ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 

Προς αποφυγή συγχύσεως, η βιβλιογραφία παρατίθεται πλέον μόνο*  στις κατά τόπους σελίδες κάτω από τα άρθρο κάθε συγγραφέα και στο τέλος της κάθε σελίδας όλη μαζί. Η παρούσα σελίδα είχε ορθογραφικά λάθη και επικαλύψεις διότι είχε κατασκευαστεί εν τάχυ από αδελφό και ευφάνταστοι θεώρησαν πως παρουσιάζει ψευδή στοιχεία.  Τόσο ψηλά φτάνει το πονηρό μυαλό τους.

Εξ άλλου η σελίδα ήταν απαρχαιωμένη διότι παρουσίαζε την βιβλιογραφία του ιστοτόπου μέχρι και 01/06/2002 και ιδιαίτερα εκείνη που χρησιμοποιήθηκε για την επίτευξη της δημιουργίας της εργασίας περί των φιλοσόφων και έκτοτε, δηλαδή για 2 έτη, δεν είχε συμπληρωθεί ως θα όφειλε, με συνέπεια να είναι μικροτέρα της πραγματικής αναλογιζομένης.

 

 

Ανώνυμος Απολογητής 02/2005

 

 

 * Για λόγους ειλικρινείας οι παλαιές αναφορές με τα όποια λάθη αντιγραφής θα παραμείνουν αναγραφόμενα εις την σελίδα για το διάστημα μερικών μηνών και ακολουθούν κάτωθι, μέχρι να διορθωθούν όλα πλήρως.

 

 K. von Orelli , Allgemeine Religionsgeschichte-Chantepie de la Saussaye, LehrBuch der Religiongeschicte-Reville , Prolegomenes de l’ histoire des religions-Mr Muller , Introduction inthe science of Religgion , Karl Haug , Die frommigkeit der Menscheit im Lichte des Christentums-O. Pfleiderer , Religionsphilosophie-W.Bousset , Daw Wesen der Religion , E. Troeltsch , Die Absolutheit des Christentums , K.Beth , Der Entwieklungsgedanke und Christentum , W. Bousset , Die Religion des Judentums ,A. Bertholet , Die Stellung der Israeliten und der Juden zu den Fremden , Περιοδικά «Ιστορία» & «Πόλεμος και Ιστορία» , «Πολεμικές Μονογραφίες», «Ιστορικά θέματα», «Τρίτο Μάτι, «Ιχώρ», «Δαυλός», «Ελληνική Αγωγή»,  Εφημερίδες «Βήμα» & «Ελευθεροτυπία» , Θεριανού ΔΟ ελληνισμός κατάλεκτική και πραγματική έννοια εν «Φιλολογικαίς υποτυπώσεις»  ,Πολίτου Ν.Γ. Έλληνες ή Ρωμιοί; , Μυστακίδου Οι λέξεις Έλλην , Γραικός (Γραικύλος) , Βυζαντινός , Α.Χ. Χατζή Έλλη - Ελλάς J. Proysen , Geschichte des Hellenismus , nies Geschichte der Griechischen und Makedonischen Staaten seit der Schlacht bei Charonea, K. Beloh Griechische geschihte . P. Jourguet L’ imperialisme Makedonien et l’ hellenisation de l΄ Orient , J. Kaerst Geschichte des Hellinismus , Gambridge Ancient History , G Clatz , Historie Grecque , R. Cohen La Grece et d’ epigraphie et d’ Historie Grecques , M. Holleaux , Rome la Grece et les monarchias Helenistiques , U. Kahrstedt Geschichte aus griechisch - romish n Alt rtums , E. Kornemann Weltgeschichte des Mittelmeeraumes von Philip II bis Muhammet, H. Bengston Griechische geschichte , M. Cary A history of th Greek , W. Tarn Griffith Hellenistic Civilization, Ι. Παπασταύρου , Αρχαίαι Ιστορίαι , Μυθολογία αρχαίας Ελλάδος , P. Decharme Griech Myth , Preller De Baccho attico , Maury Hist des Religions de la Grece , J. Girard Le sentiment religieux en Grece , Αριστοτέλης , Όμηρος , Ευριπίδης , Ηρόδοτος , Παυσανίας , Διόδωρος , Πλούταρχος , Απολλόδωρος , Νόννος , Οβίδιος , Ξενοφάνης , Αριστοφάνης , Μεγαρεύς , Επίμαρχος (μνημείο Λυσικράτους , αγγεία κ.λ.π.), Richard Hoche, Hypatia die Tachter Theouw ?philologis“ St Wolf, Hypatia die Philosoph von Alexandria, Herman Ligier, De hypatia philosopha , Μαρίνου Πρόκλος, Fx Bauer Proklos von Konstantinopel , J.V. det Vie de Porphyre , Decharme ; la critique des traditions religieuses chez les grecs des orifines au temps de Plutarque Παρίσι 1904, Leclerc, historie des systemes des anciens athens 1713 , Κ. Δημαράς, δοκίμιος περί της φυσικής θεολογίας των σοφιστών του Εαιώνα π.Χ., Αθ. 1926, «Οι θετικοί επιστήμονες της Βυζαντινής Εποχής»  Β.& Σ.Σπανδαγου & Δ. Τραυλού, εκδόσεις Αίθρα., Hartenstein, De Archytae Tarentini fragmentiw philosophicis, Gruppe , Ubber die Fragmente dew Archyta’ un der altern Pythagoraer, Beckman De Pythagoreorum reliquiis, Mullah Fragmenta philosophorum Graecorum, G.J.Allman Greek Geometry from Thales to Euclid, Florian Cajori History of mathematics, J. Nolle Pseudo Archytae fragmenta, Blass de Archytae Tarentini fragmenti mathem., W.A. Oddfather, Περί Επίκτητου κλασσικά, A. Bonhoffer Die Ethik des Stoikers epict, Ep. U. das Neue Testament, Ep. U. Die Stoa, Th. Colardeau Etude sur Epictek, «Εχγειρίδον» Κοραή, Καμάνη, Σ. Δέλτα, «Επίκτητος» Νεόφυτος Δούκας, Bekker Fragmenta Philos-Graec, Mullach «Έργο περί προνοίας Ιεροκλή, J. Nicole, Un traite de morale payenne christianis , etude un abrege du commentaire de Hierocles, A. Westermann De Callisthene Olynthio et Pseudo-Callisthene, Schwarz, Kallisth - Hellenika, Christ. Schmidt Gesch. Φ. gr. Lit, Windish, Die Frommigkeit Philo's, Leisegang, Der heil. Geist, Heinemann, Philo's griechische und judisce Bildung, Brehier, Les Idees philosophiques et religieuses de Philon ruelle, Le Philosopheu Damascus, R. Asmus ,Das Leben des Philosophen Isidoros von Damaskios aus Damaskos, allavicini Greogorius Thaum,J.L. Boye, Dissert de Gregorio Thaum.V. Ryssel, Gregorius Thaum. J. Draesecke, Zeitschrift fur protest, Theologie, H Maier, Sokrates, Sein Werk und seine geschichtliche Stellung, Kafka, Sokrates Plato und der sokratische Kreis, Schrempf, Sokrates un Plato, der echte und der xenophontische Sokrates, Spranger, Sokrates, Zeller, Phil. des Griechenland, Thierry , Dissertatio de Diogene Babylonio., Vossius, De historic Graec, Osann, Reitrage zur gr. Und rom., Fuhr, Dicaearchi Mess. Quae supers., Σεξτ. Εμπειρικός, Υποτ. Πυρρ. Β, 31, Ευσέβιος, Ευαγγελική Προπαρασκευή, Κικέρων, Tuscul, Pauly-Wissowa, Dikaiarchos, Mahne,De Aristoxeno philosopho, Rienmann Handb, d. Musikgeschichte I, Windish, Die Frommigkeit Philo's, Leisegang, Der heil. Geist, Heinemann, Philo's griechische und judisce Bildung, Brehier, Les Idees philosophiques et religieuses de Philon, Περί Αριστείδου σε διάφορες Πατρολογίες, A d’ A;es L’ apologie d’ Aristide et le roman de Barlaam et de Josaphat, Mentzius Aristippus philosophus, seu de ejus vitae et moribus, Christ, Gesh. D. Griech., Pauly-Wisowa, real . Encycl.,  Γρηγορίου Ναζιανζηνού «Επιτάφιος εις Μέγα Βασίλειον», Γρηγορίου Νύσσης «Επιτάφιος λόγος εις τον ιδίον αδελφόν, τον Μέγα Βασίλειον», Ψευδο-Εφραίμ του Σύρου εγκώμιον εις Μέγα Βασίλειον, Εκκλησιαστικοί ιστορικοί (Σωκράτης, Σωζόμενος, Θεοδώρητος, Φιλοστόργιος, Ιερώνυμος, Ρουφίνος, Φώτιος), Boehringer Basilius von Caesarea, Paul Allard Saint Basile, Jean Riviere Saint Basile, Pallavicini, Gregorius Thaum, J.L. Boye, Dissert de Gregorio Thaum, V. Ryssel, Gregorius Thaum, seine Leben und seine Schriften, J. Draeseche, Zeitsschrift fur protest. Theologie, Rupp, Gregors d. Bisch v. Nyssa Leben und Meinungen, Heyns, Disput. Hist. Theol. De Oreg. Nyss, Leyde. W. Moller, Gregori Nyss. , Doctrina de hominis natura, Die psychologie des h. Gregorii Nyss. Doctr. De angelis, Al. Vincenzi, In S. Gregorri Nyss. Et Origenis scripta et doctrinam..recensio, G. Herrmann, Gregorri Nyss. Sententiae de salute adipiscenda, J. Bergades, De Universo doctrina Gregorii Nyss., J. Draeseke, Gesammelte parti tische Untersuchungen, A. Krampf, Der Urzustand des Menschen nach der Lehre des h. Greg. V. Nyssa., Βίος του Αγίου Γρηγορίου του πρεσβύτερου Γρηγορίου, , Βασιλείου Μητροπολίτου Αγχιάλου., Μελέτη περί Γρηγορίου του Θεολόγου, A. Dorners, der Heil Kirchenlehrer, Gregor von Manzianz als Hominet, M. Guignet, St. Gregorie de Nazianz et la rhetorique, Ιγνάτιςο Μοσχάκης, Γρηγόριος ο Νανζιανζηνός ως ρήτωρ εκκλησιαστικός, E. Dubedout, De D. Gregorii Nazianzeni carminibus, W. Ackerman, Di didaktische poesi des Gregorius von Nazianz, A. Goworoff, Ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος ως ποιητής, M. Guignet, Les procedes epistolaires de St. Gregoire de Nanzianz compares a ceux de ses contemporains, D. Henne. L’ ecole de Megare, Mallet. Histoire de l’ ecole de Megare, A. Bonhoffer, Die Ethik des Stoikes Epictet, Ep. U. das neue Testament. Ep. U. die Stoa, Th. Colardeau, Etude sur Epictete,  Die Griechischen Christlichen Schriftsteller der ersten drei Jahrhunderte, Harmack , Geschichte der altechristchen literature, rauschen, Grundriss der Patrrrrologie, F. Mourret, Histoire general de l’ Eglise, A. et M. Groiset Histoire de la literature grecque, K. Praechter, Hierokles der Stoiker, Dindorf, Themisti orationes, Spengel , Themistii paraphrases Aristotelis, Meridier, Le philosophe Themistios devant ? opinions de ses contemporains, Mohnike, Cleanth  hymn in Joveus, Verraert, De Clearcho Solensi, M. Weber, De Clarcho Solensi vita et aperibus, W. Cronert, Kolotes und Menedemos, Reiske,Libanii sophistae orationes et declamationes, J. Ch. Wolf, Libanii epistolae, B. Kruse. De Libanio Demosthenis imitatore, K. Malzacher, Die Tyche bei Libanius, K. Orinsky, De Nicolai Myrensis et Libanii quae feruntur progymnasmatis, C. Rother, De Libanii arte rhetorica questiones selectae, M. Schwabe, Analecta Libaniana, H. Diels Index Lucretianus, J. Bernays, L. und die Kyniker, Αριστοτέλης, Περί των ζώων, Μετά τα Φυσικά, Περί ψυχής, Θεόφραστος, Περί αισθ, και αισθ., Γαληνός, Kuhn XIX, 319, 331, Διογέν. Λαέρτιος, Chalcidius, Comment in Plat. Timaeum, Plinius, Hist. Nat, Cesorin, De die nat. C. 16, Diels, Vorsokratiker, I. Wachtler, De Alcmaeone Crotoniata, Comprerz, Griech. Denker, J. M. Hoogviliet, De vita doctr. Et scriptis Bionis, R. Heinze, De Horatio Bionis imitatore., Μ. Engers, De Hecatei Abderitae fragmentis,Emperius, Opuscula philos. Et histor., Burchhardt, Wert d. Dio Chrysost., Armin Leben u. Werke des Dio von Prusa, P. Hagen, Quaestiones Dionae, E. Weber, De Dione Chrysostomo Cynicorum sectatore, Hahn, De Dion. Chrysost. Orationibus, quaeinscribuntur Diogenis, L. Lemarchand, Dion de Pruse, A. Wilhelm, Zu Appian und Dion von Prussa, Barone, Epimenide di Creta, H. Dumoulin, Epimenide de Crete, H. Diels, Fragmente der Vorsokratiker, Bunsen, Hippol. Und s. Zeit, Dollinger, Hippol. U. Kallistus, Volkmar, Hippol. Ritschl, Cajus oder Hippol in « Theol. Jahrb.», Φιλάρετου, Πατρολ. Μετάφρασις, Παγίδα, Τομ. Α., Φιλάρ. Βαφείδου, Εκκλησιαστ. Ιστορία τόμος Α. και Β΄, Γεωργιάδου, «Εκκλης. Αλήθ.», Geffers, De Arcesilae successoribus, C. Vick, Quaestiones Carneadeae , Martha, Le philosoplhe Carneade a Rome, dans les Etudes morales sur lantiquite, H. Mutschmann, Die Stufen der Wahrscheinlichkeit bei Carneades, A. Hauck, Tertullians Leben und Schriften, F. KAmorino, Tertulliano, Νεόφυτου Δούκα, Αρριανού τα Σωζώμενα, C.G Kruger, Αλέξανδρου Ανάβασις, Kochly H., de libris tacticis, qui Arriani et Aeliani ferentur, Index school. 4 Turici 1851, August Weise, Woerterbuch zu Arriens Anabasis, Leipzig 1854, Arriani Anabasis et Indica ex optimo codice Parisino emedarvit et varietatem ejus libri retulit, Fr. Duebner, Reliqua Arriani et scriptorum  de rebus Alexandri M. Fragmenta collegit, Carollus Muller, Parisiis..Firmin-Ditot, Θ. Ολυμπίου, Αρριανού Ανάβασις, V. Charot, Arrien et le poriple du pont Euxin. Revue egyptologique 1921, Meunier, Les sources de la monographie dArrien sur l Inde, A.G. roos, Studia Arrianea, Revue critique, R.B. Steele, The method of Arrian in the Anabasis, P. Chantraine, Ινδική, Loofs, Irenaus Handschriften, J. Werner, Der Paulinismus des Irenaeus, J. Kunse. Die Gotteslehre des Irenaeus, E. Klebba, Die Anthropologie des heiligen Irenaeus, Dufourcg, Saint Irenee, Franz Stoll, Die Lehre des heil. Irenaeus von der Erlosung und Heiligung, R. A. Lispius, Der Gnosticismus, sein Wesen, Ursprung und Endwicklungsgan, E. Renan., Marc Aurele, A. Hinlgenfeld, Die Ketzergeschihte der altchristlichen Literatur, Lehrbuch der Dogmengeschicte, O. Bardenhewer, geschichte de; altkirchlichen Literatur, G. Kruger, Gnosis, Gnosticismus, W. Moller, H. Von Schubert, W. Bousset, Hauptprobleme des Gnosis, Wolfang Schultz, Documente der Gnosis, E. De Faye, Gnostiques et Gnosticisme, Em. Saisset, Le scepticisme, V. Brochard, Les sceptiques Grecs, Edwyn Beoam, Stoics and Sceptics, A. Harnack, De Apellis gnosi monarchica, Θεοδώρητου, Αιρετ. κακομυθίας επιτομή 1, 22 & 83, 372, Jacoby, De A. Sophista, Altwegg, De A. qui dicitur Sophista, A. Croiset, Les nouveaux fragments d’ Antiphon, Rev des et. Gr. XXX, H. Diels, ein neus fragment aus Buch uper die Warheit, E. Bignone, Antifone oratore ed Antifonte sofista, Βενιαμίν Ιωαννίδου, Προσκυνητάριον της Αγίας Γης ή Αγία Πόλη Ιερουσαλήμ εν Ιεροσόλυμα, Εκατονταερίς του Πανιερού Ναού της Αναστάσεως, Υπερείδης, Λυκούργος, Δημοσθένης,, P. Foucart, Des associations religieuses chez les Grecs, Γ. Κρέμου, Ιερόσυλοι του Πυθίου ιερού και ιεροί πόλεμοι, Sauppe, Commentatio de amphictionica delphica, Weil, De Amphictionum Delphicorum suffragisi, Γ. Φιλάρετου, Πολιτεία και κοινότητες και Αμφικτιονικά Δήλου, Ερ. Κουρτίου, Ελληνική Ιστορία κατά μετάφραση Σ. Λάμπρου, Ι. Δρόυσεν, Ιστορία Μακεδονικού Ελληνισμού,"Περί της Βυζαντινής Λογοτεχνίας"-Κρουμβάχερ, "Die Literatur des Byzantinischen oder mittelgriechischen Zeitraums"-R. Nicolai, "Byzantinisch-Neugriechische Jahrbucher"-Βέη, "Ιστορικόν Λεξικόν"-Βιγιατζίδης-Άμαντος -Κουκουλές,.

 

 

 

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ