράφουμε εμείς, η ψυχή σου, η σχέση σου με τον υπόλοιπο κόσμο και η μετάνοια προς κάθαρση της ψυχής σου, καθώς και η προσευχή προς επίτευξη της θείας φωτίσεως, σε μια ελπιδοφόρα προσπάθεια με την βοήθεια του Θεού να ξεφύγεις από το λαβύρινθο εις το οποίο σε έχει ρίξει η κοσμική, αμαρτωλή και μάταιη κοινωνία, που ασφαλώς δεν μπορεί να σε μάθει να ξεπεράσεις το φράγμα της αυτοκολάσεως σου (αποκοπής σου από το Πνεύμα του Θεού). Έχεις ανάγκη από τον Θεό και αυτό δεν σου το έμαθε ίσως κανένας. Απευθύνσου σε ένα ενσυνείδητο Χριστιανό να σε βοηθήσει και κατόπιν σε κάποιο ιερέα. Ξέφυγε από τους φαύλους της κοινωνίας και ανέπτυξε δικό σου, από τον Θεό φωτισμένο πνεύμα, ώστε να μπορείς να έχεις διάκριση σε αυτά που συμβαίνουν γύρω σου και δεν αντιλαμβάνεσαι τώρα αφώτιστος ον, ώστε να αποκτήσεις δική σου προσωπική γνώμη με την ευλογία του Αγίου Πνεύματος (Κατά Ιωάννη, Κεφ Ιδ΄ «15 Ἐὰν ἀγαπᾶτέ με, τὰς ἐντολὰς τὰς ἐμὰς τηρήσατε, 16 καὶ ἐγὼ ἐρωτήσω τὸν πατέρα καὶ ἄλλον παράκλητον δώσει ὑμῖν, ἵνα μένει μεθ' ὑμῶν εἰς τὸν αἰῶνα, 17 τὸ Πνεῦμα τῆς ἀληθείας, ὃ ὁ κόσμος οὐ δύναται λαβεῖν, ὅτι οὐ θεωρεῖ αὐτὸ οὐδὲ γινώσκει αὐτὸ· ὑμεῖς δὲ γινώσκετε αὐτό, ὅτι παρ' ὑμῖν μένει καὶ ἐν ὑμῖν ἔσται. 18 Οὐκ ἀφήσω ὑμᾶς ὀρφανούς· ἔρχομαι πρὸς ὑμᾶς. 19 ἔτι μικρὸν καὶ ὁ κόσμος με οὐκέτι θεωρεῖ, ὑμεῖς δὲ θεωρεῖτέ με, ὅτι ἐγὼ ζῶ καὶ ὑμεῖς ζήσεσθε»).

 

 

7. Γνωρίζετε το αιώνιο μίσος των Εβραίων ενάντια εις τους Έλληνες;

 

Όχι, αλλά έχουμε δει το τελευταίας δεκαετίας μίσος των νεοπαγανιστών για τους Εβραίους. Βεβαίως αυτό που δεν σου έχουν πει οι νεοπαγανιστές είναι πως οι πρώτοι που μίσησαν τους Εβραίους ήμασταν εμείς όταν ο Αντίοχος ο Επιφανής έσφαζε Ιουδαίους επειδή δεν θέλαν να προσκυνήσουν τον Δία. Έπειτα έπρεπε να παρατηρήσεις πως στην αρχαία Ελλάδα υπήρχαν πολλοί Εβραίοι και δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα, πως όταν ο Παύλος ήρθε στην Ελλάδα οι Εβραίοι ζούσαν μαζί μας χωρίς ρατσιστικές νέο-ανοησίες. Γιατί σε έπεισαν οι νεοπαγανιστές πως υπήρχε δήθεν πρόβλημα; Αν υπήρχε πρόβλημα με τους Εβραίους, τότε είναι παράλογο το πως τόσοι Εβραίοι ζούσαν στον Ελληνικό χώρο την εποχή των Ευαγγελίων, και μάλιστα διέθεταν και συναγωγές, μέσα στις οποίες ο Παύλος πήγε να διδάξει και αλλού έγινε δεκτός και αλλού αποδιοπομπαίος τράγος.

 Άραγε σου είπαν οι νεοπαγανιστές πως τον Α΄ αιώνα μ.Χ. ολοκληρώθηκε η προφητεία της διασποράς των Ιουδαίων, ενώ σχεδόν έχει ολοκληρωθεί η προφητεία της σύναξής τους σήμερα;

Προφήτης Ιεζεκιήλ, Κεφ. Λς΄ «17 υἱὲ ἀνθρώπου, οἶκος Ἰσραὴλ κατῴκησεν ἐπὶ τῆς γῆς αὐτῶν καὶ ἐμίαναν αὐτὴν ἐν τῇ ὁδῷ αὐτῶν καὶ ἐν τοῖς εἰδώλοις αὐτῶν καὶ ἐν ταῖς ἀκαθαρσίαις αὐτῶν· κατὰ τὴν ἀκαθαρσίαν τῆς ἀποκαθημένης ἐγενήθη ἡ ὁδὸς αὐτῶν πρὸ προσώπου μου. 18 καὶ ἐξέχεα τὸν θυμόν μου ἐπ' αὐτοὺς 19 καὶ διέσπειρα αὐτοὺς εἰς τὰ ἔθνη καὶ ἐλίκμησα αὐτοὺς εἰς τὰς χώρας· κατὰ τὴν ὁδὸν αὐτῶν καὶ κατὰ τὴν ἁμαρτίαν αὐτῶν ἔκρινα αὐτούς. 20 καὶ εἰσήλθοσαν εἰς τὰ ἔθνη, οὗ εἰσήλθοσαν ἐκεῖ, καὶ ἐβεβήλωσαν τὸ ὄνομά μου τὸ ἅγιον ἐν τῷ λέγεσθαι αὐτούς· λαὸς Κυρίου οὗτοι καὶ ἐκ τῆς γῆς αὐτοῦ ἐξεληλύθασι. 21 καὶ ἐφεισάμην αὐτῶν διὰ τὸ ὄνομά μου τὸ ἅγιον, ὃ ἐβεβήλωσαν οἶκος Ἰσραὴλ ἐν τοῖς ἔθνεσιν, οὗ εἰσήλθοσαν ἐκεῖ. 22 διὰ τοῦτο εἰπὸν τῷ οἴκῳ Ἰσραήλ· τάδε λέγει Κύριος· οὐχ ὑμῖν ἐγὼ ποιῶ, οἶκος Ἰσραήλ, ἀλλ' ἢ διὰ τὸ ὄνομά μου τὸ ἅγιον, ὃ ἐβεβηλώσατε ἐν τοῖς ἔθνεσιν, οὗ εἰσήλθετε ἐκεῖ. 23 καὶ ἁγιάσω τὸ ὄνομά μου τὸ μέγα τὸ βεβηλωθὲν ἐν τοῖς ἔθνεσιν, ὃ ἐβεβηλώσατε ἐν μέσῳ αὐτῶν, καὶ γνώσονται τὰ ἔθνη ὅτι ἐγώ εἰμι Κύριος ἐν τῷ ἁγιασθῆναί με ἐν ὑμῖν κατ' ὀφθαλμοὺς αὐτῶν. 24 καὶ λήψομαι ὑμᾶς ἐκ τῶν ἐθνῶν καὶ ἀθροίσω ὑμᾶς ἐκ πασῶν τῶν γαιῶν καὶ εἰσάξω ὑμᾶς εἰς τὴν γῆν ὑμῶν. 25 καὶ ρανῶ ἐφ' ὑμᾶς καθαρὸν ὕδωρ, καὶ καθαρισθήσεσθε ἀπὸ πασῶν τῶν ἀκαθαρσιῶν ὑμῶν καὶ ἀπὸ πάντων τῶν εἰδώλων ὑμῶν, καὶ καθαριῶ ὑμᾶς. 26 καὶ δώσω ὑμῖν καρδίαν καινὴν καὶ πνεῦμα καινὸν δώσω ἐν ὑμῖν καὶ ἀφελῶ τὴν καρδίαν τὴν λιθίνην ἐκ τῆς σαρκὸς ὑμῶν καὶ δώσω ὑμῖν καρδίαν σαρκίνην. 27 καὶ τὸ πνεῦμά μου δώσω ἐν ὑμῖν καὶ ποιήσω ἵνα ἐν τοῖς δικαιώμασί μου πορεύησθε, καὶ τὰ κρίματά μου φυλάξησθε καὶ ποιήσητε. 28 καὶ κατοικήσετε ἐπὶ τῆς γῆς, ἧς ἔδωκα τοῖς πατράσιν ὑμῶν, καὶ ἔσεσθέ μοι εἰς λαόν, καὶ ἐγὼ ἔσομαι ὑμῖν εἰς Θεόν.»

Μάλιστα μέσα σε όλα αυτά τα ψέματα που διδάσκουν οι νεοπαγανιστές για μίσος που διαχωρίζει Έλληνες και Εβραίους, σε έμαθαν πως όλες οι φυλές με τις οποίες υπήρξε αντιπαλότητα με το έθνος του Ισραήλ κατά τα π.Χ. χρόνια ήταν Ελληνικές,(!), αν και βεβαίως καμιά από αυτές τις φυλές δεν αισθάνθηκε ούτε μίλησε ποτέ Ελληνικά. Βέβαια οι νεοπαγανιστές ιστορικοί τραγέλαφοι αποτόλμησαν να σε μάθουν,  πως το πρόβλημα Εβραίων και Ελλήνων ξεκινά δήθεν από την εποχή της Εσθήρ και πως αυτή δήθεν έπαιξε σημαντικό ρόλο εις την είσοδο του Ξέρξη στην Ελλάδα. Σου αποκρύβουν όμως ως πάντοτε, πως οι συμβουλάτορες του Ξέρξη ήσαν Έλληνες στρατηγοί από την Σπάρτη και πως το βιβλίο της Εσθήρ θεωρείται περισσότερο γέννημα των παγανιστών Περσών και Βαβυλώνιων, παρά των Εβραίων, μιας και δεν αναφέρεται το όνομα του Θεού διόλου μέσα σε αυτό.

 

 

8. Γνωρίζετε ότι ο Μέγας & Άγιος  Θεοδόσιος ήταν Ισπανοεβραίος;

 

Κατ’ αρχάς δεν είναι Άγιος ο Μέγας Θεοδόσιος. Είναι Μέγας όπως ο Μέγας Αλέξανδρος και ο Μέγας Ναπολέων.

Έπειτα εσύ γνωρίζεις πως ο Μέγας Θεοδόσιος υπήρξε ο αυτοκράτορας που τακτοποίησε τις Ελληνίδες γυναίκες γύρω από ζητήματα ιεροδουλείας και εκπόρνευσης από την αρχαία θρησκεία; Εκπορνεύονταν αμέσως στην ηλικία που παρουσίαζαν την πρώτη τους έμμηνο ρύση δηλαδή γύρω στα 13-14. Εσύ θα ήθελες η κόρη σου να εκπορνεύεται στα αρχαία ιερά της Αφροδίτης και μάλιστα να χάνει την παρθενία της από τον ιερέα; (ο θεός δήθεν δικαιούνταν την παρθενία). Μάλιστα τα έσοδα πήγαιναν όλα στο ιερό. Περιττό να σου αναφέρουμε την βία στην οποία υπόκεινταν (ξύρισμα της κεφαλής και διαπόμπευση στην αγορά με ρούχα που δεν έκρυβαν πολλά) αν εκείνη δεν ήθελε να εκπορνευτεί, διότι η ιερή πορνεία δεν γινόταν με απόφαση της γυναίκας, τουλάχιστον στην αρχή της «θητείας». Κάθε άλλο. Αν λοιπόν ο Ισπανοεβραίος, όπως το αποκαλείς, Θεοδόσιος ο Μέγας σε απάλλασσε εσένα, αν ήσουν τότε γυναίκα ή την μικρή σου κόρη από αυτό το αίσχος της ιερής συνουσίας με κάθε φυλή και έθνος, που εσύ ως παγανιστής και εθνικιστής δεν χωνεύεις, και κάθε λογής άνδρα για χάρη της ανατολικής θεάς πόρνης Αφροδίτης, θα σε ενοχλούσε η καταγωγή του;  

Βέβαια οι νεοπαγανιστές σου είπαν ότι ο Θεοδόσιος κατάστρεψε τους αρχαίους ναούς με το διάταγμα «Ἐς ἒδαφος φέρειν». Όμως αυτό συνέβηκε μόνο για τους ναούς εις την Ανατολική Αυτοκρατορία και για την Αίγυπτο, και όχι για την Ελλάδα. Απόδειξη είναι πως, όταν μετά τον θάνατο του Θεοδόσιου εμφανίζεται ο Αλάριχος εις τον Ελλαδικό χώρο, οι νεοπαγανιστές και πάλι σου λένε πως ο Αλάριχος με δήθεν εντολές του Βυζαντίου κατάστρεψε τους ναούς στην Ελλάδα. Μα δεν τους είχε καταστρέψει νωρίτερα ο Θεοδόσιος ο Μέγας με το «Ἐς ἒδαφος φέρειν»; που βρέθηκαν αυτοί που κατάστρεφε ο Αλάριχος;

Τέλος ο Χριστιανισμός έχει διαδοθεί εις τα μεγαλύτερα αστικά κέντρα από την εποχή των Αποστόλων, πράγμα που αρνούνται πεισματικά οι φανατικοί νεοπαγανιστές, διότι δεν θέλουν να παραδεχτούν την ιστορική πραγματικότητα, πως ο Ελληνικός λαός αποδέχθηκε τον Σωτήρα Χριστό, σχεδόν από την πρώτη στιγμή και πολύ πιο πρώτα από τους αυτοκράτορες. Άλλωστε ο Θεοδόσιος ο Μέγας μέσα στα ιερά που κατάστρεψε, δεν παρέλειψε να εξοντώσει και τους ανόητους ναούς της λατρείας των αυτοκρατόρων των παγανιστών καθώς και τα πορνεία της Αφροδίτης.

 

 

9.  Διαβάστε να δείτε τι λένε οι Χριστιανοί Πατέρες για τον Αριστοτέλη και τον Πλάτωνα.

 

Καλύτερα να τους διαβάσεις εσύ και να μας πεις συγκεκριμένα τι σε απασχολεί, παρά να γενικολογείς με συνθήματα νεοπαγανιστών, που από όσα έχουν γράψει οι Άγιοι Πατέρες και Προστάτες της ΕλληνικοΧριστιανικής Παιδείας, εκείνοι διαβάζουν λίγες αράδες τις οποίες κατόπιν διαστρεβλώνουν μέσα από το μυωπικό οφθαλμό της φασιστικής σκέψης τους.

Άλλωστε τι θα μπορούσε να σημαίνει αυτό που μας λες; Είναι θεολογικό επιχείρημα αποδείξεως πως ο Χριστός δεν είναι Θεός, αλλά είναι Θεός ο Θεός του Πλάτων ή του Αριστοτέλη η ενδεχόμενη αντιπαλότητα ιδεών μεταξύ Πατέρων και Φιλοσόφων; Άλλωστε στην ίδια την αρχαία Ελλάδα που οι παγανιστές σε έμαθαν με παπαγαλισμό να θαυμάζεις,, ο Αριστοτέλης θεωρήθηκε ασεβής, όπως και ο Πλάτων ή ο Σωκράτης και άλλοι.Γιατί λοιπόν, πριν να διαβάσεις Πατέρες, δεν μελετάς τι είπαν ή καλύτερα τι έπραξαν οι αρχαίοι παγανιστές Έλληνες ενάντια στους Έλληνες και μη φιλόσοφους; Τι σε κάνει να πιστεύεις πως οι νεοπαγανιστές έχουν δίκιο; Επειδή σου λένε πως είναι Έλληνες; Και μεις Έλληνες είμαστε, μην έχεις ουδεμία αμφιβολία.

Εμείς λοιπόν ως Ορθόδοξοι Χριστιανοί δεν δεχόμαστε όλα όσα είπε ο Πλάτων διότι προσκυνούσε την Άρτεμη, ακόμη και αν δεν υπήρχαν αποδείξεις περί αυτής, όπως ο ίδιος αναφέρει. Δεν δεχόμαστε όλα όσαν είπαν οι σοφοί διότι είπαν και πράγματα ανάρμοστα.

 

Ανώνυμοι Απολογητές

 

 

 

ΕΝΑΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΟΤΕ ΦΑΝΑΤΙΚΟΣ

 

ΕΝΑΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΟΤΕ ΦΑΝΑΤΙΚΟΣ

Ένας παγανιστής ή άθεος αντιθέτως είναι πάντα φανατικός

 

10 ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΟΤΙ ΕΙΣΑΙ ΦΑΝΑΤΙΚΟΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ Ή ΜΟΝΟΘΕΪΣΤΗΣ

10 αντενδείξεις πως είσαι φανατικός παγανιστής και αντίχριστος πολυθεϊστής, που δεν κατέχεις όσα διατείνεσαι πως γνωρίζεις ή έχεις ακούσει από χείλια αμόρφωτων για την Αγία Γραφή και τις επιστήμες.

 

10) Κατηγορηματικά αρνείσαι την ύπαρξη χιλιάδων άλλων θεών αλλά ενοχλείσαι όταν οι άλλοι αμφισβητούν τον δικό σου

10) Κατηγορηματικά αρνείσαι να καταλάβεις  ως πολυθεϊστής, πως οι Χριστιανοί δεν αρνούνται την ύπαρξη των άλλων θεών και των δικών σου αλλά τους δέχονται  ως δαίμονες και δηλαδή ως όντα κατώτερα του Θεού, που σε ενοχλεί να παραδεχτείς πως υπάρχει, αν και προφητεύτηκε από τόσους, θαυματοποίησε και θαυματοποιεί και ανάστησε σάρκα όταν όλοι οι άλλοι είναι μυθολογίες (δηλαδή μη ενσαρκωμένοι δαίμονες), κανείς δεν προφήτεψε τον ερχομό τους και κανείς εξ αυτών δεν ανέστησε σάρκα εφόσον άσαρκος δαίμονας. Αρνείσαι κατηγορηματικά τον Θεό διότι αν τον δεχτείς θα πρέπει να ορίσεις τους θεούς σου ως δαίμονες, πράγμα που σε ενοχλεί. Αρνείσαι τον Θεό γιατί αν Τον δεχτείς θα πρέπει να πιστέψεις πως οι θεοί σου υπάρχουν, ενώ εσυ νομίζοντας πως εκείνοι δεν υπάρχουν παρά είναι μέρος της υλικής της φύσης, θαρρείς πως και ο Γιαχβέ δεν υπάρχει, εφόσον τα πάντα είναι ύλη.

 

09)Δυσκολεύεσαι να αποδεχτείς τον ισχυρισμό της επιστήμης ότι ο άνθρωπος κατάγεται από κατώτερες μορφές ζωής, εύκολα όμως αποδέχεσαι ότι βγήκαν δυο χέρια από τον ουρανό και έφτιαξαν τον άνθρωπο από λάσπη

09) Δυσκολεύεσαι να αποδεχτείς ότι η επιστήμη δεν έχει αποδείξει ποτέ της πως η ζωή προήλθε από αυτόματη οργάνωση της ανόργανης της ύλης και δυσκολεύεσαι να αποδεχτείς ότι δεν έχει αποδείξει ποτέ, πως ΟΛΑ αναξαιρέτωε τα ζώα και τα φυτά είναι αναγκαστικώς προϊόντα εξέλιξης. Σήμερα υπάρχουν ακόμη αμοιβάδες και άλλα πρωτόζωα, που δεν εξελίχθηκαν ποτέ τους.  Εύκολα όμως αποδέχεσαι πως η ζωή δημιουργήθηκε αυτόματα αν και ούτε ένα κύτταρο σήμερα ΠΟΥΘΕΝΑ στο σύμπαν δεν δημιουργείται αυτόματα αν και υπάρχουν, τουλάχιστον στην γη συνθήκες που να υποστηρίζουν την ζωή και την επιβίωση της, και συνεπώς και την αυτόματή της δημιουργία.  Με άλλα λόγια αποδέχεσαι πράγματα που ποτέ σου δεν είδες αν και τον Θεό και Πλάστη μας Χριστό τον είδαν τουλάχιστον 12 και αυτούνου τα χέρια ήσαν που είδαμε και που έπλασαν τον άνθρωπο αλλά και την κτίση

 

08) Γελάς με τους πολυθεϊστές αλλά θεωρείς σοβαρό να πιστεύεις σ’ ενα θεό που χωρίζεται στα τρία

08) Γελάς με ένα Θεό που ενώ είναι ΜΙΑ ουσία, νομίζεις πως χωρίζεται εις τα Τρία, επειδή αποκαλύφθηκε με τρία διαφορετικά κάθε φορά πρόσωπα, πότε Πατήρ, πότε Υιός και πότε Άγιο Πνεύμα και πιστεύεις σοβαρά σε θεούς της φύσης ως ο ανθρωπόμορφος Ιανός που αν και ένας, διαθέτειι τρία προσωπεία, λες και είναι πολυκέφαλο τέρας ως η Λερναία Ύδρα

 

07) Θεωρείς ντροπή τις βαρβαρότητες των μουσουλμάνων στο όνομα του Αλλάχ, δεν έχεις κανένα πρόβλημα όμως στο να ακούς το πώς ο θεός Γιαχβέ εξόντωσε τα μωρά των Αιγυπτίων στη «Έξοδο» και έβαλε τον Ιησού του Ναυή να κατασφάξει γυναικόπαιδα και να καταστρέψει δέντρα.

07) Θεωρείς ντροπή να ακούς πως ο Θεός Γιαχβέ τιμώρησε τους Αιγυπτίους και δεν έχεις πρόβλημα που νωρίτερα αυτοί σκότωναν τα πρωτότοκα παιδιά των Ιουδαίων, θεωρείς ντροπή να ακούς πως ο Ναυή εξόντωσε λαούς και δεν έχεις πρόβλημα που αυτοί νωρίτερα θυσίαζαν τα βρέφη εις τους θεούς σου ψητά τρώγωντάς τα  εκτελώντας μίαρη ανθρωποφαγία, θεωρείς ντροπή πως ο Ναυή κατέστρεψε τα δέντρα και δεν έχεις πρόβλημα όταν εσύ τα καταστρέφεις για να κάψεις εκατόμβες στους θεούς σου.  Θεωρείς ντροπή που ο Θεός Πλάστης αφαιρεί το δώρο του της βιολογικής ζωής από εκείνους που δεν την αξίζουν και δεν έχεις πρόβλημα που εσύ ο ίδιος αν και μη Θεός Πλάστης κανενός όντος, σκοτώνεις πλήθος άλλων τέτοιων της θεϊκής σου φύσης, για να επιμηκύνεις τις μέρες της ζωής σου τρώγωντάς τα ή για να λατρέψεις τους θεούς σου.

 

06) Θεωρείς αστείους τους ανθρωπόμορφους θεούς των Ινδουιστών και τους ισχυρισμούς της Ελλ.μυθολογιας ότι οι θεοί «πήγαιναν» με γυναίκες,δεν σου φαίνεται όμως αστείο ότι το πνεύμα ενός θεού γκάστρωσε μια παρθένα η οποία γέννησε έναν θεάνθρωπο ο οποίος σταυρώθηκε,πέθανε,ξαναγύρισε και αναλήφτηκε πίσω στους Ουρανούς.

06) Θεωρείς αστείο πως το Άγιο Πνεύμα του Θεού & Πλάστη της ζωής δημιούργησε εκ του μηδενός ένα γονιμοποιημένο ωάριο μέσα σε ένα σώμα μιας έλλογης παρθένας, ώστε το Πνεύμα αυτό, τον έλλογο Θεό Τον Ίδιο εν γαστρί της δεύτερης να ενανθρωπίσει και σου φαίνεται σοβαρό ότι ο θεός πατέρας Δίας είχε ανάγκη από σώμα για να δημιουργήσει και πότε ταύρος, πότε κύκνος άλογος γινότατε και έδιδε μάλιστα και απογόνους, όταν η βιολογία από καιρό και ξάστερα σου απέδειξε πως τέτοια πράγματα μόνο φανατικοί αμόρφωτοι μπορούν να τα πιστεύουν. Θεωρείς αστείο το ότι ο Θεός Πλάστης μπορεί ένα νεκρό σώμα να το αναστήσει επειδή κατασκευαστής του είναι και δεν σου φαίνεται αστείο που πολυθεϊστές θνητοί μάταια πήγαν να Τον θανατώσουν. Σου φαίνεται αστείο το ότι αναλήφθηκε εις τους Ουρανούς και δεν θα σου φαινόνταν αστείο να έμενε στην Γη σε κάποιο σπίτι περιμένοντας εκεί την ημέρα της 2ας Παρουσίας του εαυτού Του.

 

05) Κάθεσαι και ψάχνεις για τρύπες στη θεωρία ότι γη είναι περίπου 4,5 δισεκατομμυρίων ετών αλλά δεν έχεις κανένα πρόβλημα να πιστεύεις σε θεωρίες oτι η γη είναι μερικων χιλιάδων ετων, που δημιούργησαν κάτι πλανόδιοι ,που ζούσαν σε τσαντίρια την εποχή του χαλκού και έκαναν υποθέσεις!

05) Κάθεσαι και ψάχνεις για τρύπες εις την Γέννεση Κεφ. Δ΄ και δεν έχεις κανένα πρόβλημα για τα Κεφάλαια Α΄, Β΄, Γ΄  όπου πλανόδιοι δεν υπήρχαν αλλά που όμως περιγράφονται πράγματα λες και τέτοιοι να τα είδαν

 

04) Πιστεύεις ότι όλη η υπόλοιπη ανθρωπότητα που δεν συμμερίζεται τις πεποιθήσεις σου (μαζί με τις πάμπολλες αιρέσεις) θα καταδικαστεί στην αιώνια κόλαση αλλά ωστόσο πιστεύεις ότι η θρησκεία σου είναι θρησκεία αγάπης και ανοχής!

04) Πιστεύεις επιρρεασμένος από όλη την υπόλοιπη ανθρωπότητα και τους αιρετικούς, πως η κόλαση είναι τόπος τιμωρίας εις τον οποίο θα βληθείς ένεκα καταδίκης από τον Σωτήρα, αλλά ωστόσο δεν γνωρίζεις πως η κόλαση είναι η αποκοπή από τον Θεό που ο ίδιος διάλεξες να έχεις με αυτό σου το κείμενο ή επιστολή και που θα παραμείνει τέτοια αν δεν μετανοήσεις.

 

03) Ενώ η σύγχρονη επιστήμη, φυσική, βιολογία, γεωλογία, ιστορία κλπ, αδυνατεί να σε πείσει για το αντίθετο εσύ αρκείσε σε μια «ματωμένη» εικόνα που σου παρουσιάζει ο παπάς της ενορίας σου και την θεωρείς απόδειξη της θρησκείας σου.

03) Εσύ αρκείσε στις επιστήμες της βιολογίας, γεωλογίας, ιστορίας κ.λ.π., ακόμη και όταν αυτές αδυνατούν να σε πείσουν εφόσον εξηγήσεις δεν χωρούν για θαύματα π.χ.  λειψάνων, μεταλαβής, Σινδόνης του Τορίνου, Σπαθιού του Γλαγκάνου, Αγίου Φωτός κ.α. εις πείσμα σε όσα σου λένε οι Χριστιανοί και ας μην είναι καν παπάδες της ενορίας σου.

 

2) Όταν πραγματοποιείται το 0.001% των προσευχών, πιστεύεις ότι οι προσευχές σου εισακούστηκαν, ενώ για το 99.99% που έμεινε απραγματοποίητο λες ότι ήταν θέλημα θεού!

2) Όταν πραγματοποιείται το 0.001% των προσευχών και συμβαίνουν πράγματα και θάματα πιστεύεις πως κάτι άλλο συμβαίνει εκτός Θεού  που δεν το προσδιορίζεις και ας μην εμπίμπτει εις την νομοτέλεια της φύσης, ενώ όταν δεν πραγματοποιείται κάτι προστρέχεις να αποδείξεις πως ο Θεός δεν υπάρχει ώστε και το υπόλοιπο 0.001% να αποσβέσεις, αν και δεν μπορείς με επιστήμη να εξηγήσεις. Μια μόνο γενιά Χριστιανών μόνο της Ελλάδας (3.000.000)  που προσεύχονται υποθετικά μόνο για 5 χρόνια κάθε μέρα μόνο για μια φορά (5χ365=1826 μέρες [μια μέρα παραπάνω στο δίσεκτο έτος]) πραγματοποιούν με χάρη του Θεού σύμφωνα με αυτά που ορίζεις 3.000.000 χ 1826 χ 0.001/100=54780 θαύματα. Όταν πραγματοποιούνται λοιπόν, σύμφωνα με αυτά που εσύ ορίζεις, 54.780 θαύματα που δεν μπορείς να εξηγήσεις, πιστεύεις ότι τα υπόλοιπα που δεν πραγματοποιήθηκαν αναιρούν εκείνα που συμβήκαν.

 

1) Ξέρεις πολύ λιγότερα για τον χριστιανισμό και τη βίβλο από ότι πολλοί άθεοι ή αγνωστικιστές αλλά ωστόσο αποκαλείς τον εαυτό σου χριστιανό!

1) Δεν γνωρίζεις τίποτα περισσότερο για τον Χριστιανισμό και την Βίβλο από τους Χριστιανούς άλλά ωστόσο αποκαλείς τους άλλους, αντί του εαυτού σου, φανατικούς.

 

 

Ο ΙΩΝ ΔΗΜΟΦΙΛΟΣ ΤΟΥ ΔΑΥΛΟΥ ΞΕΣΠΑΕΙ

(μετά την δημοσίευση κριτικής εναντίων άρθρου του στον Δαυλό)

 

Η επιστολή του Ίων Δημόφιλου του Δαυλού στις 25/1/0/2004 εδώ.

"Τω καιρω εκεινω Αιγύπτιος τις (Γιούφτος) ενήλιξ, Αιγύπτιον τινα -παίδα- διεκόρευεν.

Δεικνύων ο διακορευθείς παίς την παλάμην αυτού, την αιμόεσσαν, ήντινα επι του πρωκτού αυτού πρότερον έσχεν, «αίματα», έκραξεν με φωνή βοώντος εν τω καταυλισμώ.

-«Όχι, ντεν έματες ακόμα. Τώρα τα μάτεις!», απεκρίθη αυτώ ο διακορεύσας»"

 

O εστί μεθερμηνευόμενον:

- "Ανώνυμε Απολογητά, ακόμα δεν έμαθες τίποτα. Τώρα θα μάθεις! Καλομελέτα κι έρχεται το τεύχος Νοεμβρίου.Τότε θα χρειασθείς κουβά για τα αίματα"

 

Ίων Δημόφιλος

 

Απάντηση:

Υπάρχουν δύο σημαντικά στοιχεία εις την επιστολή του Ίων Δημόφιλου, τα οποία πρέπει να προσέξει κανείς, εκτός του εμφανούς μίσους. Δύο στοιχεία που περιγράφουν εις βάθος την ειδωλολατρική ψυχή:

1. Η ταύτιση της καταγωγής του Δημόφιλου με την Αιγυπτιακή καταγωγή των αρχαίων θεών, όπως την παραδίδει ο Ηρόδοτος (Ιστορίαι Β΄ 4 «...Δώδεκά τε θεών επωνυμίας έλεγον πρώτους Αιγυπτίους νομίσαι καί Έλληνας παρά σφέων αναλαβείν, βωμούς τε καί αγάλματα καί νηούς θεοίσι απονείμαι σφέας πρώτους καί ζώα εν λίθοισι εγγλύψαι...» «Λένε επίσης ότι πρώτοι οι Αιγύπτιοι δημιούργησαν τα ονόματα των δώδεκα θεών τα οποία υιοθέτησαν οι Έλληνες και ότι ήταν οι πρώτοι που ίδρυσαν βωμούς, αγάλματ"α και ναούς προς τιμήν των θεών και χάραξαν μορφές πάνω σε πέτρα.»)

2. Η ερωτική διαστροφή που επιφέρει εις τους αρχαιολάτρες η ενασχόληση με τους αρχαίους ανήθικους, κτηνοβάτες ανώμαλους θεούς και δαίμονες. (Μύθος του Άδωνι : «ανδρόγυνος γενόμενος, τα μεν ανδρεία προς Αφροδίτη πράσσειν ελέγετο, τα θηλυκά δε προς Απόλλωνα». )

 

 

Το «τεύχος Νοεμβρίου»

 

«Τι είναι ο θεός Δίας;» διερωτάται το περιοδικό Δαυλός... τι άλλο πέρα ενός κακοδαίμονα κτηνοβάτη, μοίχου, ομοφυλόφιλου και παιδεραστή;

 

 

 

Απολογητής: Για την συμπεριφορά και τα πρότυπα του Ίων Δημόφιλου και κάθε Δημόφιλου:

 

 «21 διότι γνόντες τὸν Θεὸν οὐχ ὡς Θεὸν ἐδόξασαν ἢ εὐχαρίστησαν, ἀλλ' ἐματαιώθησαν ἐν τοῖς διαλογισμοῖς αὐτῶν, καὶ ἐσκοτίσθη ἡ ἀσύνετος αὐτῶν καρδία· 22 φάσκοντες εἶναι σοφοὶ ἐμωράνθησαν, 23 καὶ ἤλλαξαν τὴν δόξαν τοῦ ἀφθάρτου Θεοῦ ἐν ὁμοιώματι εἰκόνος φθαρτοῦ ἀνθρώπου καὶ πετεινῶν καὶ τετραπόδων καὶ ἑρπετῶν. 24 Διὸ καὶ παρέδωκεν αὐτοὺς ὁ Θεὸς ἐν ταῖς ἐπιθυμίαις τῶν καρδιῶν αὐτῶν εἰς ἀκαθαρσίαν τοῦ ἀτιμάζεσθαι τὰ σώματα αὐτῶν ἐν αὑτοῖς, 25 οἵτινες μετήλλαξαν τὴν ἀλήθειαν τοῦ Θεοῦ ἐν τῷ ψεύδει, καὶ ἐσεβάσθησαν καὶ ἐλάτρευσαν τῇ κτίσει παρὰ τὸν κτίσαντα, ὅς ἐστιν εὐλογητὸς εἰς τοὺς αἰῶνας· ἀμήν. 26 Διὰ τοῦτο παρέδωκεν αὐτοὺς ὁ Θεὸς εἰς πάθη ἀτιμίας. αἵ τε γὰρ θήλειαι αὐτῶν μετήλλαξαν τὴν φυσικὴν χρῆσιν εἰς τὴν παρὰ φύσιν, 27 ὁμοίως δὲ καὶ οἱ ἄρσενες ἀφέντες τὴν φυσικὴν χρῆσιν τῆς θηλείας ἐξεκαύθησαν ἐν τῇ ὀρέξει αὐτῶν εἰς ἀλλήλους, ἄρσενες ἐν ἄρσεσι τὴν ἀσχημοσύνην κατεργαζόμενοι καὶ τὴν ἀντιμισθίαν ἣν ἔδει τῆς πλάνης αὐτῶν ἐν ἑαυτοῖς ἀπολαμβάνοντες. 28 Καὶ καθὼς οὐκ ἐδοκίμασαν τὸν Θεὸν ἔχειν ἐν ἐπιγνώσει, παρέδωκεν αὐτοὺς ὁ Θεὸς εἰς ἀδόκιμον νοῦν, ποιεῖν τὰ μὴ καθήκοντα, 29 πεπληρωμένους πάσῃ ἀδικίᾳ πορνείᾳ πονηρίᾳ πλεονεξίᾳ κακίᾳ, μεστοὺς φθόνου φόνου ἔριδος δόλου κακοηθείας,

30 ψιθυριστάς, καταλάλους, θεοστυγεῖς, ὑβριστάς, ὑπερηφάνους, ἀλαζόνας, ἐφευρετὰς κακῶν, γονεῦσιν ἀπειθεῖς, 31 ἀσυνέτους, ἀσυνθέτους, ἀστόργους, ἀσπόνδους, ἀνελεήμονας· 32 οἵτινες τὸ δικαίωμα τοῦ Θεοῦ ἐπιγνόντες, ὅτι οἱ τὰ τοιαῦτα πράσσοντες ἄξιοι θανάτου εἰσίν, οὐ μόνον αὐτὰ ποιοῦσιν, ἀλλὰ καὶ συνευδοκοῦσι τοῖς πράσσουσι»

 

Προς Ρωμαίους, Κεφ Α΄

 

 

 

 

 Ο ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΑΓΚΡΙΝΟΣ, ΞΕΣΠΑΕΙ

(μετά την δημοσίευση κριτικής εναντίων άρθρου του στο Ιχώρ)

 

 

....θαυμάζοντας ταυτόχρονα τον ηρωικό τρόπο ζωής, τον μοναδικό που αξίζει να ζει κατά την γνώμη μου ένας άνθρωπος, Γεώργιος Τσαγκρινός, Φυσικός -Σημείωμα Διευθυντή, Ιχώρ, τεύχος 53, σελίδα 6 (Πηγή Φώτο: Τηλεοπτικός Σταθμός Alter, εκπομπή Αθέατος Κόσμος)

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

 

Απάντηση

Νόμοι και αρχές

Η έλλειψη αρχής και ο χρόνος

Τα εύγε, τα μπράβο & η χαλκεία της ελληνικής Γραμματείας (Ανωνυμία - 1)

Η επωνυμία της δημοσιογραφίας (Ανωνυμία -2 )

Παραλογισμοί και Μίσος

Οι ανδρείες του Γεώργιου Τσαγκρινού

Οι κότες και τα αυγά

Η τελευταία φορά

Σωκράτης & θηλυπρέπεια, χούντα και Τσαγκρινός

Ιμπεριαλισμός, Καραγκιόζης & Αθήνα

Ο καραγκιόζης & ο θεατρίνος

Οι πλανητάρχες

Η ΜΕΓΙΣΤΗ υποκρισία (θέατρο)

 

 

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ

 

Υπάρχει κάτι σαν νόμος, μία αρχή· όταν διαβάζεις πολύ, δεν βρίσκεις χρόνο να γράψεις, ειδικά όταν κάνης έναν αγώνα μόνος, χωρίς καμιά βοήθεια από κανέναν, με εξαίρεση μιαν ηθική συμπαράσταση πού μπορεί να έχεις από κάποιους συγγενείς και φίλους.

Το λέω αυτό, γιατί αρχίζω να απορώ βαθύτατα, πώς καταφέρνουν κάποιοι άνθρωποι και βρίσκουν χρόνο να γράφουν τόσα πολλά. Μια από αυτές τις περιπτώσεις είναι και αυτή του ανωνύμου απολογητή στο διαδίκτυο. Εάν ό άνθρωπος αυτός είναι όντως ένας και όχι πολλοί -γιατί υποψιάζομαι ότι είναι, το πιθανότερο, μία ολόκληρη ομάδα-, τότε του αξίζουν συγχαρητήρια, παρ' όλο που κτυπά το «ΙΧΩΡ» και προσωπικά και έμενα. Εάν είσαι ένας άνθρωπος, «ανώνυμε απολογητή», εύγε για το κουράγιο σου. Ως προς την εργατικότητα σου, εάν είσαι ένας, εύγε. Ως προς την ανδρεία σου όμως, κακομοιρούλη, είσαι για λύπηση. Γιατί εμείς εδώ στο «ΙΧΩΡ» -αλλά και άλλοι αξιόλογοι άνθρωποι σε άλλα περιοδικά- βγαίνουμε με πρόσωπο, όνομα και επίθετο και λέμε ό,τι έχουμε να πούμε αναλαμβάνοντας την ευθύνη των λόγων μας και παίρνοντας επίσης και τα «ρίσκα» των κινδύνων που κρύβουν οι ιδεολογικές μας τοποθετήσεις και θέσεις. Και δεν το λέω για να δημιουργήσω εντυπώσεις, δεν το έχω αναφέρει ποτέ πριν, άλλα το κάνω τώρα, για νά ξεκαθαρίσουν κάποια πράγματα. Και πιστόλια στον κρόταφο έχω δεχθεί από άγνωστους, και απειλητικά τηλέφωνα, και στημένες ενέδρες από καλοθελητές, που δεν τους βγήκαν σε καλό όμως, ίσως κάποιοι από αυτούς είναι ακόμα στο νοσοκομείο. Και όλα αυτά για ένα μόνο λόγο, επειδή αγαπώ με πάθος την πατρίδα μου, τις πάτριες παραδόσεις, την ατόφια Ελληνική Γραμματεία. Επίσης έχω δηλώσει επανειλημμένα ευθαρσώς ότι από όλα τα πολιτεύματα προτιμώ την άμεση Δημοκρατία παρ' όλες τις ελλείψεις της, θαυμάζοντας ταυτόχρονα τον ηρωικό τρόπο ζωής, τον μοναδικό που αξίζει να ζει κατά την γνώμη μου ένας άνθρωπος. Δεν νοιώθω έως τώρα ότι έχω κάνει κάτι το ηρωικό, απλώς ειλικρινέστατα δηλώνω ότι κάθε «ρανίδα» της ενέργειας μου την αφιερώνω με όλη μου την καρδιά σ' αυτό πού εγώ θεωρώ ότι είναι καλό για την πατρίδα μου. Αυτή είναι ή αιτία, ανώνυμε απολογητή, που πιστεύω ότι δεν είσαι ένας αλλά πολλοί, γιατί εάν είσαι ένας, κακομοιρούλη, παρ' όλο πού είσαι εργατικός, είσαι ταυτόχρονα πολύ κότα, ταλαίπωρε. Και οι κότες «δουλεύουν» και σφίγγοντας για να κάνουν αυγά, τρέχουν όμως συνεχώς φοβισμένες, προσπαθώντας να κρυφθούν.  Ωστόσο, παρ' όλο πού σε είχα «κανονικώτατα γραμμένο» εξ αιτίας της ανωνυμίας σου, επειδή την θεωρώ άνανδρη συμπεριφορά, δεν είχα ασχοληθεί μαζί σου. Μέσα στα επόμενα όμως τεύχη του «ΙΧΩΡ» -και ίσως και στο διαδίκτυο- θα σου κάνω την χάρη να ασχοληθώ μαζί σου, όποτε πλέον το κρίνω αναγκαίο. Άλλα να ξέρεις ότι πάντα θα νοιώθω ότι απαντώ σε ένα ανθρωπάκι, σε μία κότα, όπως σου ξαναείπα. Όμως επειδή συμπονώ τα φοβισμένα ζωάκια, θα σου απαντώ πάντα από θέση συμπόνιας για το ψυχικό σου κατάντημα. Έχεις ασχοληθεί αρκετά μαζί μου στο διαδίκτυο, την τελευταία φορά όμως θέλησες να εμφανιστείς και σαν συνήγορος του διαβόλου. Απαντάς εσύ για λογαριασμό άλλου. Όμως και ό άλλος -χάλκινος ή τενεκεδένιος ή τέλος πάντων ό,τι άλλου είδους ψευτομεταλλικό κατασκεύασμα- σου επιτρέπει να μιλάς για λογαριασμό του. Λέει σε ένα σημείο του «Φαιδρού» ό Σωκράτης: «ὀφθήσετω δὴ μαλθακόν τινα καὶ οὺ στερεὸν διώκων, οὐδ΄ ἐν ἡλίῳ καθαρῷ τεθραμμένον ἀλλὰ ὑπὸ συμμιγεῖ σκιᾷ, πόνων μὲν ἀνδρείων,..». Ό άνθρωπος ο φοβισμένος, πού δεν τον ενδιαφέρει ουσιαστικά το καλό, ζει με έναν τρόπο άνανδρο- και για να καταλάβουμε ακόμη καλύτερα, μεταφράζουμε το αρχαίο κείμενο. «(Ό άνθρωπος αυτός λοιπόν ό φοβισμένος) θα γίνει αντιληπτός ότι ζει μέσα σε ένα είδος μαλθακότητας και δεν επιδιώκει κάτι το σταθερό, το όποιο έχει αναπτυχθεί κάτω από την καθαρότητα του φωτός του ηλίου, άλλα κάτω από την κάλυψη σκιάς αξεδιάλυτης, κάτι πού δεν έχει σχέση με τον κόπο των ανδρείων».  Πιο κάτω ο Σωκράτης μιλά και για την θηλυπρέπεια, πού χαρακτηρίζει αυτούς πού ζουν στην σκιά και λειτουργούν στα κρυφά. Και με όλο τον σεβασμό πού έχω προς τους ανθρώπους πού είναι ομοφυλόφιλοι άλλα δεν το κρύβουν και φυσικά ούτε και το δηλώνουν -δεν υπάρχει άλλωστε καμία ανάγκη-, θα ήθελα να καταθέσω,  βρε απολογητή, κάτι πού έχει δημιουργηθεί σαν ερώτημα στο μυαλό μου: Στα τραινάκια πού κάνετε εσείς οι «θεούσες αδελφές ψυχές», εσύ πιο βαγόνι είσαι; Δεν έχω καμιά πρόθεση να ρίξω το επίπεδο, αλλά, έκτος από το να σε λυπάμαι, μού δημιουργείς και μία αίσθηση, ότι τελικά είσαι μία περίπτωση «της πλάκας». Σημασία έχει, πτωχή κρυμμένη απολογήτρια, το πώς ζεις και πώς τοποθετείσαι μέσα στην πόλη και στην κοινωνία, όχι το τι λες. Τα λόγια σε τελική ανάλυση είναι αέρας κοπανιστός, εάν δεν συνοδεύονται με έναν αντίστοιχο τρόπο ζωής στην πράξη τής σκληρής καθημερινότητας.

Και όπως και να το κάνουμε, εσύ νοιώθεις ότι πρέπει να απολογηθείς, εσύ έχεις τις ενοχές, γι' αυτό όμοιοι με σένα πρωτοστάτησαν στις ραδιουργίες των παρασκηνίων τής Ιστορίας. Με διαταγές κρυφών αδελφάτων ρασοφόρων κατεσφάγησαν εκατομμύρια άνθρωποι άλλης ιδεολογίας και πίστης· ακόμη και σήμερα χριστιανοί τύπου Μπους υποδουλώνουν λαούς. και εξοντώνουν αθώους ανθρώπους - γυναίκες παιδιά, εγκύους, νιόπαντρα ζευγάρια, αδύναμους γέρους ακόμα και βρέφη σε μαιευτήρια, και όλα αυτά μέχρι στιγμής στο Αφγανιστάν και το Ιράκ. Όμως οι χριστιανοί ομοϊδεάτες σου ετοιμάζουν και άλλα εγκλήματα και σε αλλά έθνη. Αυτή είναι ή αλήθεια, «Απολογητή». Και ψάχνεις μέσα σε αυτό το κακό να βρεις εάν ήταν η "Ολυμπιακή φλόγα ιδέα των Ναζί του 1936; Αυτό σε κόφτει, βρε καραγκιόζη; Πάρε το περιοδικό «ΖΕΝΙΘ», να καμάρωσης τον Μπους με χιτλερικό μουστάκι και την Αμερικανική Αυτοκρατορία του, που βρίσκεται στα χέρια τής χριστιανοδεξιάς, από ότι αποδεικνύει το περιοδικό στις σελίδες του. Έχεις ύπ' όψιν σου, «απολογητριούλα», ότι αυτοί πού υπερασπίζεσαι μπορεί να ήταν στην επιτροπή λογοκρισίας τής Χούντας: Εάν δεν το ξέρεις, τράβα μάθε, άσχετε. Ξέχασες, ρε καραγκιόζη (ζητώ συγνώμη από τον Καραγκιόζη), βρε σουλτανοπούλα, ότι την περίοδο τής Χούντας το σύνθημα ήταν «Ελλάς "Ελλήνων Χριστιανών» και ακουγόταν δυνατά από τα χουντικά μέσα ενημέρωσης, χωρίς όμως να φθάνει ποτέ στα αυτιά κάποιου «ανώτερου» Ιερέα, γιατί εκείνος διάβαζε προφανώς ανέκδοτα, γιατί ξέρει πολλά ό μπαγάσας.  Όσο για το τι έκαναν οι χιτλερικοί την δεκαετία του '30, πρέπει να το δεις, βρε αδερφάρα, δηλαδή υπέρτατε αδελφέ, σε σχέση με το τι έκαναν οι χριστιανοί Βρετανοί ιμπεριαλιστές τής «Μπριτάνικα» την ίδια περίοδο στους Ινδούς, στους έγχρωμους Νοτιοαφρικάνους - και δεν εννοώ μόνον τις περιοχές των Ολλανδών Μπόερς άλλα και παντού, όπου είχαν απλώσει τα απαίσια πλοκάμια τους σε Αφρική και στον υπόλοιπο κόσμο. Και που να μιλήσω για τα άλλα Βρετανόπουλα, στην άλλη μεριά του Ατλαντικού, πού μας είναι γνωστοί και σαν Αμερικανάκια. Αυτοί δεν άφησαν κεφάλι όρθιο ιθαγενούς· διέλυσαν επίσης την Νότιο Αμερική και ακόμη οι άνθρωποι στις λατινοαμερικάνικες χώρες τρέφονται από τα σκουπίδια και ζουν στην μεγάλη πλειοψηφία τους σε λαμαρινουπόλεις. Αυτά είναι τα σημαντικά, «απλογητριούλα» και όχι ή φλόγα των Ναζί. Αυτοί έτσι κι αλλιώς φύγανε. Το ερώτημα είναι τι κάνουμε τώρα με τους χριστιανούς Αμερικανούς Πλανητάρχες. Ολόκληροι λαοί παραδίδονται στις φωτιές των βομβών των χριστιανών αυτών πλανηταρχών, οι όποιοι κάνουν και κανένα διάλειμμα, για να γιορτάσουν τα Χριστούγεννα. Κάθε λίγο και λιγάκι ή φρίκη μας διαπερνά, όταν βλέπουμε δεκάδες απανθρακωμένα πτώματα αλλόδοξων ισλαμιστών από τις βόμβες των χριστιανικών αμερικανικών όντων. Ή φλόγα των Ναζί σε ενόχλησε, μωρή υποκρίτρια. Όμως τώρα κάπου κάνω αυτό πού ό λαός ονομάζει «πλάκα», γιατί σε θεωρώ ότι είσαι «τής πλάκας». Θα επανέλθω όμως με ειδικό άρθρο μου στο «ΙΧΩΡ», για να καταλάβετε μια για πάντα, μαύρο αδελφάτο, ποιος πραγματικά έχει μεσάνυχτα από Ιστορία. Θα φροντίσω σε εκείνο το άρθρο να απαντήσω και στα σχετικά πολύ ωραία και πολύ χριστιανικά πού γράφει ή Ιερά Σύνοδος τής Εκκλησίας τής Ελλάδος για Έλληνες πολίτες, και έχουν να κάνουν με αυτό πού ειδική επιτροπή μελέτης τους ονομάζει «Προσπάθεια αναβιώσεως τής ειδωλολατρίας». Λίγο υπομονή και θα τα πούμε. Όσο για την φλόγα, «Απολογητή», τόσο μαλθακός είσαι και δεν καταλαβαίνεις τα αυτονόητα; Ή φλόγα ανήκει στην φωτιά της,. (Πηγή: Περιοδικό Ιχώρ, τεύχος 53, σημείωμα Διευθυντή Γεώργιου Τσαγκρινού, σελίδες 6 - 7)

 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Παρακάτω ακολουθεί ένα δείγμα των λόγων του Γεώργιου Τσαγκρινού καθόσον και η απάντηση του Απολογητή. Ένα ξέσπασμα που θυμίζει το ξέσπασμα του άλλου παγανιστή αρθογράφου του Δαυλού, του Ίων Δημόφιλου, αλλά και κάθε καλού νεοπαγανιστή «ιερωμένου», που έχει ταχθεί να εξυπηρετεί τα είδωλα της απωλείας και που φανερώνει το ποιόν της νεοειδωλολατρικής ψυχής. Μια ψυχή την οποία φανερώνει απλόχερα και ηρωϊκά, σαν αντιληφθεί  πως τα λόγια του υπόκεινται σε κριτική. Βεβαίως κάθε καλός νεοπαγανιστής, θεωρεί πως τα λόγια του στα άρθρα του, είναι λόγια σοφά, που δεν επιδέχονται αμφισβητήσεως. Οι νεοπαγανιστές θαρρούν πως μπορούν να κριτικάρουν την Αγία Γραφή και τον Χριστιανισμό, και είναι για αυτό ανδρείοι, αλλά όσοι τους ασκούν κριτική είναι όλα τα παρακάτω, σύμφωνα με τον Γεώργιο Τσαγκρινό: 

 

...Ως προς την ανδρεία σου όμως, κακομοιρούλη, είσαι για λύπηση....

...είσαι ταυτόχρονα πολύ κότα, ταλαίπωρε...

...σε είχα «κανονικώτατα γραμμένο»...

...επειδή συμπονώ τα φοβισμένα ζωάκια, ...

...ότι πάντα θα νοιώθω ότι απαντώ σε ένα ανθρωπάκι, σε μία κότα, όπως σου ξαναείπα....

...ό άλλος -χάλκινος ή τενεκεδένιος ή τέλος πάντων ό,τι άλλου είδους ψευτομεταλλικό κατασκεύασμα.. (ομιλεί για τον π. Γεώργιο Μεταλληνό)

...Στα τραινάκια πού κάνετε εσείς οι «θεούσες αδελφές ψυχές», εσύ πιο βαγόνι είσαι;...

...πτωχή κρυμμένη απολογήτρια...

...Και ψάχνεις μέσα σε αυτό το κακό να βρεις εάν ήταν η "Ολυμπιακή φλόγα ιδέα των Ναζί του 1936; Αυτό σε κόφτει, βρε καραγκιόζη;...

...Έχεις ύπ' όψιν σου, «απολογητριούλα»,...

...Εάν δεν το ξέρεις, τράβα μάθε, άσχετε. Ξέχασες, ρε καραγκιόζη...

...βρε σουλτανοπούλα,...

Αυτά είναι τα σημαντικά, «απλογητριούλα»...

...Η φλόγα των Ναζί σε ενόχλησε, μωρή υποκρίτρια...

 

Αναμενόμενο λοιπόν το ψυχικό ξέσπασμα, διότι  οι νεοπαγανιστές της Ελλάδος, εφόσον για πολλά χρόνια θεώρησαν πως μπορούν να λένε όσα θέλουν ατιμώρητα, χωρίς κανένας να τους ασκεί κριτική, κατασκεύασαν ένα μυθικό υλικό κόσμο αφθαρσίας μέσα εις τον οποίο ζουν. Λογάριασαν όμως χωρίς τον ξενοδόχο και ο ξενοδόχος θα τους δείξει ποια είναι η πραγματικότητα, ώστε και το παραμύθι να κόψουν και να σοβαρευτούν και να καταλάβουν πως ο κόσμος εις τον οποίο ζουν δεν είναι ακόμη άφθαρτος μα ούτε σαφώς παγανιστικός. 

Προς Ρωμαίους, Κεφ Γ΄  «9 Τί οὖν; προεχόμεθα; οὐ πάντως· προῃτιασάμεθα γὰρ Ἰουδαίους τε καὶ Ἕλληνας πάντας ὑφ' ἁμαρτίαν εἶναι, 10 καθὼς γέγραπται ὅτι οὐκ ἔστι δίκαιος οὐδὲ εἷς, 11 οὐκ ἔστιν ὁ συνιῶν, οὐκ ἔστιν ὁ ἐκζητῶν τὸν Θεόν· 12 πάντες ἐξέκλιναν, ἅμα ἠχρειώθησαν· οὐκ ἔστι ποιῶν χρηστότητα, οὐκ ἔστιν ἕως ἑνός. 13 τάφος ἀνεῳγμένος ὁ λάρυγξ αὐτῶν, ταῖς γλώσσαις αὐτῶν ἐδολιοῦσαν, ἰὸς ἀσπίδων ὑπὸ τὰ χείλη αὐτῶν· 14 ὧν τὸ στόμα ἀρᾶς καὶ πικρίας γέμει· 15 ὀξεῖς οἱ πόδες αὐτῶν ἐκχέαι αἷμα, 16 σύντριμμα καὶ ταλαιπωρία ἐν ταῖς ὁδοῖς αὐτῶν, 17 καὶ ὁδὸν εἰρήνης οὐκ ἔγνωσαν. 18 οὐκ ἔστι φόβος Θεοῦ ἀπέναντι τῶν ὀφθαλμῶν αὐτῶν.»

 

 

ΝΟΜΟΙ &  ΑΡΧΕΣ

 

Υπάρχει κάτι σαν νόμος, μία αρχή· όταν διαβάζεις πολύ, δεν βρίσκεις χρόνο να γράψεις, ειδικά όταν κάνης έναν αγώνα μόνος, χωρίς καμιά βοήθεια από κανέναν, με εξαίρεση μιαν ηθική συμπαράσταση πού μπορεί να έχεις από κάποιους συγγενείς και φίλους.

Υπάρχουν πολλοί νόμοι, άλλοι αξίζουν άλλοι δεν αξίζουν τίποτα. Μέσα σε αυτούς υπάρχει κι ένας άλλος Νόμος, μία υπέρτατη Αρχή, που ερωτά τον καθένα, ακόμη και τον Γεώργιο Τσαγκρινό: γιατί και ποιο σκοπό ζεις; (Προς Φιλιππησίους, Κεφ γ΄ «14 ἓν δέ, τὰ μὲν ὀπίσω ἐπιλανθανόμενος τοῖς δὲ ἔμπροσθεν ἐπεκτεινόμενος κατὰ σκοπὸν διώκω ἐπὶ τὸ βραβεῖον τῆς ἄνω κλήσεως τοῦ Θεοῦ ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ. »)

Αν λοιπόν δεν έχει κανείς υπέρτατη Αρχή να υπηρετήσει, τότε δεν έχει σημασία και να ζει, πόσο μάλλον να γράφει ή να μιλεί, χάνει ματαίως τον καιρό του. Έτσι λοιπόν, συγγενείς και φίλοι έχουν σημασία ενώ ασφαλώς παραπάνω η Αρχή (Κατά Ματθαίον, Κεφ Κβ΄ «35 καὶ ἐπηρώτησεν εἷς ἐξ αὐτῶν, νομικὸς, πειράζων αὐτόν καὶ λέγων· 36 Διδάσκαλε, ποία ἐντολὴ μεγάλη ἐν τῷ νόμῳ; 37 ὁ δὲ Ἰησοῦς ἔφη αὐτῷ· Ἀγαπήσεις Κύριον τὸν Θεόν σου ἐν ὅλῃ τῇ καρδίᾳ σου καὶ ἐν ὅλῃ τῇ ψυχῇ σου καὶ ἐν ὅλῃ τῇ διανοίᾳ σου· 38 αὕτη ἐστὶ πρώτη καὶ μεγάλη ἐντολή. 39 δευτέρα δὲ ὁμοία αὐτῇ· ἀγαπήσεις τὸν πλησίον σου ὡς σεαυτόν.») η οποία εξασφαλίζει τόσο ζωή προσωπική, όσο και για φίλους και συγγενείς κι Αυτή είναι που στηρίζει.

 

 

Η ΕΛΛΕΙΨΗ ΑΡΧΗΣ & Ο  ΧΡΟΝΟΣ

 

Το λέω αυτό, γιατί αρχίζω να απορώ βαθύτατα, πώς καταφέρνουν κάποιοι άνθρωποι και βρίσκουν χρόνο να γράφουν τόσα πολλά.

Ο Απολογητής έχει την βαθιά απορία, πώς δεν καταφέρνουν οι άνθρωποι να βρίσκουν χρόνο για διάβασμα και όμως έχουν πάρα πολύ χρόνο και χρήμα για πιοτό, τσιγάρα, ναρκωτικά, μεθύσια, ξενύχτια και συγγραφή υβριστικών άρθρων σε περιοδικά κενού περιεχομένου, με γαρνίρισμα αντιχριστιανικού μίσους.

Εξάλλου ο καθείς αντιλαμβάνεται την πραγματικότητα με διαφορετικό τρόπο, άσχετα με το ποια είναι αυτή. Έτσι ο Γεώργιος Τσαγκρινός αντιλαμβάνεται πως δεν υπάρχει χρόνος για διάβασμα, διότι κρίνει με το δικό του επάγγελμα ή ασχολίες και πάθη. Ποτέ του δεν σκέφτηκε πως διάφορες κατηγορίες κοινωνικών στρωμάτων έχουν χρόνο για διάβασμα για πολλές ώρες την ημέρα π.χ. βιβλιοθηκάριοι, καθηγητές, πανεπιστημιακοί, επιστήμονες - εφευρέτες, ναυτικοί, συνταξιούχοι ή φυλακισμένοι.

Υπάρχει και άλλη κατηγορία ανθρώπων με Αρχή και ένεκα αυτής της Αρχής υπάρχει και εκεί χρόνος (Κατά Μάρκον, Κεφ β΄ «19 καὶ εἶπεν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς· Μὴ δύνανται οἱ υἱοὶ τοῦ νυμφῶνος, ἐν ᾧ ὁ νυμφίος μετ' αὐτῶν ἐστι, νηστεύειν; ὅσον χρόνον μεθ' ἑαυτῶν ἔχουσι τὸν νυμφίον, οὐ δύνανται νηστεύειν.20 ἐλεύσονται δὲ ἡμέραι ὅταν ἀπαρθῇ ἀπ' αὐτῶν ὁ νυμφίος, καὶ τότε νηστεύσουσιν ἐν ἐκείναις ταῖς ἡμέραις.»)

 

 

ΤΑ ΕΥΓΕ, ΤΑ ΜΠΡΑΒΟ & Η ΧΑΛΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ (ΑΝΩΝΥΜΙΑ - 1)

 

Μια από αυτές τις περιπτώσεις είναι και αυτή του ανωνύμου απολογητή στο διαδίκτυο. Εάν ό άνθρωπος αυτός είναι όντως ένας και όχι πολλοί -γιατί υποψιάζομαι ότι είναι, το πιθανότερο, μία ολόκληρη ομάδα-, τότε του αξίζουν συγχαρητήρια, παρ' όλο που κτυπά το «ΙΧΩΡ» και προσωπικά και έμενα. Εάν είσαι ένας άνθρωπος, «ανώνυμε απολογητή», εύγε για το κουράγιο σου. Ως προς την εργατικότητα σου, εάν είσαι ένας, εύγε. Ως προς την ανδρεία σου όμως, κακομοιρούλη, είσαι για λύπηση. Γιατί εμείς εδώ στο «ΙΧΩΡ» -αλλά και άλλοι αξιόλογοι άνθρωποι σε άλλα περιοδικά- βγαίνουμε με πρόσωπο, όνομα και επίθετο και λέμε ό,τι έχουμε να πούμε αναλαμβάνοντας την ευθύνη των λόγων μας και παίρνοντας επίσης και τα «ρίσκα» των κινδύνων που κρύβουν οι ιδεολογικές μας τοποθετήσεις και θέσεις.

Απίστευτος ο Γεώργιος Τσαγκρινός. Δεν δείχνει να τον ενδιαφέρει το άρθρο για την Ολυμπιακή φλόγα αλλά επιθυμεί τον Απολογητή να βγει με πρόσωπο ώστε να λάβει «τα «ρίσκα» των κινδύνων που κρύβουν οι ιδεολογικές μας τοποθετήσεις και θέσεις». Μα για ποια ρίσκα μιλάει, το σκέφτηκε ποτέ του;

Με απλά λόγια, ο Γεώργιος Τσαγκρινός, υποστηρίζει πως η ανδρεία είναι να φανερώνεις το όνομά σου και όχι οι πράξεις σου. Θα ήταν πολύ καλό να εξηγήσει εις τον Ελληνικό λαό, αν το μνημείο του αγνώστου στρατιώτη, ανδρείων ανωνύμων, κατασκευάστηκε για «κακομοίρηδες» και για όλα τα άλλα συναφή που επισυνάπτει εις τον Απολογητή.  

Δεν γνωρίζει ο υπέρμαχος της ελληνικής γραμματείας Γεώργιος ΤΣαγκρινός, πως ο Ανώνυμος ήταν γίγαντας της μυθολογίας; Δεν γνωρίζει πως ο πολυμήχανος ήρωας Έλληνας Οδυσσέας, όταν ο υιός του Ποσειδώνα Πολύφημος θέλησε να τον βγάλει από την μέση αυτόν και τους συντρόφους του και τον ρώτησε το όνομά του, ο Οδυσσέας το απέκρυψε και είπε «Κανένας». Είναι σε θέση ο Γεώργιος Τσαγκρινός να κατηγορεί τον Οδυσσέα με όλα αυτά τα κοσμητικά επίθετα που μόνο μια γλώσσα αδάμαστη και επαναστάτρια προς το λογικό μπορεί να χρησιμοποιεί; Ασφαλώς και όχι. Αλλά σαν δεν ξέρει κανείς τι να πει, κατηγορεί τον άλλο με όσα ένα μόνο ανίερο μυαλό μπορεί να φανταστεί και να δημιουργήσει. Διότι αυτή είναι η τακτική εκείνων που δεν έχουν απαντήσεις. Τσαμπουκάς και ύβρεις.

Μάλιστα παρακάτω, ο Γεώργιος Τσαγκρινός, όπως κάθε νεοπαγανιστής Έλληνας, διατείνεται πως «αγαπώ με πάθος... την ατόφια Ελληνική Γραμματεία.».  Οι λόγοι του όμως δείχνουν, πως όχι μόνο δεν αγαπά την γραμματεία αλλά την καπηλεύεται, την φτύνει κατάμουτρα και την ποδοπατά κάτω από τα παπούτσια του. Αυτό δεν είναι ατόφια ελληνική γραμματεία αλλά ατόφια παγανιστική χαλκεία.

 

 

Η ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ (ΑΝΩΝΥΜΙΑ - 2)

 

 

Αλλά επειδή ο Γεώργιος Τσαγκρινός υβρίζει τους ανώνυμους δημοσιογράφους,  κανείς δεν πρέπει να ξεχνά πως ο πρώτος ήταν και είναι δημοσιογράφος, γι’ αυτό είναι χρήσιμο να μελετήσει το παρελθόν της επωνυμίας (εις την δημοσιογραφία).

Έτσι λοιπόν, ενώ παρακάτω ο Γεώργιος Τσαγκρινός λιθοβολεί το σύστημα, και δηλαδή τον αμερικανισμό, τον ιμπεριαλισμό και υπερασπίζεται την άμεση δημοκρατία («Μπους υποδουλώνουν λαούς και εξοντώνουν αθώους ανθρώπους»..., «...Βρετανοί ιμπεριαλιστές τής «Μπριτάνικα»...»), από την άλλη επιθυμεί τον Απολογητή να είναι επώνυμος, ακολουθώντας τα κελεύσματα του καπιταλισμού, όσο αφορά την δημοσιογραφία. Αυτό και αν είναι θεατρινισμός.

Επίσης, εκείνο που χρήζει προσοχής, είναι η υποτιμητική χρήση του όρου «Μπριτάνικα» με τους στολισμούς περί ιμπεριαλισμού από τον Γ. Τσαγκρινό, διότι η συγκεκριμένη εγκυκλοπαίδεια χρησιμοποιήθηκε από τον Απολογητή ενάντια εις την επιστολή του πρώτου κατά του π. Γεώργιου Μεταληνού. Έτσι γίνεται φανερό, πως οι νεοπαγανιστές αρνούνται να εκπαιδευτούν από την δύση και τις εγκυκλοπαίδειές της, ενώ ευχαρίστως δέχονται τον διαφωτισμό και τα παρελκόμενα του, αν και αυτά από την δύση. Και όλα αυτά για να μην υπόκεινται η θρησκεία των αγαλμάτων εις έλεγχο αλλά και τα ίδια τους τα λόγια σε κριτική.

Τέλος και με λίγα λόγια η ανδρεία δεν μπορεί να βρίσκεται εις τον οποιονδήποτε θυμωμένο ανεγκέφαλο ταύρο αλλά στον ταυρομάχο που κρατά το κόκκινο πανί, διότι θέλει ανδρεία να τα βάλεις με πολλούς ή κάθε φορά με ένα θυμωμένο ταύρο, διότι ο ταύρος είναι άλογος και δεν καταλαβαίνει όσα του λέει ο ταυρομάχος, το πλήθος στα διαζώματα και ο ίδιος Θεός περί ανδρείας: (Κεφ. Δ΄ , Προς Εφεσίους «13 μέχρι καταντήσωμεν οἱ πάντες εἰς τὴν ἑνότητα τῆς πίστεως καὶ τῆς ἐπιγνώσεως τοῦ υἱοῦ τοῦ Θεοῦ, εἰς ἄνδρα τέλειον, εἰς μέτρον ἡλικίας τοῦ πληρώματος τοῦ Χριστοῦ, 14 ἵνα μηκέτι ὦμεν νήπιοι, κλυδωνιζόμενοι καὶ περιφερόμενοι παντὶ ἀνέμῳ τῆς διδασκαλίας, ἐν τῇ κυβείᾳ τῶν ἀνθρώπων, ἐν πανουργίᾳ πρὸς τὴν μεθοδείαν τῆς πλάνης, »), αλλά το μόνο που βλέπει είναι το κόκκινο πανί και πως θα το ποδοπατήσει. Αυτό βλέπει ο ταύρος και επειδή δεν μπορεί να δει παραπέρα, κατασκευάζει παραμύθια και μύθους και βρυχάται με την ατίθαση γλώσσα του ασύστολα. Ας είναι.

 

 

ΠΑΡΑΛΟΓΙΣΜΟΙ & ΜΙΣΟΣ

 

 

Υπάρχει πάντα κάτι το κοινό ανάμεσα σε έναν που δεν έχει υγιείς συλλογισμούς και σε ένα μαινόμενο. Και αυτό δεν είναι τίποτα άλλο παρά το ότι ένας μαινόμενος, δεν υπηρετεί την η λογική του, αλλά ορμώμενος - μαινόμενος υπηρετεί τα πάθη του.

Ο Γεώργιος Τσαγκρινός ενώ λοιπόν υποψιάζεται πως ο Απολογητής είναι ομάδα ανθρώπων («ό άνθρωπος αυτός είναι όντως ένας και όχι πολλοί -γιατί υποψιάζομαι ότι είναι»), αντιθέτως με τον συλλογισμό του, επιτίθεται σε όλη την διάρκεια της επιστολής του προς το ένα και το αυτό άτομο, τον Ανώνυμο Απολογητή, τον οποίο αν και ονόμασε άνθρωπο, εντούτοις δεν ξεχνά να τον κατανομάζει διαρκώς ως κότα. Φαίνεται πως έτσι εξασφαλίζει την ευδαιμονία ο Τσαγκρινός:

 

...Ως προς την ανδρεία σου όμως, κακομοιρούλη, είσαι για λύπηση...

...είσαι ταυτόχρονα πολύ κότα, ταλαίπωρε..

...σε είχα «κανονικώτατα γραμμένο»..

...ότι πάντα θα νοιώθω ότι απαντώ σε ένα ανθρωπάκι, σε μία κότα, όπως σου ξαναείπα...

...ό άλλος -χάλκινος ή τενεκεδένιος ή τέλος πάντων ό,τι άλλου είδους ψευτομεταλλικό κατασκεύασμα..

...Στα τραινάκια πού κάνετε εσείς οι «θεούσες αδελφές ψυχές», εσύ πιο βαγόνι είσαι; ...

...πτωχή κρυμμένη απολογήτρια...

...Και ψάχνεις μέσα σε αυτό το κακό να βρεις εάν ήταν η "Ολυμπιακή φλόγα ιδέα των Ναζί του 1936; Αυτό σε κόφτει, βρε καραγκιόζη;

...Έχεις ύπ' όψιν σου, «απολογητριούλα»,...

...Εάν δεν το ξέρεις, τράβα μάθε, άσχετε. Ξέχασες, ρε καραγκιόζη...

...βρε σουλτανοπούλα,..

...Αυτά είναι τα σημαντικά, «απλογητριούλα»...

...Ή φλόγα των Ναζί σε ενόχλησε, μωρή υποκρίτρια...

 

 

ΟΙ ΑΝΔΡΕΙΕΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΣΑΓΚΡΙΝΟΥ & Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 

 Αυτόν τον σκότωσε ο Δυνατός Ηρακλής, ο ημίθεος (Πηγή Φώτο: Ησίοδος Θεογονία, Έλληνες Κλασσικοί εικονογραφημένοι, εκδόσεις Εύανδρος (ΙΧΩΡ), σελίδα 17)

 

Και δεν το λέω για να δημιουργήσω εντυπώσεις, δεν το έχω αναφέρει ποτέ πριν, άλλα το κάνω τώρα, για νά ξεκαθαρίσουν κάποια πράγματα. Και πιστόλια στον κρόταφο έχω δεχθεί από άγνωστους, και απειλητικά τηλέφωνα, και στημένες ενέδρες από καλοθελητές, που δεν τους βγήκαν σε καλό όμως, ίσως κάποιοι από αυτούς είναι ακόμα στο νοσοκομείο. Και όλα αυτά για ένα μόνο λόγο, επειδή αγαπώ με πάθος την πατρίδα μου, τις πάτριες παραδόσεις, την ατόφια Ελληνική Γραμματεία. Επίσης έχω δηλώσει επανειλημμένα ευθαρσώς ότι από όλα τα πολιτεύματα προτιμώ την άμεση Δημοκρατία παρ' όλες τις ελλείψεις της, θαυμάζοντας ταυτόχρονα τον ηρωικό τρόπο ζωής, τον μοναδικό που αξίζει να ζει κατά την γνώμη μου ένας άνθρωπος. Δεν νοιώθω έως τώρα ότι έχω κάνει κάτι το ηρωικό, απλώς ειλικρινέστατα δηλώνω ότι κάθε «ρανίδα» της ενέργειας μου την αφιερώνω με όλη μου την καρδιά σ' αυτό πού εγώ θεωρώ ότι είναι καλό για την πατρίδα μου.

Βλέπει κανείς ανδρείες; Οι ανδρείες του Γεώργιου Τσαγκρινού μετριούνται με αποστολές αντιπάλων πυγμάχων και επωνύμων εκβιαστών, πιστολέρο και καουμπόυς εις το νοσοκομείο. Μόνο έτσι αντιλαμβάνονται κάποιοι την ανδρεία.

Βέβαια αν και κατηγόρησε ο Τσαγκρινός ευκολότατα τον Ανώνυμο απολογητή για ανανδρείες, ξέχασε ο ίδιος να κάνει μια πράξη ανδρείας εις την δημοσίευσή του στο περιοδικό Ιχώρ, δηλαδή να αναφέρει το σύνδεσμο http://www.apologitis.com . Μα γιατί δείλιασε ο Γεώργιος Τσαγκρινός; αυτό ας το κρίνει ο καθείς μόνος του.

Βέβαια έπειτα κόπτεται ο Γεώργιος για την Δημοκρατία, ενώ  λοιπόν φλυαρεί και υβρίζει εις το δημοσίευμά του χαιρέκακα, δεν μπαίνει στον κόπο να αποδείξει του λόγου το αληθές περί δημοκρατίας, παρουσιάζοντας τον ιστοχώρο του Απολογητή στο δημοσίευμά του.

 

 

ΟΙ ΑΝΔΡΕΙΕΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΣΑΓΚΡΙΝΟΥ

 

...θαυμάζοντας ταυτόχρονα τον ηρωικό τρόπο ζωής, τον μοναδικό που αξίζει να ζει κατά την γνώμη μου ένας άνθρωπος, Γεώργιος Τσαγκρινός, Φυσικός -Σημείωμα Διευθυντή, Ιχώρ, τεύχος 53, σελίδα 6 (Πηγή Φώτο: Τηλεοπτικός Σταθμός Alter, εκπομπή Αθέατος Κόσμος)

 

ΑΝΔΡΕΙΑ 1η:   Πόση άραγε ανδρεία χρειάζεται ο Γεώργιος Τσαγκρινός για να φανερώσει στο σημείωμα του διευθυντή του περιοδικού του, τον σύνδεσμο του Απολογητή; http://www.apologitis.com Μόλις 18 σημεία  ή 16 γράμματα λιποψύχησαν τον «ανδρειωμένο» και θυμωμένο Γεώργιο Τσαγκρινό. Ας είναι. Και μιας και αναφερθήκαμε κάποτε για αρχές, Ελλάδα και άλλους νόμους και αξίες, υπηρέτες και σκλάβους: (Κατά Ματθαίον, Κεφ. Στ΄«24 Οὐδεὶς δύναται δυσὶ κυρίοις δουλεύειν· ἢ γὰρ τὸν ἕνα μισήσει καὶ τὸν ἕτερον ἀγαπήσει, ἢ ἑνὸς ἀνθέξεται καὶ τοῦ ἑτέρου καταφρονήσει· οὐ δύνασθε Θεῷ δουλεύειν καὶ μαμωνᾷ. »)

ΑΝΔΡΕΙΑ 2η: Έπειτα στα αλήθεια πόσο ανδρείος είναι ο Γεώργιος Τσαγκρινός όταν υβρίζει ανώνυμους; Αν θεωρεί τον εαυτό του ανδρείο, ας υβρίζει τον προκαθήμενο της Ελλαδικής Εκκλησίας εις το μισαλλόδοξο έντυπο του ή οποιοδήποτε πολιτικό πρόσωπο, και τότε θα αποδείξει αν πράγματι είναι ανδρείος, σύμφωνα με τα δικά του μέτρα αντρειοσύνης ή ένας ονειροπόλος δειλός συκοφάντης «...χωρίς όμως να φθάνει ποτέ στα αυτιά κάποιου «ανώτερου» Ιερέα, γιατί εκείνος διάβαζε προφανώς ανέκδοτα, γιατί ξέρει πολλά ό μπαγάσας... ».

ΑΝΔΡΕΙΑ 3η: Παρακάτω ο Γεώργιος Τσαγκρινός κατηγορεί ιεράρχες επειδή δεν αντιστάθηκαν στην δικτατορία, πράγμα ψευδές, ενώ ο ίδιος δηλώνει σε εκπομπή του Alter πως στην περίοδο της δικτατορίας έφυγε στο εξωτερικό όπου ασχολήθηκε με τα εξής:

Οι σχέσεις μου με μια κοπέλα από την Ολλανδία μου άνοιξαν τον δρόμο προς τις Κάτω Χώρες. Έτσι, μετά το στρατιωτικό έφυγα για την Ολλανδία. Είχα ήδη μάθει από την φίλη μου καλά τα Ολλανδικά και έτσι με την βοήθεια κάποιων μαθημάτων έδωσα εξετάσεις στην Ολανδική γλώσσα στο πανεπιστήμιο της Ουτρέχτης και τα κατάφερα μια χαρά. Σπούδασα δυό χρόνια μαθηματικά στο «Μπονιφάσιους» -ενα κολέγιο της Ουτρέχτης- και στην συνέχεια φυσική στο πανεπιστήμιο της ίδιας πόλης.

Για να διευκολύνω τα βιοποριστικά μου ασχολιόμουν και με την μουσική, κυρίως τα Σαββατοκύριακα που είχα ελεύθερο χρόνο και έτσι με το μουσικό και χορευτικό ελληνικό δημοτικό συγκρότημα «Αναγέννηση» κυριολεκτικά  «όργωσα»  όλη την Ολλανδία. Αυτό συνεχίστηκε και αργότερα όταν συμμετείχα σε ένα από τα πιο γνωστά μουσικά σχήματα Ελλήνων στις Κάτω χώρες, στο σχήμα «Καστοριά».

Μετά την ολοκλήρωση των σπουδών μου παρέμεινα για κάποια χρόνια στην Ολλανδία όπου ασχολήθηκα κυρίως με την Μουσική, καθώς και με την συλλογή σπανιών βιβλίων. Είχα έλθει σε επαφή με την βιβλιοθήκη των Γνωστικών που έδρευε στο Άμστρενταμ -δυστηχώς δεν υπάρχει πια- και μπόρεσα να διαβάσω και να φωτογραφήσω πολλά σπάνια βιβλία.

Αλλά οι κινήσεις στο χώρο του εσωτερισμού εις την Ολλανδία δεν με άφησαν αδιάφορο. Ήλθα σε επαφή και ανέπτυξα καλές φιλικές σχέσεις με Ολλανδούς «Χρυσούς Ροδόσταυρους», όπως και με «Ελευθεροτέκτονες», δεν πεοσχώρησα όμως σε κάποιον από τους κύκλους τους.  (Πηγή: Περιοδικό Τρίτο Μάτι, τεύχος 109, άρθρο: Συνάντηση με έναν παλιό φίλο, ο Γιώργος Τσαγκρινός μιλάει στο ΤΜ για όλους!, συνέντευξη στον Παύλο Βουδούρη, σελίδα ii)

Οι σπουδές του είναι αξιέπαινες, όμως δεν έχει το δικαίωμα να κατηγορεί άλλους για διδακτορική αδιαφορία, όταν ο ίδιος αποφάσισε να μείνει εκτός της Ελλάδας, παρακούοντας τον Σωκράτη, τον οποίο καπηλεύεται.

ΑΝΔΡΕΙΑ 4η: Βίντεο 58, Μέγεθος 349 Kb - Διάρκεια 2΄ 27΄΄ Ο Γεώργιος Τσαγκρινός, διευθυντής του νεοπαγανιστικού περιοδικού Ιχώρ, μαίνεται ενάντια εις τον εκδότη της εφημερίδας «Στόχος», εφόσον θεωρεί πως ο εν λόγω εκδότης κατ’ αρχάς δεν ανήκει εις τον χώρο ελληνοκεντρικό» - παγανιστικό) και επιπλέον και ιδιαίτερα εκφράζει πολιτικές πεποιθήσεις (χουντικές) οι οποίες δεν συνάδουν με την δημοκρατία. Έτσι ξεσπά επειδή γνωρίζει πως ο συνομιλητής του βρίσκεται εις στην τηλεφωνική γραμμή και δηλαδή σε απόσταση, ενώ τηρεί σιγή ιχθύος για τον διπλανό του παγανιστή και φίλο ναζιστικών ιδεών, Γιάννη Χαραλαμπόπουλο. [Δες και παρακάτω.] (Πηγή: Τηλεοπτικός Σταθμός Alter, εκπομπή Αθέατος Κόσμος - Τρίτη 19 Οκτωβρίου 2004)

 

Αυτή είναι η ανδρεία του Γεώργιου Τσαγκρινού. Υβρίζει Επώνυμα ανωνύμους! Τι κατόρθωμα στα αλήθεια. Θυμίζει τον Μιχάλη Καλόπουλο, που κατασκευάζει δικά του θαύματα και μετά τα απομυθοποιεί. Ίδια ψυχική κατάσταση και οι δυό τους, γι’ αυτό και το περιοδικό στο ίδιο τεύχος δημοσίευσε και νέο άρθρο του Μιχάλη το οποίο θα μελετηθεί και θα λογοκριθεί καταλλήλως.

 

Παρακάτω εν τέλει ο Γεώργιος Τσαγκρινός αναφέρει ευθαρσώς :  «Σημασία έχει, πτωχή κρυμμένη απολογήτρια, το πώς ζεις και πώς τοποθετείσαι μέσα στην πόλη και στην κοινωνία, όχι το τι λες. Τα λόγια σε τελική ανάλυση είναι αέρας κοπανιστός, εάν δεν συνοδεύονται με έναν αντίστοιχο τρόπο ζωής στην πράξη τής σκληρής καθημερινότητας. »

Εμ, βέβαια, από λόγια άλλο τίποτα...(Κατά Ιωάννη, Κεφ Η΄ «Ὁ ἀναμάρτητος ὑμῶν πρῶτος βαλέτω λίθον ἐπ' αὐτὴν. »)

 

 

 

 

ΟΙ ΚΟΤΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΑΥΓΑ

 

 Αυτόν τον σκότωσε ο Δυνατός Ηρακλής, ο ημίθεος (Πηγή Φώτο: Ησίοδος Θεογονία, Έλληνες Κλασσικοί εικονογραφημένοι, εκδόσεις Εύανδρος (ΙΧΩΡ), σελίδα 17)

 

Αυτή είναι ή αιτία, ανώνυμε απολογητή, που πιστεύω ότι δεν είσαι ένας αλλά πολλοί, γιατί εάν είσαι ένας, κακομοιρούλη, παρ' όλο πού είσαι εργατικός, είσαι ταυτόχρονα πολύ κότα, ταλαίπωρε. Και οι κότες «δουλεύουν» και σφίγγοντας για να κάνουν αυγά, τρέχουν όμως συνεχώς φοβισμένες, προσπαθώντας να κρυφθούν.

 Ωστόσο, παρ' όλο πού σε είχα «κανονικώτατα γραμμένο» εξ αιτίας της ανωνυμίας σου, επειδή την θεωρώ άνανδρη συμπεριφορά, δεν είχα ασχοληθεί μαζί σου. Μέσα στα επόμενα όμως τεύχη του «ΙΧΩΡ» -και ίσως και στο διαδίκτυο- θα σου κάνω την χάρη να ασχοληθώ μαζί σου, όποτε πλέον το κρίνω αναγκαίο. Άλλα να ξέρεις ότι πάντα θα νοιώθω ότι απαντώ σε ένα ανθρωπάκι, σε μία κότα, όπως σου ξαναείπα. Όμως επειδή συμπονώ τα φοβισμένα ζωάκια, θα σου απαντώ πάντα από θέση συμπόνιας για το ψυχικό σου κατάντημα.

Για τους Χριστιανούς δεν υπάρχουν άνθρωποι κότες. Όλοι είναι σεβαστοί εφόσον εικόνες Χριστού: (Γέννεσης, Κεφ Α΄ «27 καὶ ἐποίησεν ὁ Θεὸς τὸν ἄνθρωπον, κατ’ εἰκόνα Θεοῦ ἐποίησεν αὐτόν»). Η αντιπάθεια και η εχθρότητα στρέφεται ενάντια εις την γνώμη.

Αλλά μιας και ανάφερε ο Γεώργιος Τσαγκρινός τα αυγά, ναι!, έχει σημασία να βγαίνουνε τα αυγά. Διότι με τα πνευματικά αυγά τρέφεται ο λαός και όχι με το ξύλινο ρόπαλο του Ηρακλή που σπάει κεφάλια, σκοτώνει κότες και κάνει τα αυγά ομελέτα.

Όσο αφορά το σφίξιμο, «ἀγαθά κόποις κτῶνται», αυτό διδάσκει ο Ελληνισμός και ο Χριστός (Κατά Ματθαίον, ΚΕφ Ζ΄ «13 Εἰσέλθατε διὰ τῆς στενῆς πύλης· ὅτι πλατεῖα ἡ πύλη καὶ εὐρύχωρος ἡ ὁδὸς ἡ ἀπάγουσα εἰς τὴν ἀπώλειαν, καὶ πολλοί εἰσιν οἱ εἰσερχόμενοι δι' αὐτῆς· 14 τί στενὴ ἡ πύλη καὶ τεθλιμμένη ἡ ὁδὸς ἡ ἀπάγουσα εἰς τὴν ζωήν, καὶ ὀλίγοι εἰσὶν οἱ εὑρίσκοντες αὐτήν!»). Αν κάποιοι καταφέρνουν και κάνουν αυγά χωρίς σφίξιμο, τότε είναι κλέφτες και απατεώνες ή άλλοι σφίγγονται γι’ αυτούς και τους στέλνουν και αυγά να τα έχουν στο καλάθι, ώστε να παριστάνουν τους καλούς και σωστούς αγρότες. Και ασφαλώς εδώ δεν πρέπει να εξαιρεθεί η ικανότητα μερικών να κατασκευάζουν αυγά κλούβια.  

 

 

Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΦΟΡΑ

 

Έχεις ασχοληθεί αρκετά μαζί μου στο διαδίκτυο, την τελευταία φορά όμως θέλησες να εμφανιστείς και σαν συνήγορος του διαβόλου. Απαντάς εσύ για λογαριασμό άλλου. Όμως και ό άλλος -χάλκινος ή τενεκεδένιος ή τέλος πάντων ό,τι άλλου είδους ψευτομεταλλικό κατασκεύασμα- σου επιτρέπει να μιλάς για λογαριασμό του. Λέει σε ένα σημείο του «Φαιδρού» ό Σωκράτης: «ὀφθήσετω δὴ μαλθακόν τινα καὶ οὺ στερεὸν διώκων, οὐδ΄ ἐν ἡλίῳ καθαρῷ τεθραμμένον ἀλλὰ ὑπὸ συμμιγεῖ σκιᾷ, πόνων μὲν ἀνδρείων,..». Ό άνθρωπος ο φοβισμένος, πού δεν τον ενδιαφέρει ουσιαστικά το καλό, ζει με έναν τρόπο άνανδρο- και για να καταλάβουμε ακόμη καλύτερα, μεταφράζουμε το αρχαίο κείμενο. «(Ό άνθρωπος αυτός λοιπόν ό φοβισμένος) θα γίνει αντιληπτός ότι ζει μέσα σε ένα είδος μαλθακότητας και δεν επιδιώκει κάτι το σταθερό, το όποιο έχει αναπτυχθεί κάτω από την καθαρότητα του φωτός του ηλίου, άλλα κάτω από την κάλυψη σκιάς αξεδιάλυτης, κάτι πού δεν έχει σχέση με τον κόπο των ανδρείων».

 

...την τελευταία φορά...

Τον Γεώργιο Τσαγκρινό, τον έχει ξεπεράσει το τρένο του χρόνου και έχει μείνει πολύ πίσω. Η «τελευταία φορά» για την οποία αναφέρεται είναι στις 09/05/2004 και σίγουρα δεν είναι η τελευταία.

 

...ό άλλος -χάλκινος ή τενεκεδένιος ή τέλος πάντων ό,τι άλλου είδους ψευτομεταλλικό κατασκεύασμα- σου επιτρέπει να μιλάς για λογαριασμό του...

Εδώ ο Γεώργιος Τσαγκρινός αναφέρεται στον π. Γεώργιο Μεταλληνό. Είναι σαφέστατο το ήθος του Τσαγκρινού και οι διδασκαλίες του για τον Σωκράτη είναι μια εθνικιστική καπηλεία και τίποτα παραπάνω, εφόσον στο ήθος διαπρέπει διαρκώς υβρίζοντας πως όλες τις κατευθύνσεις. Το μίσος της παγανιστικής ψυχής είναι κάτι το μοναδικό και θα είναι θεμιτό οι ψυχολόγοι ιατροί της Ελλάδας να το μελετήσουν ως φαινόμενο. Έχει μεγάλο ενδιαφέρον για τον κάθε ακόλουθο του Ιπποκράτη, από άποψη καθαρά επιστημονική.

Παρακάτω λοιπόν, ο Γεώργιος Τσαγκρινός αναφέρει για τον Απολογητή: «..Και ψάχνεις μέσα σε αυτό το κακό να βρεις εάν ήταν η "Ολυμπιακή φλόγα ιδέα των Ναζί του 1936; Αυτό σε κόφτει, βρε καραγκιόζη». Βέβαια μέσα σε όλο αυτό το παραμιλητό, πολλά θα μπορούσε κανείς να πει, πως δηλαδή μέσα από όλες τις σελίδες του Απολογητή που αποδεικνύουν τις παγανιστικές απάτες του Ιχώρ, ο Γεώργιος Τσαγκρινός ενδιαφέρθηκε μόνο για τον εαυτό του και τα ψέματά του για την φλόγα;

Και βεβαίως ενδιαφέρει, διότι η επιστήμη της ιστορίας ενδιαφέρεται για την αλήθεια. Διότι τι άλλο θα μπορούσε να ήταν όλος αυτός ο αποπροσανατολισμός του αναγνώστη από τον Γ. Τσαγκρινό με τα κοσμητικά επίθετα , πέρα του ότι τόσο ο Απολογητής όσο και ο π. Γεώργιος Μεταλληνός έχουν ιστορικά δίκιο; Αλλά βέβαια ως διδάσκει και ο Αίσωπος, όσα δεν φτάνει η Αλεπού τα κάνει κρεμαστάρια.

Έτσι λοιπόν, θα έπρεπε ο Γεώργιος Τσαγκρινός να ρωτήσει τον εαυτό του τι τον τον ενόχλησε στο άρθρο του Απολογητή; Το ότι ο Απολογητης απάντησε στην θέση του π. Μεταλληνού ή το ότι έλαβε απάντηση και δεν ξέρει τι να πει, εκτός από ύβρεις και συκοφαντίες; Ας συνεχίσει, μόνος του αποδεικνύει το ποιόν της ανδρείας του όσο και το ήθος της νεοπαγανιστικής ψυχής, η οποία καμουφλάρεται και κρύβεται πίσω από τα λόγια του Σωκράτη, ως μια γυαλισμένη βιτρίνα που καλύπτει την ατημέλεια και την ακαταστασία του ενδότερου.

 

 

Ο ΣΩΚΡΑΤΗΣ, ΟΙ ΣΚΙΕΣ , ΧΟΥΝΤΑ ΚΑΙ ΤΣΑΓΚΡΙΝΟΣ

 

 

Πιο κάτω ο Σωκράτης μιλά και για την θηλυπρέπεια, πού χαρακτηρίζει αυτούς πού ζουν στην σκιά και λειτουργούν στα κρυφά. Και με όλο τον σεβασμό πού έχω προς τους ανθρώπους πού είναι ομοφυλόφιλοι άλλα δεν το κρύβουν και φυσικά ούτε και το δηλώνουν -δεν υπάρχει άλλωστε καμία ανάγκη-, θα ήθελα να καταθέσω,  βρε απολογητή, κάτι πού έχει δημιουργηθεί σαν ερώτημα στο μυαλό μου: Στα τραινάκια πού κάνετε εσείς οι «θεούσες αδελφές ψυχές», εσύ πιο βαγόνι είσαι; Δεν έχω καμιά πρόθεση να ρίξω το επίπεδο, αλλά, έκτος από το να σε λυπάμαι, μού δημιουργείς και μία αίσθηση, ότι τελικά είσαι μία περίπτωση «της πλάκας». Σημασία έχει, πτωχή κρυμμένη απολογήτρια, το πώς ζεις και πώς τοποθετείσαι μέσα στην πόλη και στην κοινωνία, όχι το τι λες. Τα λόγια σε τελική ανάλυση είναι αέρας κοπανιστός, εάν δεν συνοδεύονται με έναν αντίστοιχο τρόπο ζωής στην πράξη τής σκληρής καθημερινότητας.

 

Αριστερά: Ε.Λ.Α.Σ., Ευρυτανία 1943: Στο γιακά του κοντού χιτωνίου (Battle dress) βρετανικής προέλευσης διακρίνονται επιρράματα και στο στήθος αυτοσχέδιο κεντητό ακρονύμιο. Το παντελόνι είναι «κυλότα» ιππικού του Ε.Σ., ενώ οι μπότες είναι λάφυρο από γερμανικό ιππέα. Από τον αριστερό του ώμο κρέμεται το αυτόματοα υποπολυβόλο Thompson M 1928 A1. Στην εξάρτυση εξιωματικού Sam Browne είναι στερεωμένη πιστολοθήκη με περίστροφο Lebel «Bull dog» των 8 χλστ (Πηγή: Ελληνικά Αντάρτικα, στον 20ο αιώνα, Κωνσταντίνος Ατζιβιγιάννης, Πολεμικές Μονογραφίες Επικοινωνίες Α.Ε., τεύχος 14, σελίδα 30)

 

Σύμφωνα λοιπόν με τον Γεώργιο Τσαγκρινό, που έχει γίνει φερέφωνο των ιδεών του Σωκράτη, οι αντιστασιακοί κατά τους πατριωτικούς αγώνες, επειδή διατελούσαν και κινούντο εις την σκιά από τους αντιπάλους, ήταν θηλυπρεπείς και μακάρι έπαιζαν και τραινάκια.

Κατόπιν, ο ίδιος διατείνεται εις την εκπομπή του Χαρδαβέλλα, πως κατά την διάρκεια της Χούντας ο ίδιος έτρεχε εις το εξωτερικό για να σωθεί, δηλαδή κινούνταν εις την σκιά. Δηλαδή ήταν και ο ίδιος θηλυπρεπής;  Ασφαλώς και όχι.

Είναι λυπηρά τα όσα τράβηξε αυτός και άλλοι εις την διάρκεια της χούντας, όμως θα πρέπει να προσέχει περισσότερο τις κενές διδασκαλίες του. Και αυτός ο Σωκράτης έσφαλε, διότι υπάκουσε ένα νόμο ανθρώπινο, που τον οδήγησε εις τον θάνατο, την ίδια ώρα που ο μαθητής του ο Τσαγκρινός το έσκαγε εις τον εξωτερικό, αρνούμενος να ακολουθήσει τους νόμους του κράτους, κατά το παράδειγμα του διδασκάλου του, προτιμώντας να ακολουθήσει κάποιους ενός άλλου.   Τι το ήθελε και το είπε λοιπόν; «Σημασία έχει, πτωχή κρυμμένη απολογήτρια, το πώς ζεις και πώς τοποθετείσαι μέσα στην πόλη και στην κοινωνία, όχι το τι λες. Τα λόγια σε τελική ανάλυση είναι αέρας κοπανιστός, εάν δεν συνοδεύονται με έναν αντίστοιχο τρόπο ζωής στην πράξη τής σκληρής καθημερινότητας. » ή εκείνο το άλλο; «....θαυμάζοντας ταυτόχρονα τον ηρωικό τρόπο ζωής, τον μοναδικό που αξίζει να ζει κατά την γνώμη μου ένας άνθρωπος». Εμ, βέβαια, από λόγια άλλο τίποτα...

Τέλος, αναρωτιέται κανείς αν ο Γεώργιος Τσαγκρινός έχει την ικανότητα να αντιλαμβάνεται τι λέει ή όχι. Διότι τα λόγια, κατά την δική του άποψη και του Σωκράτη, είναι αέρας κοπανιστός αν δεν συνοδεύονται από τον αντίστοιχο τρόπο ζωής. Και ερωτά κανείς εαυτόν: Μήπως ο Απολογητής δεν είναι Χριστιανός και δεν ακολουθεί τον Χριστιανισμό εις την ζωή του;

 

Δεξιά: Ο θεός - θεά Αντίνοος

 

Όσο αφορά τα τραινάκια και τον αέρα τον κοπανιστό, καλά θα κάνουν οι νεοπαγανιστές και να μάθουν, πως οι πρώτοι διδάξαντες τα τραινάκια θεοί, είναι οι Έλληνες, ως και ο ίδιος ο Απόλλων και οι Έλληνες ιερόδουλοι στα πορνεία της Αφροδίτης. Άραγε, εφόσον τα λόγια είναι αέρας κοπανιστός αν δεν συνοδεύονται από τον αντίστοιχο τρόπο ζωής στην πράξη της σκληρής πραγματικότης, οι «Ιχωρίτες» τολμούν να δημιουργήσουν ομοφυλοφιλικό πορνείο της Αφροδίτης στο μέσο της Αθήνας, και όχι υποκριτικά του Δία, και να πηγαίνουν να συμβουλεύονται τους ιερόδουλους του ή όχι;

 

 

ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΜΟΣ, ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ & ΑΘΗΝΑ

 

 

Και όπως και να το κάνουμε, εσύ νοιώθεις ότι πρέπει να απολογηθείς, εσύ έχεις τις ενοχές, γι' αυτό όμοιοι με σένα πρωτοστάτησαν στις ραδιουργίες των παρασκηνίων τής Ιστορίας. Με διαταγές κρυφών αδελφάτων ρασοφόρων κατεσφάγησαν εκατομμύρια άνθρωποι άλλης ιδεολογίας και πίστης· ακόμη και σήμερα χριστιανοί τύπου Μπους υποδουλώνουν λαούς. και εξοντώνουν αθώους ανθρώπους - γυναίκες παιδιά, εγκύους, νιόπαντρα ζευγάρια, αδύναμους γέρους ακόμα και βρέφη σε μαιευτήρια, και όλα αυτά μέχρι στιγμής στο Αφγανιστάν και το Ιράκ. Όμως οι χριστιανοί ομοϊδεάτες σου ετοιμάζουν και άλλα εγκλήματα και σε αλλά έθνη. Αυτή είναι ή αλήθεια, «Απολογητή». Και ψάχνεις μέσα σε αυτό το κακό να βρεις εάν ήταν η "Ολυμπιακή φλόγα ιδέα των Ναζί του 1936; Αυτό σε κόφτει, βρε καραγκιόζη; Πάρε το περιοδικό «ΖΕΝΙΘ», να καμάρωσης τον Μπους με χιτλερικό μουστάκι και την Αμερικανική Αυτοκρατορία του, που βρίσκεται στα χέρια τής χριστιανοδεξιάς, από ότι αποδεικνύει το περιοδικό στις σελίδες του. Έχεις ύπ' όψιν σου, «απολογητριούλα», ότι αυτοί πού υπερασπίζεσαι μπορεί να ήταν στην επιτροπή λογοκρισίας τής Χούντας: Εάν δεν το ξέρεις, τράβα μάθε, άσχετε.

Λίγο παραπάνω ο Γεώργιος Τσαγκρινός αποδείκνυε τον πατριωτισμό του λέγοντας: «...ότι κάθε «ρανίδα» της ενέργειας μου την αφιερώνω με όλη μου την καρδιά σ' αυτό πού εγώ θεωρώ ότι είναι καλό για την πατρίδα μου...» Το τι είναι καλό για την πατρίδα του, ο καθείς το αντιλαμβάνεται διαφορετικά. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, οι ίδιοι Αμερικανοί ιμπεριαλιστές πράττουν όσα θεωρούν «καλό για την πατρίδα» τους, ακολουθώντας την ρήση του Γεώργιου Τσαγκρινού, τους οποίους όμως ο ίδιος αντιφάσκοντας και προδίδοντας τις ιδεές του μάχεται σθεναρά. Τι ωρύεται άραγε ο Γεώργιος Τσαγκρινός για φόνους και εγκλήματα; «...υποδουλώνουν λαούς. και εξοντώνουν αθώους ανθρώπους...». Δεν γνωρίζει πως τα ίδια και χειρότερα έπρατταν οι ιμπεριαλιστές πρόγονοί του Αθηναίοι; Μέχρι και παιδιά αλώνισαν εις την Μήλο. Αυτούς ακολουθούν οι της Αμερικανικής «Χριστιανοδεξιάς». Δεν είναι συνεπώς θέμα Χριστιανισμού ή παγανισμού αλλά θέμα πατριωτισμού και επεκτατισμού. Και βεβαίως εδώ πρέπει να σημειωθεί πως στο περιοδικό Ιχώρ, τεύχος 52, ο Γεώργιος Τσαγκρινός αναφερόμενος εις τον Φάυμαν σε συνέντευξή του με τον Γ. Κοτανίδη λέει:

Τ:  ...ελληνικός τρόπος σκέψης αλά Φάυμαν, θα λέγαμε [σελ. 57]

Τ: ... υπάρχει ένα σημείο εις το έργο, όπου ο Φάυμαν εμφανίζεται σαν ένας από τους συντελεστές της κατασκευής της Ατομικής βόμβας...[σελ. 58]

Κ: ...ο καρκίνος τον οποίο εκδήλωσε  μπορεί να ήταν από την ακτινοβολία που δέχτηκε από την ατομική βόμβα.. θυσιάζεται γιατί δεχτηκε την ακτινοβολία [σελ. 59]

Τ: . στο όνομα της νίκης σε έναν πόλεμο [σελ. 59]

Τ:... χαρακτηριστικό των πραγματικά μεγάλων [σελ. 59]

Δηλαδή, είναι χαρακτηριστικό των πολύ μεγάλων της ελληνικής σκέψης να κατασκευάζουν ατομικές βόμβες, και να πεθαίνουν από την ακτινοβολία για το καλό της ιμπεριαλιστικής πατρίδας... Αυτές είναι οι ιδέες του Τσαγρινού για την Χριστιανοδεξιά της Αμερικής. Δεν φταίνε οι επιστήμονες αλλά οι «χριστιανοί» ηγέτες... φοβερός πράγματι ο Γεώργιος Τσαγκρινός.

 

Αριστερά: Βίντεο. Μέγεθος 80Kb - Διάρκεια 26΄΄: Ο Βούλφοβιτς είναι ο ιδεολόγος. Πιστεύει στο δόγμα των «προληπτικών πολέμων» που αμφισβητούν την ηγεμονία των ΗΠΑ. Τα ίδια πιστεύει και ο Τζέιμς Γούλσεϊ πρώην διευθυντής της ΣΙΑ και συνεργάτης του Βούλφοβιτς (βλέπε κάτωθι) (Πηγή: Τηλεοπτικός Σταθμός ΝΕΤ, εκπομπή Ρεπορτάζ Χωρίς Σύνορα, Ιούλιος 2003)

Μέσο & δεξιά: Αποτελούμε τον πιο πρόσφατο πολιτισμό. Εμείς απλώς εξελίσσουμε ότι ξεκίνησε ο Περικλής. (Πηγή: Τηλεοπτικός Σταθμός ΝΕΤ, εκπομπή Ρεπορτάζ Χωρίς Σύνορα, Ιούλιος 2003)

Η Νέα ΎΠΕΞ των ΗΠΑ Κοντολίζα Ράις.  Από παντού διαφαίνεται η ανησυχία ότι... ο «Ήφαιστος» θα βάλει φωτιά στον πλανήτη! Το παρατσούκλι Ήφαιστος αφορά την νέα ΥΠΕΞ των ΗΠΑ, Κοντολίζα Ράις. Της το είχαν δώσει οι συνεργάτες της την περίοδο που υπηρετούσε στην πρώτη κυβέρνηση του πατέρα Μπους. Ο λόγος είναι ότι εκεί όπου γεννήθηκε -στην Αλαμπάμα- υπήρχε ένα πελώριο άγαλμα του Ηφαίστου, του θεού της φωτιάς, γιατί η περιοχή ήταν γεμάτη χαλυβουργίες! (Πηγή: Περιοδικό Τρίτο Μάτι, τεύχος 128, άρθρο «Ο Κόσμος μετά τις εκλογές στις ΗΠΑ», του Λεωνίδα Χ. Αποσκίτη, σελ. 14)

 

Παξ (Ειρήνη Υμίν), «Αμερικάνα», δια μέσω του θεού Άρη

 

Αριστερά: Ακόμη ένας μουσουλμάνος «θεοκράτης» που «εκπολιτίστηκε» από τους συνεχιστές της δημοκρατίας του Περικλή, τους «ανεξίθρησκους» & πιστούς του θεού Άρη. Αρχαίο πνεύμα αθάνατο αλλά άνθρωποι πεθαμένοι.

Δεξιά: Κάτοικος της Φαλούτζα φωτογράφισε τους «απελευθερωτές» της Πόλης του. Ο θάνατος των μικρών παιδιών σοκάρει, περισσότερο όμως η στάση των στρατιωτών μπροστά σε τέτοιο θέαμα. (Πηγή: Εφημερίδα Έθνος της Κυριακής, 23 Ιανουαρίου 2005, σελίδα 1)

 

Είναι πολύ εύκολο να διαβάζει το Ζενίθ ο Τσαγκρινός, δηλαδή το περιοδικό που τον συμφέρει ώστε να μπορεί βρίζει, αλλά μην νομίζει πως γνωρίζει τα πάντα γύρω από την Αμερικανική πολιτική. Κάθε άλλο. Τεράστια αντιχριστιανική εμπάθεια τον έχει καταλάβει και του έχει συσκοτίσει την λογική και το φρόνημα. Θαρρεί πως πίσω από όλα βρίσκεται ο Χριστιανισμός. Αλλά δεν τολμά να εξηγήσει γιατί η Αθήνα έσφαζε και σκότωνε «εκπολιτίζοντας» κατά το μοντέλο των Η.Π.Α., εφόσον δεν ήταν Χριστιανική.

Τέλος αυτό που δεν έχει καταλάβει εντελώς ο Γεώργιος Τσαγκρινός και αυτό δεν μπορεί να του συγχωρεθεί, είναι πως ο Απολογητής δεν υπερασπίζεται κάποιους που συμμετείχαν εις την Χούντα αλλά τον Θεό του. Έχει και το θράσος να ομολογεί πως «Εάν δεν το ξέρεις, τράβα μάθε, άσχετε». Τώρα το ποιος είναι ο άσχετος και ποιος ο σχετικός το έχει κρίνει η ιστορία αλλά και η υποκριτική τηλεπαρουσία.

 

«ΜΟΛΩΝ ΛΑΒΕ»

 Η άμυνα της Πίστης (Όπλον) και η υποστήριξη του Χριστού όπως την διανοείται ο Ανώνυμος Απολογητής (τοποθετήστε το ποντίκι πάνω από την εικόνα για να ξεκινήσει η προβολή βίντεο

 

 

Ο ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ & Ο ΘΕΑΤΡΙΝΟΣ

 

 Ξέχασες, ρε καραγκιόζη (ζητώ συγνώμη από τον Καραγκιόζη), βρε σουλτανοπούλα, ότι την περίοδο τής Χούντας το σύνθημα ήταν «Ελλάς "Ελλήνων Χριστιανών» και ακουγόταν δυνατά από τα χουντικά μέσα ενημέρωσης, χωρίς όμως να φθάνει ποτέ στα αυτιά κάποιου «ανώτερου» Ιερέα, γιατί εκείνος διάβαζε προφανώς ανέκδοτα, γιατί ξέρει πολλά ό μπαγάσας.

Κατ’ αρχάς δεν μπορεί κανείς να κατηγορεί τους άλλους αν δεν είναι πιο άξιος (Κατά Ιωάννη, Κεφ Η΄ «Ὁ ἀναμάρτητος ὑμῶν πρῶτος βαλέτω λίθον ἐπ' αὐτὴν. ») . Ο Γεώργιος Τσαγκρινός επιθυμεί όλοι οι χριστιανοί ιερείς να κάνουν αντίσταση κατά της Χούντας και δηλαδή ενάντια εις το κράτος, αντιθέτως με όσα διδάσκει ο Σωκράτης που τόσο αγαπά ο Γεώργιος Τσαγκρινός,  και ερωτά κανείς: μήπως έκανε αντίσταση όλος ο ελληνικός λαός; όχι! Όμως ο Γεώργιος Τσαγκρινός δεν κατηγορεί τον λαό, αλλά με μικροπρέπεια εις την κριτική του βλέπει ως φταίχτες τους ιερείς και όχι τους πολιτικούς και τους στρατιωτικούς ή τους πολίτες φιλοχουντικούς. Πουθενά μάλιστα δεν μας λέει τι έπραξαν οι φιλοπαγανιστές. Ο ίδιος ο Γεώργιος Τσαγκρινός έφυγε στο εξωτερικό κατά τις δηλώσεις του και δεν συμμερίστηκε τις κακουχίες του λαού. Όμως και Χριστιανοί αντιστασιακοί, μαζί με τους άλλους, υπήρχαν και δούλευαν εις το εσωτερικό και δεν το έβαζαν στα πόδια κατηγορώντας άλλους για το ότι παρέμειναν: 

 

Οι εκδόσεις ΑΡΜΟΣ οργανώνουν εκδήλωση με θέμα «Χριστιανοί και Δικτατορία», με αφορμή την κυκλοφορία του βιβλίου του θεολόγου καθηγητή Ανδρέα Χ. Αργυρόπουλου «Χριστιανοί και πολιτική δράση κατά την περίοδο της δικτατορίας (1967-1974)» από τις εκδόσεις Ψηφίδα.

Η εκδήλωση θα γίνει στη Θεσσαλονίκη, τη Δευτέρα 31 Γενάρη 2005, στις 6.30μμ, στο βιβλιοπωλείο ΑΡΜΟΣ, Πρασακάκη 5, κοντά στην πλατεία Αγίας Σοφίας, τηλ.: 2310220992.

Θα μιλήσουν ο Ανέστης Κεσελόπουλος, καθηγητής της Θεολογικής Σχολής Θεσσαλονίκης, ο Μανώλης Μηλιαράκης, πρόεδρος της Χριστιανικής Δημοκρατίας και ο ίδιος ο συγγραφέας.

Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα της εφημερίδας «Χριστιανική».

 

Ο Γεώργιος Τσαγκρινός, αυτός ο χαλκέας της Ελληνικής παιδείας, στην παρούσα αποκαλεί τον Απολογητή Καραγκιόζη ή μάλλον τον θεωρεί υποδυέστερο από τον Καραγκιόζη. Βεβαίως δεν αναφέρει ως προς τι. Εκείνο όμως που είναι χρήσιμο να καταδειχθεί ευθύς αμέσως, είναι οι θεατρινισμοί του Γεώργιου Τσαγκρινού και δηλαδή η υποκριτική αγάπη για την Ελληνική παιδεία και την πατρίδα την οποία εξέφρασε ανωτέρω «...αγαπώ με πάθος την πατρίδα μου, τις πάτριες παραδόσεις, την ατόφια Ελληνική Γραμματεία.». Ο Καραγκιόζης δεν είναι τίποτα άλλο παρά το ελληνικό θέατρο της τουρκοκρατίας. Το θέατρο για το οποίο ο ίδιος ο Τσαγκρινός εις το περιοδικό Ιχώρ, τεύχος 52, σελίδα 62 αναφέρει : «...σε αυτό βλέπω και την ανάγκη του Έλληνα για την τέχνη γενικώτερα -είτε είναι λογοτεχνία, είτε θέατρο, είτε μουσική, είτε χορός. Στην ουσία μπορούμε να πούμε ότι η ψυχή του Έλληνα είναι ένα κράμα με την τέχνη.». Τώρα πως είναι δυνατόν να θαυμάζει το θέατρο και να ταυτίζει τον Καραγκιόζη με τον Απολογητή και άρα με τους εξής χαρακτηρισμούς, μόνο ένας μαινόμενος υποκριτής το γνωρίζει:

 

..Ως προς την ανδρεία σου όμως, κακομοιρούλη, είσαι για λύπηση...

...είσαι ταυτόχρονα πολύ κότα, ταλαίπωρε...

..σε είχα «κανονικώτατα γραμμένο»..

...ότι πάντα θα νοιώθω ότι απαντώ σε ένα ανθρωπάκι, σε μία κότα, όπως σου ξαναείπα...

...ό άλλος -χάλκινος ή τενεκεδένιος ή τέλος πάντων ό,τι άλλου είδους ψευτομεταλλικό κατασκεύασμα..

...Στα τραινάκια πού κάνετε εσείς οι «θεούσες αδελφές ψυχές», εσύ πιο βαγόνι είσαι; ...

...πτωχή κρυμμένη απολογήτρια...

...Και ψάχνεις μέσα σε αυτό το κακό να βρεις εάν ήταν η "Ολυμπιακή φλόγα ιδέα των Ναζί του 1936; Αυτό σε κόφτει, βρε καραγκιόζη;

...Έχεις ύπ' όψιν σου, «απολογητριούλα»,...

...Εάν δεν το ξέρεις, τράβα μάθε, άσχετε. Ξέχασες, ρε καραγκιόζη...

...βρε σουλτανοπούλα,..

...Αυτά είναι τα σημαντικά, «απλογητριούλα»...

...Ή φλόγα των Ναζί σε ενόχλησε, μωρή υποκρίτρια...

 

 

ΟΙ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΙ ΠΛΑΝΗΤΑΡΧΕΣ

 

Όσο για το τι έκαναν οι χιτλερικοί την δεκαετία του '30, πρέπει να το δεις, βρε αδερφάρα, δηλαδή υπέρτατε αδελφέ, σε σχέση με το τι έκαναν οι χριστιανοί Βρετανοί ιμπεριαλιστές τής «Μπριτάνικα» την ίδια περίοδο στους Ινδούς, στους έγχρωμους Νοτιοαφρικάνους - και δεν εννοώ μόνον τις περιοχές των Ολλανδών Μπόερς άλλα και παντού, όπου είχαν απλώσει τα απαίσια πλοκάμια τους σε Αφρική και στον υπόλοιπο κόσμο. Και που να μιλήσω για τα άλλα Βρετανόπουλα, στην άλλη μεριά του Ατλαντικού, πού μας είναι γνωστοί και σαν Αμερικανάκια. Αυτοί δεν άφησαν κεφάλι όρθιο ιθαγενούς· διέλυσαν επίσης την Νότιο Αμερική και ακόμη οι άνθρωποι στις λατινοαμερικάνικες χώρες τρέφονται από τα σκουπίδια και ζουν στην μεγάλη πλειοψηφία τους σε λαμαρινουπόλεις. Αυτά είναι τα σημαντικά, «απλογητριούλα» και όχι ή φλόγα των Ναζί. Αυτοί έτσι κι αλλιώς φύγανε. Το ερώτημα είναι τι κάνουμε τώρα με τους χριστιανούς Αμερικανούς Πλανητάρχες. Ολόκληροι λαοί παραδίδονται στις φωτιές των βομβών των χριστιανών αυτών πλανηταρχών, οι όποιοι κάνουν και κανένα διάλειμμα, για να γιορτάσουν τα Χριστούγεννα. Κάθε λίγο και λιγάκι ή φρίκη μας διαπερνά, όταν βλέπουμε δεκάδες απανθρακωμένα πτώματα αλλόδοξων ισλαμιστών από τις βόμβες των χριστιανικών αμερικανικών όντων. Ή φλόγα των Ναζί σε ενόχλησε, μωρή υποκρίτρια. Όμως τώρα κάπου κάνω αυτό πού ό λαός ονομάζει «πλάκα», γιατί σε θεωρώ ότι είσαι «τής πλάκας». Θα επανέλθω όμως με ειδικό άρθρο μου στο «ΙΧΩΡ», για να καταλάβετε μια για πάντα, μαύρο αδελφάτο, ποιος πραγματικά έχει μεσάνυχτα από Ιστορία. Θα φροντίσω σε εκείνο το άρθρο να απαντήσω και στα σχετικά πολύ ωραία και πολύ χριστιανικά πού γράφει ή Ιερά Σύνοδος τής Εκκλησίας τής Ελλάδος για Έλληνες πολίτες, και έχουν να κάνουν με αυτό πού ειδική επιτροπή μελέτης τους ονομάζει «Προσπάθεια αναβιώσεως τής ειδωλολατρίας». Λίγο υπομονή και θα τα πούμε. Όσο για την φλόγα, «Απολογητή», τόσο μαλθακός είσαι και δεν καταλαβαίνεις τα αυτονόητα; Ή φλόγα ανήκει στην φωτιά της,

Για το ζήτημα του Ιμπεριαλισμού έγινε αναφορά ανωτέρω και όπως αποδείχθηκε δεν είναι θέμα θρησκείας. Ο Τσέγκινς Χαν αν και μη Χριστιανός έσφαζε και έκανε ότι και κάποιοι άλλοι πατριώτες με Χριστιανικό θρήσκευμα. Το αυτό και οι Ιάπωνες αυτοκρατορικοί πολυθεϊστές, για τους οποίους ο Τσαγκρινός Γεώργιος έχει συμπάθεια προς την τεχνολογική τους πρόοδο σε μια αγωνιώδη προσπάθεια να αποδείξει πως και οι παγανιστές έχουν σήμερα τεχνολογία, εκτός της Χριστιανικής δύσης, σε δημοσίευμα του στο περιοδικό Ιχώρ.

Στο ερώτημα τι κάνουμε με τους Αμερικανούς, δεν χρειάζεται να δοθεί απάντηση. Αλλά αν κανείς ενδιαφέρεται ας δει τι έκαναν άλλοι Έλληνες για να αποφύγουν την κηδεμονία της Αθήνας, της Σπάρτης, του Αλέξανδρου ή των διαδόχων του, της Ρώμης κ.ο.κ. και ας διδαχθεί, πως ποτέ μια αυτοκρατορία δεν πέφτει όταν βρίσκεται εις το απόγειο της, διότι ο αδύναμος την πληρώνει και μάλιστα πολύ ακριβά. Χρειάζεται υπομονή να αρχίσει η φθορά της κάτι που για την Αμερική ακόμη δεν φαίνεται, εκτός και αν αρχίσει εκ των έσω.

 Όπως υπάρχει απόγειο υπάρχει και το κατώγειο και σε αυτό έφτασαν όλοι οι πολιτισμοί. Και αν ποτέ η Αμερική φύγει, τότε κάποιος άλλο θηρίο της αποκάλυψης θα πάρει την θέση της (Αποκάλυψη, Κεφ Ιγ΄ «1 Καὶ ἐστάθην ἐπὶ τὴν ἄμμον τῆς θαλάσσης· καὶ εἶδον ἐκ τῆς θαλάσσης θηρίον ἀναβαῖνον, ἔχον κέρατα δέκα καὶ κεφαλὰς ἑπτά, καὶ ἐπὶ τῶν κεράτων αὐτοῦ δέκα διαδήματα, καὶ ἐπὶ τὰς κεφαλὰς αὐτοῦ ὀνόματα βλασφημίας. 2 καὶ τὸ θηρίον ὃ εἶδον ἦν ὅμοιον παρδάλει, καὶ οἱ πόδες αὐτοῦ ὡς ἄρκου, καὶ τὸ στόμα αὐτοῦ ὡς στόμα λέοντος. καὶ ἔδωκεν αὐτῷ ὁ δράκων τὴν δύναμιν αὐτοῦ καὶ τὸν θρόνον αὐτοῦ καὶ ἐξουσίαν μεγάλην·») μέχρι να έλθει ο Χριστός. Συνεπώς το ερώτημα δεν είναι πως θα πέσει η Αμερική, αλλά πότε θα έρθει ο Σωτήρας ώστε να φύγει κάθε Αμερική από την μέση.

 

Γιώργος Τσαγκρινός  

 

 

ΚΑΙ Η ΜΕΓΙΣΤΗ ΥΠΟΚΡΙΣΙΑ (ΘΕΑΤΡΟ)

 

Το ερώτημα είναι τι κάνουμε τώρα με τους χριστιανούς Αμερικανούς Πλανητάρχες. Ολόκληροι λαοί παραδίδονται στις φωτιές των βομβών των χριστιανών αυτών πλανηταρχών, οι όποιοι κάνουν και κανένα διάλειμμα, για να γιορτάσουν τα Χριστούγεννα. Κάθε λίγο και λιγάκι ή φρίκη μας διαπερνά, όταν βλέπουμε δεκάδες απανθρακωμένα πτώματα αλλόδοξων ισλαμιστών από τις βόμβες των χριστιανικών αμερικανικών όντων. Ή φλόγα των Ναζί σε ενόχλησε, μωρή υποκρίτρια.

Εφόσον είναι υποκρισία να ασχολείται κανείς με το αν είναι η Ολυμπιακή φλόγα ναζιστικής προέλευσης ή όχι, παρά με τα προβλήματα του πλανήτη, ερωτά κάποιος: γιατί το περιοδικό Ιχώρ δεν ασχολείται με τα θέματα - προβλήματα του πλανήτη αλλά εις το τεύχος 38, μαινόμενο κατά των Χριστιανών ιερέων, σε τίτλο άρθρου του αναφέρει:

 

«Τα ψέματα περί ναζιστικής προέλευσης της Ολυμπιακής φλόγας καταρρέουν», Ιχώρ, τεύχος 38, σελίδα 7;

 

Ας αναλογισθεί λοιπόν ο καθείς ποιος ή ποιοι είναι οι μέγιστοι υποκριτές και απλοί υβριστές, εφόσον τόσο κανένα ψέμα δεν υπήρχε και συνεπώς ουδέποτε κατάρρευσε αλλά και το ότι παραπάνω εντέλει ο Γεώργιος Τσαγκρινός αναφέρει πείθοντας τον εαυτό του :  «Σημασία έχει, πτωχή κρυμμένη απολογήτρια, το πώς ζεις και πώς τοποθετείσαι μέσα στην πόλη και στην κοινωνία, όχι το τι λες. Τα λόγια σε τελική ανάλυση είναι αέρας κοπανιστός, εάν δεν συνοδεύονται με έναν αντίστοιχο τρόπο ζωής στην πράξη τής σκληρής καθημερινότητας. »

Ειπώθηκε αυτό ενωρίτερα.... από λόγια άλλο τίποτα ο νεοπαγανισμός

 

Τελειώνοντας εδώ, πρέπει να ειπωθεί, πως όλα αυτά τα οποία αναφέρει ο Τσαγκρινός είναι μια μεθοδευμένη πλάνη για να ξεφύγει από το θέμα της Ολυμπιακής Φλόγας, για το οποίο και πάλι παρέμεινε ένας μαινόμενος υβριστής δίχως απαντήσεις. Όταν το όπλο σου δεν έχει σφαίρες, τότε ή το βάζεις στα πόδια ή εκτελείς άναρθρους αλαλαγμούς προσπαθώντας να τρομάξεις τον αντίπαλο. Μάταια όλα αυτά. Οι οπλίτες δεν πέφτουν έτσι, μήτε το βάζουν στα πόδια γινόμενοι ριψάσπιδες.

 

Ανώνυμος Απολογητής

 

 

ΝΕΟ-ΠΑΓΑΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΤΕΣ

 

 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Στο τέλος κάθε σελίδας του Ανώνυμου Απολογητή θα παρουσιάζονται νεοπαγανιστικές και αθεϊστών (δήθεν ελληνιστών) απάτες που έχουν σχέση με το θέμα της σελίδας. Αυτές οι απάτες δεν έχουν σκοπό να βάλουν τα περιοδικά στα οποία εμφανίζονται τα νεοπαγανιστικά ψεύδη, εφόσον ούτως ή άλλως παγανιστές συγγράφουν σε διάφορα ανυποψίαστα εξ αυτών και αυτά δεν εκφράζονται από τις απόψεις των αρθρογράφων, αλλά σκοπό έχουν:

1. να καταδείξουν τον κρυφοπαγανιστή αρθρογράφο ώστε να γίνει γνωστός και

2. είτε ο κάθε ενδιαφερόμενος που αναγιγνώσκει εκ νέου άρθρα του να θέτει τον εαυτό του εν εγρήγορση και να ελέγχει θαρρετά τα ψεύδη του κρυφοπαγανιστή (δήθεν ελληνιστή), αν είναι μελετημένος και έχει πρόσβαση σε πρωτογενή βιβλιογραφία

3. είτε εάν δεν έχει πρόσβαση σε βιβλιογραφία, να μην δείχνει πλέον εμπιστοσύνη στον αρθογράφο εφόσον γνωρίζει πως εκφράζει ψεύδη για να σπιλώσει τον Χριστιανισμό υποστηρίζοντας θέσεις παγανισμού, που όμως δεν είναι σχεδόν ποτέ ξεκάθαρες, αλλά που παρουσιάζονται ως «ελληνικές» μιας και η πλειοψηφία των νεοπαγανιστών ντρέπεται να ομολογήσει δημοσίως την θρησκεία που ακολουθεί και προτιμά να καμουφλάρεται με κάτι οικοιότερο, τον πατριωτισμό, που όμως αρρωστημένα έχει μετατραπεί σε ένα παγανιστικό εθνικισμό.

ΕΞΑΙΡΕΣΗ: εξαιρούνται τα προσωπικά βιβλία του κρυφοπαγανιστή αθρογράφου ή τα έντυπα με καθαρά νεοπαγανιστικό προσανατολισμό, ανάμεσα στα τόσα που κυκλοφορούν στην Ελλάδα.

 

 

Κεντρική σελίδα με νέο-παγανιστικές απάτες

 

 

ΝΕΟΠΑΓΑΝΙΣΤΕΣ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΕ ΦΑΣΙΣΤΕΣ & ΝΑΖΙ

(Κατά: Γεώργιου Τσαγκρινού, εκπομπή Αθέατος Κόσμος, τρίτη 19 Οκτωβρίου 2004)

(Κατά: Υ.Σ.Ε.Ε. Αυστραλίας, http://www.ethnikoi.org)

 

Εθνικοί ενάντια στους Ναζί, Heiden Gegen Nazi, Pagans Against Nazis (Πηγή: http://www.ethnikoi.org, ʼγγελος Γιαννακουρέας, Υ.Σ.Ε.Ε. Παράρτημα Αυστραλίας, ένας υπολογιστής)

 

Αριστερά: Γιάννης Χαραλαμπόπουλος, εκδότης του περιοδικού Απολλώνειο Φως,

Μέσο: Γεώργιος Τσαγκρινός, Διευθυντής Περιοδικού Ιχώρ

Αριστερά: Τηλεφωνική παρέμβαση εις την εκπομπή του Σάββα Χατζηπαρασκευά, Εκδότη της Εφημερίδας «Στόχος» (Πηγή: Τηλεοπτικός Σταθμός Alter, εκπομπή Αθέατος Κόσμος - Τρίτη 19 Οκτωβρίου 2004)

 

Βίντεο 58, Μέγεθος 349 Kb - Διάρκεια 2: 27

Ο Γεώργιος Τσαγκρινός, διευθυντής του νεοπαγανιστικού περιοδικού Ιχώρ, μαίνεται ενάντια εις τον εκδότη της εφημερίδας «Στόχος», εφόσον θεωρεί πως ο εν λόγω εκδότης κατ’ αρχάς δεν ανήκει εις τον χώρο ελληνοκεντρικό») και επιπλέον και ιδιαίτερα εκφράζει πολιτικές πεποιθήσεις οι οποίες δεν συνάδουν με την δημοκρατία.

Μυθοπλάστες: Άγγελος Γιαννακουρέας εξ Αυστραλίας, Γεώργιος Τσαγκρινός

Απάντηση: Εδώ

 

 

Ο ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΠΟΛΟΓΗΤΗΣ ΚΟΤΑ & ΥΠΟΚΡΙΤΗΣ

(Κατά: Γεώργιου Τσαγκρινού, περιοδικό Ιχώρ, τεύχος 53, σσ. 6 - 7)

 

...Ως προς την ανδρεία σου όμως, κακομοιρούλη, είσαι για λύπηση....

...είσαι ταυτόχρονα πολύ κότα, ταλαίπωρε...

...σε είχα «κανονικώτατα γραμμένο»...

...επειδή συμπονώ τα φοβισμένα ζωάκια, ...

...ότι πάντα θα νοιώθω ότι απαντώ σε ένα ανθρωπάκι, σε μία κότα, όπως σου ξαναείπα....

...ό άλλος -χάλκινος ή τενεκεδένιος ή τέλος πάντων ό,τι άλλου είδους ψευτομεταλλικό κατασκεύασμα.. (εννοεί τον π. Γεώργιο Μεταλληνό)

...Στα τραινάκια πού κάνετε εσείς οι «θεούσες αδελφές ψυχές», εσύ πιο βαγόνι είσαι;...

...πτωχή κρυμμένη απολογήτρια...

...Και ψάχνεις μέσα σε αυτό το κακό να βρεις εάν ήταν η "Ολυμπιακή φλόγα ιδέα των Ναζί του 1936; Αυτό σε κόφτει, βρε καραγκιόζη;...

...Έχεις ύπ' όψιν σου, «απολογητριούλα»,...

...Εάν δεν το ξέρεις, τράβα μάθε, άσχετε. Ξέχασες, ρε καραγκιόζη...

...βρε σουλτανοπούλα,...

Αυτά είναι τα σημαντικά, «απλογητριούλα»...

...Η φλόγα των Ναζί σε ενόχλησε, μωρή υποκρίτρια... (Πηγή: Περιοδικό Ιχώρ, τεύχος 53, σημείωμα Διευθυντή Γεώργιου Τσαγκρινού, σελίδες 6 - 7)

 

Μυθοπλάστης: Γεώργιος Τσαγκρινός

Απάντηση:

 

ΟΙ ΑΝΔΡΕΙΕΣ

 

ΑΝΔΡΕΙΑ 1η

Πόση άραγε ανδρεία χρειάζεται ο Γεώργιος Τσαγκρινός για να φανερώσει στο σημείωμα του διευθυντή του περιοδικού του, τον σύνδεσμο του Απολογητή; http://www.apologitis.com Μόλις 18 σημεία  ή 16 γράμματα λιποψύχησαν τον «ανδρειωμένο» και θυμωμένο Γεώργιο Τσαγκρινό. Ας είναι. Και μιας και αναφερθήκαμε κάποτε για αρχές, Ελλάδα και άλλους νόμους και αξίες, υπηρέτες και σκλάβους: (Κατά Ματθαίον, Κεφ. Στ΄«24 Οὐδεὶς δύναται δυσὶ κυρίοις δουλεύειν· ἢ γὰρ τὸν ἕνα μισήσει καὶ τὸν ἕτερον ἀγαπήσει, ἢ ἑνὸς ἀνθέξεται καὶ τοῦ ἑτέρου καταφρονήσει· οὐ δύνασθε Θεῷ δουλεύειν καὶ μαμωνᾷ. »)

 

ΑΝΔΡΕΙΑ 2η

Έπειτα στα αλήθεια πόσο ανδρείος είναι ο Γεώργιος Τσαγκρινός όταν υβρίζει ανώνυμους; Αν θεωρεί τον εαυτό του ανδρείο, ας υβρίζει τον προκαθήμενο της Ελλαδικής Εκκλησίας εις το μισαλλόδοξο έντυπο του ή οποιοδήποτε πολιτικό πρόσωπο, και τότε θα αποδείξει αν πράγματι είναι ανδρείος, σύμφωνα με τα δικά του μέτρα αντρειοσύνης ή ένας ονειροπόλος δειλός συκοφάντης «...χωρίς όμως να φθάνει ποτέ στα αυτιά κάποιου «ανώτερου» Ιερέα, γιατί εκείνος διάβαζε προφανώς ανέκδοτα, γιατί ξέρει πολλά ό μπαγάσας... ». (εννοεί τον Παρασκευίδη Χριστόδουλο) (Πηγή: Περιοδικό Ιχώρ, τεύχος 53, σημείωμα Διευθυντή Γεώργιου Τσαγκρινού, σελίδες 6 - 7)

 

ΑΝΔΡΕΙΑ 3η

Ο Γεώργιος Τσαγκρινός κατηγορεί ιεράρχες επειδή δεν αντιστάθηκαν στην δικτατορία, πράγμα ψευδές, ενώ ο ίδιος δηλώνει πως στην περίοδο της δικτατορίας έφυγε στο εξωτερικό όπου ασχολήθηκε με τα εξής:

Οι σχέσεις μου με μια κοπέλα από την Ολλανδία μου άνοιξαν τον δρόμο προς τις Κάτω Χώρες. Έτσι, μετά το στρατιωτικό έφυγα για την Ολλανδία. Είχα ήδη μάθει από την φίλη μου καλά τα Ολλανδικά και έτσι με την βοήθεια κάποιων μαθημάτων έδωσα εξετάσεις στην Ολανδική γλώσσα στο πανεπιστήμιο της Ουτρέχτης και τα κατάφερα μια χαρά. Σπούδασα δυό χρόνια μαθηματικά στο «Μπονιφάσιους» -ενα κολέγιο της Ουτρέχτης- και στην συνέχεια φυσική στο πανεπιστήμιο της ίδιας πόλης.

Για να διευκολύνω τα βιοποριστικά μου ασχολιόμουν και με την μουσική, κυρίως τα Σαββατοκύριακα που είχα ελεύθερο χρόνο και έτσι με το μουσικό και χορευτικό ελληνικό δημοτικό συγκρότημα «Αναγέννηση» κυριολεκτικά  «όργωσα»  όλη την Ολλανδία. Αυτό συνεχίστηκε και αργότερα όταν συμμετείχα σε ένα από τα πιο γνωστά μουσικά σχήματα Ελλήνων στις Κάτω χώρες, στο σχήμα «Καστοριά».

Μετά την ολοκλήρωση των σπουδών μου παρέμεινα για κάποια χρόνια στην Ολλανδία όπου ασχολήθηκα κυρίως με την Μουσική, καθώς και με την συλλογή σπανιών βιβλίων. Είχα έλθει σε επαφή με την βιβλιοθήκη των Γνωστικών που έδρευε στο Άμστρενταμ -δυστηχώς δεν υπάρχει πια- και μπόρεσα να διαβάσω και να φωτογραφήσω πολλά σπάνια βιβλία.

Αλλά οι κινήσεις στο χώρο του εσωτερισμού εις την Ολλανδία δεν με άφησαν αδιάφορο. Ήλθα σε επαφή και ανέπτυξα καλές φιλικές σχέσεις με Ολλανδούς «Χρυσούς Ροδόσταυρους», όπως και με «Ελευθεροτέκτονες», δεν πεοσχώρησα όμως σε κάποιον από τους κύκλους τους.  (Πηγή: Περιοδικό Τρίτο Μάτι, τεύχος 109, άρθρο: Συνάντηση με έναν παλιό φίλο, ο Γιώργος Τσαγκρινός μιλάει στο ΤΜ για όλους!, συνέντευξη στον Παύλο Βουδούρη, σελίδα ii)

Οι σπουδές του είναι αξιέπαινες, όμως δεν έχει το δικαίωμα να κατηγορεί άλλους για διδακτορική αδιαφορία, όταν ο ίδιος αποφάσισε να μείνει εκτός της Ελλάδας, παρακούοντας τον Σωκράτη.

 

ΑΝΔΡΕΙΑ 4η

Βίντεο 58, Μέγεθος 349 Kb - Διάρκεια 2΄ 27΄΄ Ο Γεώργιος Τσαγκρινός, διευθυντής του νεοπαγανιστικού περιοδικού Ιχώρ, μαίνεται ενάντια εις τον εκδότη της εφημερίδας «Στόχος», εφόσον θεωρεί πως ο εν λόγω εκδότης κατ’ αρχάς δεν ανήκει εις τον χώρο ελληνοκεντρικό») και επιπλέον και ιδιαίτερα εκφράζει πολιτικές πεποιθήσεις οι οποίες δεν συνάδουν με την δημοκρατία. Έτσι ξεσπά επειδή γνωρίζει πως ο συνομιλητής του βρίσκεται εις στην τηλεφωνική γραμμή και δηλαδή σε απόσταση, ενώ τηρεί σιγή ιχθύος για τον διπλανό του παγανιστή και φίλο ναζιστικών ιδεών, Γιάννη Χαραλαμπόπουλο. [Δες και παραπάνω.] (Πηγή: Τηλεοπτικός Σταθμός Alter, εκπομπή Αθέατος Κόσμος - Τρίτη 19 Οκτωβρίου 2004)

 

Αυτή είναι η ανδρεία του Γεώργιου Τσαγκρινού. Υβρίζει Επώνυμα ανωνύμους! Τι κατόρθωμα στα αλήθεια. Θυμίζει τον Μιχάλη Καλόπουλο, που κατασκευάζει δικά του θαύματα και μετά τα απομυθοποιεί. Ίδια ψυχική κατάσταση και οι δυό τους, γι’ αυτό και το περιοδικό στο ίδιο τεύχος δημοσίευσε και νέο άρθρο του Μιχάλη το οποίο θα μελετηθεί και θα λογοκριθεί καταλλήλως.

 

ΟΙ ΥΠΟΚΡΙΣΙΕΣ

 

ΥΠΟΚΡΙΣΙΑ 1η

Ο Γεώργιος Τσαγκρινός ίδιος διατείνεται εις την εκπομπή του Χαρδαβέλλα, πως κατά την διάρκεια της Χούντας ο ίδιος έτρεχε εις το εξωτερικό για να σωθεί, δηλαδή κινούνταν εις την σκιά. Είναι λυπηρά τα όσα τράβηξε αυτός και άλλοι εις την διάρκεια της χούντας, όμως θα πρέπει να προσέχει περισσότερο τις κενές διδασκαλίες του. Και αυτός ο Σωκράτης έσφαλε, διότι υπάκουσε ένα νόμο ανθρώπινο, που τον οδήγησε εις τον θάνατο, την ίδια ώρα που ο μαθητής του ο Τσαγκρινός το έσκαγε εις τον εξωτερικό, αρνούμενος να ακολουθήσει τους νόμους του κράτους, κατά το παράδειγμα του διδασκάλου του, προτιμώντας να ακολουθήσει κάποιους ενός άλλου.   Τι το ήθελε και το είπε λοιπόν; «Σημασία έχει, πτωχή κρυμμένη απολογήτρια, το πώς ζεις και πώς τοποθετείσαι μέσα στην πόλη και στην κοινωνία, όχι το τι λες. Τα λόγια σε τελική ανάλυση είναι αέρας κοπανιστός, εάν δεν συνοδεύονται με έναν αντίστοιχο τρόπο ζωής στην πράξη τής σκληρής καθημερινότητας. » ή εκείνο το άλλο; «....θαυμάζοντας ταυτόχρονα τον ηρωικό τρόπο ζωής, τον μοναδικό που αξίζει να ζει κατά την γνώμη μου ένας άνθρωπος».

 

ΥΠΟΚΡΙΣΙΑ 2η

Ωρύεται ενάντια σε Βρεττανούς και Αμερικανούς για φόνους και εγκλήματα «...υποδουλώνουν λαούς. και εξοντώνουν αθώους ανθρώπους...» ενώ στο περιοδικό Ιχώρ, τεύχος 52, ο Γεώργιος Τσαγκρινός αναφερόμενος εις τον Φάυμαν σε συνέντευξή του με τον Γ. Κοτανίδη λέει:

Τ:  ...ελληνικός τρόπος σκέψης αλά Φάυμαν, θα λέγαμε [σελ. 57]

Τ: ... υπάρχει ένα σημείο εις το έργο, όπου ο Φάυμαν εμφανίζεται σαν ένας από τους συντελεστές της κατασκευής της Ατομικής βόμβας...[σελ. 58]

Κ: ...ο καρκίνος τον οποίο εκδήλωσε  μπορεί να ήταν από την ακτινοβολία που δέχτηκε από την ατομική βόμβα.. θυσιάζεται γιατί δεχτηκε την ακτινοβολία [σελ. 59]

Τ: . στο όνομα της νίκης σε έναν πόλεμο [σελ. 59]

Τ:... χαρακτηριστικό των πραγματικά μεγάλων [σελ. 59]

Δηλαδή, είναι χαρακτηριστικό των πολύ μεγάλων της ελληνικής σκέψης να κατασκευάζουν ατομικές βόμβες, και να πεθαίνουν από την ακτινοβολία για το καλό των ιμπεριαλιστικών πατρίδων που «...υποδουλώνουν λαούς. και εξοντώνουν αθώους ανθρώπους...»

 

ΥΠΟΚΡΙΣΙΑ 3η

Το θέατρο για το οποίο ο ίδιος ο Τσαγκρινός εις το περιοδικό Ιχώρ, τεύχος 52, σελίδα 62 αναφέρει : «...σε αυτό βλέπω και την ανάγκη του Έλληνα για την τέχνη γενικώτερα -είτε είναι λογοτεχνία, είτε θέατρο, είτε μουσική, είτε χορός. Στην ουσία μπορούμε να πούμε ότι η ψυχή του Έλληνα είναι ένα κράμα με την τέχνη.». Τώρα πως είναι δυνατόν να θαυμάζει το θέατρο και να ταυτίζει τον Καραγκιόζη με τον Απολογητή και άρα με τους εξής υβριστικούς χαρακτηρισμούς, μόνο ένας μαινόμενος υποκριτής το γνωρίζει.

 

ΥΠΟΚΡΙΣΙΑ 4η

Το ερώτημα είναι τι κάνουμε τώρα με τους χριστιανούς Αμερικανούς Πλανητάρχες. Ολόκληροι λαοί παραδίδονται στις φωτιές των βομβών των χριστιανών αυτών πλανηταρχών, οι όποιοι κάνουν και κανένα διάλειμμα, για να γιορτάσουν τα Χριστούγεννα. Κάθε λίγο και λιγάκι ή φρίκη μας διαπερνά, όταν βλέπουμε δεκάδες απανθρακωμένα πτώματα αλλόδοξων ισλαμιστών από τις βόμβες των χριστιανικών αμερικανικών όντων. Ή φλόγα των Ναζί σε ενόχλησε, μωρή υποκρίτρια.  (Πηγή: Περιοδικό Ιχώρ, τεύχος 53, σημείωμα Διευθυντή Γεώργιου Τσαγκρινού, σελίδες 6 - 7)

Εφόσον είναι υποκρισία να ασχολείται κανείς με το αν είναι η Ολυμπιακή φλόγα ναζιστικής προέλευσης ή όχι, παρά με τα προβλήματα του πλανήτη, ερωτά κάποιος: γιατί το περιοδικό Ιχώρ δεν ασχολείται με τα θέματα - προβλήματα του πλανήτη αλλά εις το τεύχος 38, σε τίτλο άρθρου του αναφέρει: «Τα ψέματα περί ναζιστικής προέλευσης της Ολυμπιακής φλόγας καταρρέουν», Ιχώρ, τεύχος 38, σελίδα 7;

  Ας αναλογισθεί λοιπόν ο καθείς ποιος ή ποιοι είναι οι μέγιστοι υποκριτές και απλοί υβριστές, εφόσον τόσο κανένα ψέμα δεν υπήρχε και συνεπώς ουδέποτε κατάρρευσε αλλά και το ότι ο Γεώργιος Τσαγκρινός αναφέρει πείθοντας τον εαυτό του :  «Σημασία έχει, πτωχή κρυμμένη απολογήτρια, το πώς ζεις και πώς τοποθετείσαι μέσα στην πόλη και στην κοινωνία, όχι το τι λες. Τα λόγια σε τελική ανάλυση είναι αέρας κοπανιστός, εάν δεν συνοδεύονται με έναν αντίστοιχο τρόπο ζωής στην πράξη τής σκληρής καθημερινότητας. »

.... από λόγια άλλο τίποτα ο νεοπαγανισμός

 

 

ΠΗΓΕΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

 

 

 

Εφημερίδες

1. Ελευθεροτυπία

2. Έθνος της Κυριακής, 21 Ιανουαρίου 2005

 

Περιοδικά

1. Ελληνικά Αντάρτικα, στον 20ο αιώνα, Κωνσταντίνος Ατζιβιγιάννης, Πολεμικές Μονογραφίες Επικοινωνίες Α.Ε., τεύχος 14

2. Ιχώρ, τεύχος 52

3. Τρίτο Μάτι, τεύχος 109, 128

4. Δαυλός, τεύχος 274

 

Τηλεοπτικοί Σταθμοί

1. Τηλεοπτικός Σταθμός ΝΕΤ, εκπομπή Ρεπορτάζ Χωρίς Σύνορα, Ιούλιος 2003

 

Διαδίκτυο

1. http://www.enet.gr/online/online_fpage_text?dt=05/02/2005&id=49834608,55636976,63658352

2. http://www.ethnikoi.org

 

 

 

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ